Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Alta

Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9505 i Nord-Troms 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kautokeino kommuner.
Drift-og vedlikehold av riksveger og riks-g/s-veger i Troms og Finnmark, 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og kommunale g/s-veger og fortau med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Alta, Loppa og Hasvik kommune i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 85.137 km veg totalt hvorav. 72.705 km fylkesveg Finnmark. 12.432 kommunal g/s-veg og fortau Finnmark. I tillegg inngår prosess 74.12 Parklike arealer - kantklipp på kontrakt 5418 Loppa-Hasvik:127.188 km fylkesveg Finnmark. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 20 til omlag ÅDT 6700, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,0 %. Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.
Utskifting av tak ved ungdomsskole i Alta
Takets totale areal er 1200 m².

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.