Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Troms og Finnmark fylke

Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9505 i Nord-Troms 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kautokeino kommuner.
Driftskontrakt for vinterdrift og vedlikehold på fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunale veier i Nordreisa og Skjervøy kommune, 2022-2027
Kontrakten har en gjensidig opsjon for å forlenge kontrakten med 12 måneder. Opsjonstiden strekker seg fra 2027-09-01 til 2028-08-31.
Utvidelse av kvartal A52 i Alta
1. et. Forretninger, tjenesteyting. 2.-3. et. Kontorer, tjenesteyting. 4.-6. et. Boliger, tjenesteyting (inntrukket 6. et.).
Opprusting av Fylkesveg 863/7914 Skulgam-Hessfjord-Hansnes Nord og 7910/7912 Hessfjord-Dåfjord i Tromsø/Karlsøy kommune
48 kilometer. Tiltakene fordelt på strekningene: 1. Fv. 863 Skulgammen - Lille Glimma 15,258 km 2. Fv. 863 Lille Glimma - Hessfjord 13,599 km
Drift, vedlikehold, service og beredskap av ferjekaier i Finnmark 2022-2024
- 15 stk. FV Fergekaier, I hele område Finnmark. - 2 stk. betong kaier for hurtigbåt anløp.
Oppgradering av gågate i Tromsø kommune
Prosjektet strekker seg fra krysset Fredrik Langes gate til Bispegata. Total lengde er ca. 350 m, og prosjektet omfatter ca. 6.800 m² bygate i hovedprosjektet samt ca. 450 m² i opsjoner.
Utbedring av Fv 848, Ytre Forså-Sørrollnes parsell 4-5
Fylkesveg 848 Ibestad vil deles i minst 5 delparseller. Parsell 5 – Sør-Rolness på ca 900m og parsell 4 Ytre Forså på ca 1600 m
Utvidelse av havn i Tana
I hovedområdet tenkes det blant annet fiskemottak, bølgedemper, molo, større flytebrygge, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av parkeringsplasser, i tillegg til eksisterende kai med anlegg. I det nordlige planområdet (sirkelen) er det tenkt fylling i sjø i forbindelse med utdyping av havna.
Drift-og vedlikehold av riksveger og riks-g/s-veger i Troms og Finnmark, 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og kommunale g/s-veger og fortau med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Alta, Loppa og Hasvik kommune i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 85.137 km veg totalt hvorav. 72.705 km fylkesveg Finnmark. 12.432 kommunal g/s-veg og fortau Finnmark. I tillegg inngår prosess 74.12 Parklike arealer - kantklipp på kontrakt 5418 Loppa-Hasvik:127.188 km fylkesveg Finnmark. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 20 til omlag ÅDT 6700, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,0 %. Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Tilbygg og rehabilitering av skole i Hasvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - tilbudsrunde 2 nord
4 delkontrakter: -18-2022-01 Helgeland og Salten. - 18-2022-02 Hålogaland. - 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms. - 54-2022-04 Øst-Finnmark.
Etablering av felt ved eksisterende transformatorstasjon i Hammerfest
Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Flomsikring på Fylkesveg 91 i Nesseby
Skredtype flom, skredfaktor lav.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold Reigon Nord 2022 i Troms og Finmark fylkeskommune
2 delkontrakter. Vest Finnmark og Nord Troms inkl. Tromsøområdet.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold Reigon Nord 2022 i Troms og Finmark fylkeskommune
2 delkontrakter. Vest Finnmark og Nord Troms inkl. Tromsøområdet.
Innvendig vedlikehold av storkjøkken, teknisk rom og garderobe i Storsteinnes
Hovedkjøkkenet på Balsfjord Bo- og Servicesenter skal renoveres og oppgraderes. Renoveringen omfatter bygningsarbeider, VVS- og elektroinstallasjoner. Det er i tillegg utarbeidet forslag til plassering av kjøkkenutstyr, kjøl- og fryserom med tilhørende.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - tilbudsrunde 2 nord
4 delkontrakter: -18-2022-01 Helgeland og Salten. - 18-2022-02 Hålogaland. - 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms. - 54-2022-04 Øst-Finnmark.
Forberedende arbeider for ny avisiningsplattform på Tromsø lufthavn i Tromsø
Det skal rives bygg/konstruksjoner, klargjøre tomtearealer, veier skal legges om, eksisterende infrastruktur skal bygges om og klargjøres for fremtidig driftsfase, Avinor-tankerflyttes samt etablering av ny infrastruktur. Alt dette for å forbedrede en etablering ny avisiningsplattform i senere faser.
Vedlikehold av fylkesvegtunneler i Troms og Finnmark, 2022-2023
Omfanget av arbeidet består i hovedsak av: - Bergsikring i form av rensk, bolting og sikring med sprøytebetong. - Vann- og frostsikring inkludert brannsikring. - Motering av kabelbru. - Elektroarbeider.
Nye rettslokaler for Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes
Lokalene må blant annet kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 700 m2.
Etablering av infrastruktur til bomstasjoner for Tenk Tromsø
Grunnarbeid for etablering av infrastruktur til teknisk utstyr for 15 bomstasjoner.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Vinterdrift og vedlikeholdsoppgaver på fylkesveger i Nordreisa kommune, 2022-2027
Oppdraget omfatter vinterdrifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Nordreisa Kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: FV 7954, FV7956, 11,336km veg totalt hvorav 11,336 km fylkesveg 0,00 km fylkes-g/s-veg.
Utbedring av Sandnes kulvert på Fv 885 i Sør-Varanger
I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022. Dårlig bæreevne.
Tilbygg på eksisterende mottakshall på Svartnes i Vardø kommune
Øst-Finnmark Avfallsselskap AS ønsker oppført et tilbygg på eksisterende mottakshall for avfall på Svartnes i Vardø kommune. Eksisterende bygg består av en uisolert stålhall på 1204 m2. Tilbygget består utvidelse eksisterende hall på 58,9 m2 samt et nedsenket containerrom på 127,9 m2.
Rehabilitering av sjøvannledning mellom Reinøya og Karlsøya i Karlsøy kommune
Reparasjon av sjøvannledning mellom Reinøya og Karlsøya og landtak for vannledning på Reinøya.
Renovering av vann- og avløpsanlegg i Lebesby kommune
Utskifting og oppdimensjonering av kommunalt VA-anlegg, samt utskifting av private stikkledninger med stoppekraner og stakepunkt til abonnenter, i de kommunale veiene Galgenesveien og Dyfjordveien. Området har i dag avløps- og vannforsyningsanlegg av eldre årgang, og dette planlegges skiftes ut med nytt anlegg. Det nye anlegget planlegges med vann-, spillvannsanlegg. Fylkesvei 894, Strandveien vil også bli berørt. Total lengde på hovedledningstraseer er ca. 430 meter. Alt røranlegg tilknyttet det kommunale anlegget skal erstattes med nytt røranlegg. Eksisterende røranlegg skal demonteres og fjernes der de kommer i konflikt med ny gravetrase, alle VA-kummer skal der det er mulig graves opp, demonteres og fjernes. Veger skal reetableres etter gravearbeiden. Opprydding, reetablering og asfaltering utføres påfølgende høst 2023. Fylkeskommunal vei reasfalteres med midlertidig dekke umiddelbart etter gravearbeider.
Opparbeidelse og utvidelse av kirkegård i Kåfjord kommune
Utviding av Olderdalen kirkegård, ca. 1600 m2.
Utdypning av havn samt etablering av stranddeponi i Vardø
Vardø havn skal utdype området ned til 3,0 meter (sjøkartnull). Det skal også etableres ett næringsareal/sjete med høyde 3,7 meter. I den forbindelse skal det bygges en sjete med plastret sjøfront.
Riving og ombygg av bosenter i Tana kommune
Posjektet går ut på rive alt av felles arealer samt 3 boenheter. Ferdigstilt prosjekt gir 4 stk frittstående tomannsboliger.
Asfaltering av kommunale veier i Balsfjord kommune, 2022
Balsfjord kommune ønsker å få oppgradert Kaiveien på Bergneset og Ny Jord-veien i Malangen.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg ved skole i Tromsø
Tromsø kommune ved Byggforvaltningen skal skifte/oppgradere ventilasjonsanlegget på Tromsdalen skole. I forbindelse med dette inviteres det til konkurranse på totalentreprise.
Rammeavtale for adgangssystem for hjemmetjeneste i private hjem i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommune
Kommunene Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund skal anskaffe digitale låsesystem til hjemmeboende. Formålet er å skifte ut dagens nøkkelbaserte låsesystem med digitale lås samt kunne supplere med nye lås for å møte framtidige behov. Kommunenes hjemmetjenester har i dag nøkkelbokser av type WSM.
Asfaltering av kommunale veier i Alta 2022
Bjørn Wirkolas vei, Røsslyngveien, Krøkebærveien, Detsikaveien og Stillaveien.
Utskifting og oppgradering av vei- og gatelys i Lavangen kommune
Lysene i eksisterende gatelysnettet skal skiftes ut med et nytt og moderne system basert på LED- teknologi. Totalt er det behov for utskifting av eksisterende rundt 722 armaturer langs veglystrasé. Videre er det behov utskifting av enkelte stolper og ledninger der dette kreves. Arbeidet omfatter både riving og nedmontering av eksisterende armaturer, utskifting av stopler og ledninger der dette er nødvendig. Det nye systemet skal være utstyrt med automatiske forbruksmålere, moderne styringssystemer som slår av og på lysene etter forhåndsbestemte intervaller.
Utskifting av tak ved ungdomsskole i Alta
Takets totale areal er 1200 m².
Utbedring av eksisterende bru over Breivikelva i Tromsø kommune
Utbedring av eksisterende bru over Breivikelva i Tromsø kommune. Målet med prosjektet er å forsterke eksisterende brukonstruksjon med spunting og nytt toppdekke i tre. Løsningen skal sikre bruas levetid og muliggjøre videre motorisert ferdsel over brua.
Rehabilitering av kunstgressbane på Setermoen i Bardu kommune
Kunstgressbanen ligger på Setermoen i Bardu kommune. Banen er en 11-er kunstgressbane fra 2005.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.