Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Troms og Finnmark fylke

Utbedring av E8 bussterminal ved lufthavn i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer. Gravearbeid (ca 5000m2), Brubygging (ca 17 meter), Omlegging av eksisterende infrastruktur og koordinering mot berørte etater. Detalj prosjektere og etablere fjernvarme tining, drens og overvanns håndtering, Asfalt/Stein/Betong legging (ca.4500m2), Etablering av 2 stk venterom, 1 stk buss skur og 1 stk sanitærbygg med 5 toaletter og teknisk rom. Elektroarbeider.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Utendørsbasseng for seler.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd. Leverendør av elektrisk installasjonsmateriell: Onninen AS
Opprusting av Fylkesveg 863/7914 Hessfjord - Hansnes Nord og 7910/7912 Hessfjord - Dåfjord i Tromsø/Karlsøy kommuner
Tiltakene fordelt på strekningene: Fv. 863 Hessfjord-Hansnes, Fv. 7910 Hessfjord-Dåfjordvannet, Fv. 7912 Dåfjordvannet-Dåfjord og Fv. 7914 Hansnes-Hansnes-nord. Total kostnad inklusive Fv. 863 Skulgammen-Hessfjord 150 mill. kr.
Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.
Etablering av ny innseiling til småbåtshavn i Olderdalen, Kåfjord
Lage en ny innseiling til Olderdalen småbåthavn, og delvis fylle igjen den eksisterende innseilingsåpningen i moloen.
Tilbygg og rehabilitering av skole i Hasvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Finnmark: E75 Vardø-E6 Alta (Storsandnes) E105 Hesseng (Trifon) E69 Smørfjord-Honningsvåg Riksvei 94 Kvalsund-Hammerfest Troms: E6 Storslett-Skibotn (Larsberg) E8 Tromsø (Tromsøysund, Flyplass) Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Harstad
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger og næring på Bergsvågen i Harstad
Det planlegges 87 leiligheter og 3000 kvadratmeter med næringsarealer. 4 hus, 4-5 etasjer.
Vedlikehold av veitunneler i Troms og Finnmark fylkeskommune
Totalt 51 917 meter tunnel. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: Tromsø- 8 Harstad-3 Senja-19 Lyngen-3 Nordreisa-1 Skjervøy-2 Sørreisa-1 Ibestad-2 Tjeldsund-1 Storfjord-1
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nye rettslokaler for Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes
Lokalene må blant annet kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 700 m2.
Utvidelse av gravlund i Evenskjer Syd
Det synes av terrengmessige grunner mest naturlig å utvide mot øst inn i friområdet. Delområde 2.
Ombygg av ungdomssenter på Håkøya i Tromsø kommune
Tromsø ungdomssenter er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger sjønært til på Håkøya. Den ble oppført i 2006, og består av et hovedhus, en skolebygning og en leilighetsfløy som til sammen er på ca. 950 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Vinduer i alle bygg skal byttes. Dør entreprenør: Totalrenovering AS, Tromsø Badinnredning: Viking Bad AS Utvendig Screens: Avskjerming AS, Tromsø Lås/beslag: Certego AS, Tromsø
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Oppgradering av vann-og avløpsanlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av barnehage i Hamnvik
Utredes sammen med Ånstad barnehage.
Utbedring av Sandnes kulvert på Fv 885 i Sør-Varanger
I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022. Dårlig bæreevne.
Ombygg av ultralyd laboratoriumområdet ved hjertemedisinskavdeling i Tromsø kommune
«Card Lab 2021»-prosjektet. Prosjekt består av ombyggingen av et område på ca. 214 m2. Det vil bli utviklet i plan 9 av B-fløy - delt i to faser. Fase 1 (118 m2) skal rives og ombygges først. Fase 2 (34 m2) skal rives og ombygges etter at fase1 er overlevert og innflyttet (ferdigstilles i sin helhet og tas i bruk).
Utbedring av Fylkesveg 7750 Kongsveien i Harstad
Kongsveien trafikkmengde - ÅDT = 5600 og hastighet - 40 km/t. Utbedringa av vegen vil i hovedsak omfatte: - Ny overbygning og noen steder, vegfylling for vegen. - Stedvis breddeutvidelse av vegen. - Etablering av nytt fortau. - Etablering av handtering av overvann - diverse tiltak. - Etablering av 8 stk. støttemurer av prefabrikkerte betongelementer samt 2 stk. plas-støpt støttemur. - Omlegging/reetablering av eksisterende VA-anlegg og diverse annen type kabler i grunnen. - Etablering av veibelysning på strekningen og div. trekkerør. - Diverse tiltak vedrørende periodevis trafikkavvikling i hele anleggsperioden. - Tilpasninger/re-etablering av eksisterende adkomstveger og avkjøringer oa. - Etablering rekkverk
Renovering av høydebasseng i Måsøy kommune
Havøysund Høydebasseng skal rehabiliteres pga. vannlekkasjer og manglende vedlikehold samt forbedre den generelle forsyningssikkerheten til bebyggelsen i Havøysund.
Riving av kontor og leiligheter i Tromsø
4000-5000 kvm kontor som skal rives.
Etablering av kunstgress over eksisterende grusbane i Ibestad kommune
Oppdraget består i å etablere komplett kunstgressbane for 7-er fotball med tilhørende momenter. Arbeidet skal gjøres over eksisterende grusbane i Hamnvik.
Etablering av energisentral i eksisterende fyrrom i flerbrukshus i Vadsø kommune
Det skal etableres energisentral i eksisterende fyrrom. Gamle fyrkjeler er fjernet og nye el.kjeler er montert. Disse går foreløpig på elektrisitet, men skal drives av ny varmepumpe som monteres i denne entreprise.
Utskifting av vinduer og dører på helsesenter i Tana kommune
Utskifting av 27 vinduer, 2 aludører og 14 branndører.
Riving av firemannsboliger og tomannsbolig med tilhørende boder på Setermoen i Bardu kommune
Forsvarsbygg ønsker å rive seks firemannsboliger i Brinkenveien 6, 8, 10, 12, 14 og 16, og én tomannsbolig i Brinkenveien 18, med tilhørende boder, på Setermoen i Bardu kommune. Betong fra rivingen er ønsket gjenbrukt på stedet til oppfylling av gropene etter kjellerne.
Ombygg av squashrom i den nordlige delen av Landsåshallen i Harstad
Squashrommet går i dag over to etasjer. Etasjene skal deles av og rommene skal i stedet brukes til treningsrom (styrke/kondisjon) og spillrom.
Separering og utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv kommune
Oppdragsgiver planlegger å skifte ut ca 600m spillvannsledning med tilhørende kummer og samtidig separere overvann fra spillvann ved å legge en Ø400mm overvannsledning med tilhørende kummer som dreneres til bekk i nærheten av V1 på Rustahøgda på Bardufoss. Det skal også skiftes ut ca. 190m vannledning PVC Ø225mm med tilhørende to kummer, samt ca. 50 meter vannledning PVC Ø160 og/eller Ø110 PE ved Bardufoss ungdomsskole. Eksisterende SP-ledning er i dag en fellesledning Ø200.
Demontering av eksisterende autovern og montering av nytt autovern på 8 strekninger i Tromsø kommune
Stedene er som følger: - Bjørnebekken 590 meter - Ekornvegen 450 meter - Grevlingvegen 20 + 50 meter - Valbeinet 30 meter4 - Tirilbakken 60 meter - Planetvegen 20 meter - Kirkegårdsvegen 40 meter - Målselvgata 50 meter
Opprustning av Bekkestrandveien i Karlsøy kommune
Veien skal rustes opp med grøfting, nye stikkrenner, anrikes og asfaltering
Sammenkobling av vannledning i Nesseby
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Vadsø kommune, del 2
Rehabilitering av vann og avløpsnettet i Markvegen i Vadsø. Dette skal gjøres i to deler, der del 1 skal gjennomføres sommeren 2022, mens del 2 skal gjennomføres vinter 2023.
Utskifting av rekkverk og nye kantdragere på bru i Tromsø
I tillegg til brurekkverk skal det også tilstøtende rekkverk byttes.
Utskifting av kunstgressdekke på fotballbane i Birtavarre, Kåfjord kommune
Holmen stadion ble utsatt for flom sommeren 2022, og banen er nå ryddet og gammelt gress er fraktet bort og levert til godkjent mottak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.