Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Troms og Finnmark fylke

Oppgradering av vei S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei, parsell Stortanen bru-MJV i Harstad
Parsellens lengde er 2,2 km. ÅDT er ca. 17500. Utbedring av to kryssområder fra T-kryss til rundkjøring, etablering av en påkjøringsrampe for vegtrafikk, etablering av 2,2 km sykkelveg med fortau og GS-veg med tre bruer, tilhørende landskapsarbeider, støyskjerming, veglysanlegg og omlegging av en bomstasjon. Arbeidene omfatter også etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangkummer og transportledning av overvann for riksveien. For Harstad Kommune utføres VA-arbeider. Det skal også etableres en liten sjøfylling med tilhørende VA-renseanlegg.
Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 i Troms
Riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunal g/s-veg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord og deler av Balsfjord og Tromsø kommuner. 136.758 km riksveg. 4,308 km riks-g/s-veg. 286,488 km fylkesveg Troms. 5,565 km fylkes-g/s-veg Troms. 0,159 km kommunal g/s-veg Storfjord. 433,278 km veg totalt.
Utvidelse av kvartal A52 i Alta
1. et. Forretninger, tjenesteyting. 2.-3. et. Kontorer, tjenesteyting. 4.-6. et. Boliger, tjenesteyting (inntrukket 6. et.).
Nybygg og rehabilitering av sentrumsskole i Straumen, Sørreisa kommune
En fløy skal bygges ut, eksisterende bygg skall rehabiliteras. Gammel skolelokaler i betong saneres og rives.
Utbygging, mudring av innseiling og av Senjahopens havn
Tiltaksområdet for mudringen dekker et areal på ca. 80 700 m2.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Utbedring av Fv 848, Ytre Forså-Sørrollnes parsell 4-5
Fylkesveg 848 Ibestad vil deles i minst 5 delparseller. Parsell 5 – Sør-Rolness på ca 900m og parsell 4 Ytre Forså på ca 1600 m
Drift og vedlikehold av elektriske anlegg på riksveger og riks-g/s-veger i Troms og Finnmark
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner Troms og Finnmark fylke/Alta, Kautokeino, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu og Tromsø kommuner.
Rehabilitering av dam i Lebesby
Plastringskompetanse: Workinn AS.
Utdyping av fiskerihavn, Kristoffervalen i Karlsøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Drift-og vedlikehold på fylkesveger i Troms og Finnmark
209,792 km veg totalt, hvorav 196,256 km fylkesveg, 13,536 fylkes-g/s-veg
Oppgradering av Fv 889, Smørfjord-Havøysund
ÅDT 640. I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022 i Finnmark.
Oppgradering fv 183, Børselv-Veidnesholmen
I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Fanggjerde, rensk og bolt på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen vest i Berg
Fangjerde 100m, rensk og bolt. Det skal bygges et 100 meter langt skredoverbygg som skal tilknyttes Fv. 862 Svarthollatunellen, skredoverbygget skal bygges i sin helhet med lukket plasstøpt betongvegg mot fjell. I front skal det føres opp søyler med drager i topp, over dette legges tak i prefabrikkerte elementer. Det skal etableres trekkerør og kummer for det elektriske anlegget og det eksisterende elektriske anlegget skal ivaretas.
Ombygg og rehabilitering av kontor m.m på Setermoen i Bardu
Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enheter skal samlokaliseres på Setertun. Ombygging og rehabilitering deler av Setertun samt rehabilitering av taket på hele bygningen.
Utbedring av setningsskader på omsorgssenter i Lyngen kommune
Deler av Lyngstunet omsorgssenter er utsatt for setningsskader.
Tilbygg til eksisterende arkiv i Porsanger
For å møte forskriftsmessige krav samt å tilrettelegge for framtidige behov er det nødvendig med større og mer tilrettelaget arealer for arkivdepot og for håndtering og formidling. Dette i tillegg til arealene til arkivdepot og tilhørende rom som IKA har i dag. Prosjektet omfatter tilbygg på ca. 1165m2 og ombygging på ca. 55m2. En stor delleveranse i prosjektet er utstyr og inventar til arkivdepotet.
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Opprustning og asfaltering av vei langs Fylkesveg 8094 i Finnmark
Opprustning og asfaltering av fylkesveien på Norkynhalvøya.
Trafikksikker skoleveg 2022; etablere og utbedre fortau, krysningspunkter og belysning
Delkontrakt 1 - Fastlandet, består av følgende tiltak: - Skjelnan skole/Malmvegen: etablering av fortau, snuplass og parkering - Lunheim skole: parkeringsplass - Krokelvdalen skole/Diamantvegen: fortau og oppgradering av sti til gs-veg
Trafikksikker skoleveg 2022; etablere og utbedre fortau, krysningspunkter og belysning i Tromsø
Delkontrakt 2 - Tromsøya, består av følgende tiltak: - Prestvannet skole/Holtvegen og Sommerlystvegen: fortau og krysningspunkt - Stakkevollan skole/Nordøyvegen: breddeutvidelse av fortau, nytt fortau og krysningspunkt - Gyllenborg skole/Kongsbakken: breddeutvidelse av fortau og krysningspunkt - Bjerkaker skole/Melkevegen og Bjørnøygata: fortau og utvidelse av kjørebane - Workinnmarka skole/Stubben: utvidelse av fortau - Solneset skole/Dorgvegen: fortau, belysning og krysningspunkter
Trafikksikker skoleveg 2022; etablere og utbedre fortau, krysningspunkter og belysning i Tromsø
Delkontrakt 3 - Kvaløya, består av følgende tiltak: - Selnes skole/Kobbevegen: utvidelse av fortau, fartsreduserende tiltak og belysning - Slettaelva skole/Timoteivegen: fortau og krysningspunkter - Storelva skole/Nymohagen: utvidelse av fortau, belysning og krysningspunkter
Til- og ombygg av kjøkken på universitet i Tromsø
Innvendige arealer (ca. 1050 m2) på eksisterende kjøkken, skal totalrenoveres og bygges opp på nytt; bygningsmessige, elektrotekniske og VVS-tekniske arbeider. Eksisterende arealer som totalrenoveres omfatter kjøkken og alle tilhørende funksjoner, som blant annet kjøle -og pakke-rom.
Utskiftning av VA-ledning i Kongsvik i Tjeldsund kommune
Eksisterende vann- og avløpsanlegg i deler av Kongsvik skiftes ut, delvis ved å gå i eksisterende trase, delvis i ny trase. Kryssing av E10 er utført tidligere ved boring gjennom vei. Alt arbeid i- og ved skolegården, inkl. graving i "Skoleveien", skal utføres i skoleferien.
Utdyping av farled, innseiling Tanafjorden
I Regional transportplan 2018-2027.
Ferdigstillelse av verkstedbygg på Skjold i Målselv
Bygging av en kontordel i hallen med et tekniskt rom over. Betong og grunnarbeid.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Ombygg av forretningslokale til leiligheter i Skjervøy kommune
Innredning av 5 leiligheter i tidligere forretningslokale. Rivningsarbeider, oppbygging i henhold til vedlagte tegninger, nytt el-anlegg, rørleggerarbeider, malerarbeider, flisarbeider, fasadekledning, balkonger, boligventilasjon etc.
Ombygg av kino i Tromsø
Vernet bygg. Rehabilitering av freske.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Troms og Finnmark
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Porsanger, Lebesby, Tana og Gamvik kommune.
Renovering av kaserne i Målselv kommune
Opsjon på renovering av tak og etterisolering av kaldloft.
Riving og nybygg av rekkverk og rekkverksender langs fylkesveger i Finnmark
Dette utgjør ca. 13400 meter med fjerning av rekkverk/oppsetting av nytt og 72 stk. rekkverksender.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Utvidelse av fiskerikai i Hammerfest (Hammerfestprosjektene)
Fellesutlysning for: Breilandmoloen, Hammerfestprosjektene, Innseiling Bulandet, Innseiling Grenland og Innseiling Maurholen.
Utvidelse av parkeringsplass med bussgarasje m.m i Bardu
Ca. 5,6 daa. Utvidelse av dagens parkeringsplass for busser å etablere parkeringsplass med bussgarasje mellom eksisterende garasje og kommunal veg i Fredly boligfelt. Det vil også være aktuelt å etablere et kontor/hvilerom i området som tilbygg til eksisterende garasje.
Ombygging av SKG-bygget på Skjold leir i Målselv
Opsjon vestføly ca 390 m2 og kjeller 293 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.