Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Troms og Finnmark fylke

Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9505 i Nord-Troms 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kautokeino kommuner.
Driftskontrakt for vinterdrift og vedlikehold på fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunale veier i Nordreisa og Skjervøy kommune, 2022-2027
Kontrakten har en gjensidig opsjon for å forlenge kontrakten med 12 måneder. Opsjonstiden strekker seg fra 2027-09-01 til 2028-08-31.
Oppgradering av gågate i Tromsø kommune
Prosjektet strekker seg fra krysset Fredrik Langes gate til Bispegata. Total lengde er ca. 350 m, og prosjektet omfatter ca. 6.800 m² bygate i hovedprosjektet samt ca. 450 m² i opsjoner.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Drift-og vedlikehold av riksveger og riks-g/s-veger i Troms og Finnmark, 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og kommunale g/s-veger og fortau med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Alta, Loppa og Hasvik kommune i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 85.137 km veg totalt hvorav. 72.705 km fylkesveg Finnmark. 12.432 kommunal g/s-veg og fortau Finnmark. I tillegg inngår prosess 74.12 Parklike arealer - kantklipp på kontrakt 5418 Loppa-Hasvik:127.188 km fylkesveg Finnmark. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 20 til omlag ÅDT 6700, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,0 %. Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.
Utvidelse av havn i Tana
I hovedområdet tenkes det blant annet fiskemottak, bølgedemper, molo, større flytebrygge, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av parkeringsplasser, i tillegg til eksisterende kai med anlegg. I det nordlige planområdet (sirkelen) er det tenkt fylling i sjø i forbindelse med utdyping av havna.
Opprusting av Fylkesveg 863/7914 Hessfjord-Hansnes Nord og 7910/7912 Hessfjord-Dåfjord i Tromsø/Karlsøy kommune
Tiltakene fordelt på strekningene: Fv. 863 Hessfjord-Hansnes, Fv. 7910 Hessfjord-Dåfjordvannet, Fv. 7912 Dåfjordvannet-Dåfjord og Fv. 7914 Hansnes-Hansnes-nord. Total kostnad inklusive Fv. 863 Skulgammen-Hessfjord 150 mill. kr.
Tilbygg av teaterhus i Tromsø
En del av bygningen er fredet.
Innvendig vedlikehold av storkjøkken, teknisk rom og garderobe i Storsteinnes
Hovedkjøkkenet på Balsfjord Bo- og Servicesenter skal renoveres og oppgraderes. Renoveringen omfatter bygningsarbeider, VVS- og elektroinstallasjoner. Det er i tillegg utarbeidet forslag til plassering av kjøkkenutstyr, kjøl- og fryserom med tilhørende.
Forberedende arbeider for ny avisiningsplattform på Tromsø lufthavn i Tromsø
Det skal rives bygg/konstruksjoner, klargjøre tomtearealer, veier skal legges om, eksisterende infrastruktur skal bygges om og klargjøres for fremtidig driftsfase, Avinor-tankerflyttes samt etablering av ny infrastruktur. Alt dette for å forbedrede en etablering ny avisiningsplattform i senere faser.
Vedlikehold av fylkesvegtunneler i Troms og Finnmark, 2022-2023
Omfanget av arbeidet består i hovedsak av: - Bergsikring i form av rensk, bolting og sikring med sprøytebetong. - Vann- og frostsikring inkludert brannsikring. - Motering av kabelbru. - Elektroarbeider.
Utdyping av fiskerihavn, Skjærvøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Vengsøy i Trømsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Opprustning og asfaltering av vei langs Fylkesveg 8094 i Finnmark
Opprustning og asfaltering av fylkesveien på Norkynhalvøya.
Etablering av opplæringsbasseng på Tromsøbadet i Tromsø kommune
Bygging av nytt opplæringsbasseng på Tromsøbadet hvor det i dag er avsatt areal til surfebølgebasseng. Det er ønskelig med størst mulig vannflate og oppdragsgiver har beregnet at innvendig mål basseng vil bli ca. 5,3x13,5 meter som gir en vannflate på ca. 70 m2. Badfaglig rådgiver: Asplan Viak AS v/ Rune Langseth.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Utdyping av fiskerihavn, Skarsvåg i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Vinterdrift og vedlikeholdsoppgaver på fylkesveger i Nordreisa kommune, 2022-2027
Oppdraget omfatter vinterdrifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Nordreisa Kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: FV 7954, FV7956, 11,336km veg totalt hvorav 11,336 km fylkesveg 0,00 km fylkes-g/s-veg.
Innvendig ombygging av administrasjonsbygg på fagskolen for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Innvendig ombygging av det eksisterende administrasjonsbygget ved dagens Norges brannskole. Det er behov for å etablere flere kontorarbeidsplasser i det eksisterende administrasjonsbygget ved dagens Norges brannskole.
Ombygg av lokale til kontor og skanning m.m. i Vadsø kommune
Etablering av en ny enhet for skanning av dokumenter for digital lagring. Prosjektet gjelder ombygging av ca. 400 m2 lokale til kontor og skanning, oppgradering av toalettkjerne samt etablering av HC toalett. Det etableres varemottak og pallelager for mottak av papirdokumenter, og produksjonslokale for selve skanningen. Prosjektet omfatter også oppgradering av overflater i tilstøtende korridorer. Det skal monteres et eget ventilasjonssystem for den nye enheten. Prosjektet omfatter også riving og demontering av innervegger og tilhørende tekniske installasjoner.
Opparbeidelse og utvidelse av kirkegård i Kåfjord kommune
Utviding av Olderdalen kirkegård, ca. 1600 m2.
Utdypning av havn samt etablering av stranddeponi i Vardø
Vardø havn skal utdype området ned til 3,0 meter (sjøkartnull). Det skal også etableres ett næringsareal/sjete med høyde 3,7 meter. I den forbindelse skal det bygges en sjete med plastret sjøfront.
Ombygg av ultralyd laboratoriumområdet ved hjertemedisinskavdeling i Tromsø kommune
«Card Lab 2021»-prosjektet. Prosjekt består av ombyggingen av et område på ca. 214 m2. Det vil bli utviklet i plan 9 av B-fløy - delt i to faser. Fase 1 (118 m2) skal rives og ombygges først. Fase 2 (34 m2) skal rives og ombygges etter at fase1 er overlevert og innflyttet (ferdigstilles i sin helhet og tas i bruk).
Riving og ombygg av bosenter i Tana kommune
Posjektet går ut på rive alt av felles arealer samt 3 boenheter. Ferdigstilt prosjekt gir 4 stk frittstående tomannsboliger.
Utdyping av fiskerihavn, Kvaløyvåg i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Gjesvær i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Arnøyhamn i Skjervøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Oppgradering av kontor i Kvæfjord kommune
1. etasjen på Oscars vei 9 skal oppgraderes. Prosjektet inkluderer utskiftning av hoved EL-tavle, branntrapp og etablering av flere våtrom og et nytt kjøkken.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved helsesenter i Lebesby kommune
Nytt ventilasjonsanlegg i østfløyen av Kjøllefjord helsesenter. Det er per i dag et avtrekkssystem på berørt del av bygget. Eksisterende system skal rives og nytt aggregat skal etableres på kaldloftet for balansert ventilering av bygget. Eksisterende sjakter, himlinger og systemhimlinger i berørt område skal rives og erstattes med nye.
Flytting av 132 kV kraftledning mellom Øren - Bakslåtten i Alta kommune
Omlegging 132 kV linje Øren – Bakslåtten ved Altaelva i Raipas.
Utskifting av tak ved ungdomsskole i Alta
Takets totale areal er 1200 m².
Rehabilitering av yttertak på idrettshall i Karasjok kommune
Karasjok kommune må rehabilitere yttertaket på Karasjok idrettshall. I den forbindelse skal det også etterisoleres med 100 mm. Alt av plassbygde takrenner skal ombygges og tilpasses nytt tak.
Utbedring av eksisterende bru over Breivikelva i Tromsø kommune
Utbedring av eksisterende bru over Breivikelva i Tromsø kommune. Målet med prosjektet er å forsterke eksisterende brukonstruksjon med spunting og nytt toppdekke i tre. Løsningen skal sikre bruas levetid og muliggjøre videre motorisert ferdsel over brua.
Riving og miljøsanering av skole samt planering av grunn for oppføring av modulbygg i Tromsø kommune
Miljøsanering og riving av fløy G ved Tromsdalen skole, samt utføre arbeider i tilknytning til planering av grunn til fundament for ny modulrigg, inkludert klargjøring for påkobling av VA og annen teknisk infrastruktur.
Rehabilitering av tak på kirke i Målselv kommune
180 nye urneplasser. Nytt tak og renovering av toalettfasiliteter.
Innvendig vedlikehold av Nav-bygget i Tromsø
Arbeidet omfatter maling av vegger (utenom systemvegger) og legging av teppefliser på golv på plan 2, 3, 5 og 6(opsjon). Dette utgjør rundt 650m² golvareal per etasje, totalt 2000m² utenom opsjon på etasje 6.
Miljøsanering og riving av bygg i forbindelse med nybygg av omsorgsboliger for eldre i Tromsø kommune
Riving av følgende bygg: - Barnehage (Nansenvegen 57). - Avlastning (Nansenvegen 59). - Bolig/kontor (Nansenvegen 63). - Bokolektiv (Nansenvegen 61).
Etablering av automatikk og SD-anlegg ved flere eksisterende vannverk i Lebesby Kommune
Dette gjelder: 1.Kjøllefjord Vannverk 2.Mollaveien Pumpestasjon (OPSJON) 3.Snattvika Trykkøkningsanlegg (OPSJON) 4.Dyfjord Vannverk 5.Lebesby Vannverk 6.Kunes Vannverk 7.Veidnes Vannverk

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.