Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Røros

Påbygg av leiligheter i Røros
Leilighetsbebyggelse på taket til den eksisterende næringsbebyggelsen i Tollef Bredals vei 11.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging av område for næringsutvikling, forretning, tjenesteyting mm i Røros
Gjøsvika AS ønsker å tilrettelegge planområdet for næringsutvikling, herunder produksjonslokaler, forretningslokaler, lokaler for tjenesteyting og kontorvirksomhet, samt tilhørende kjøreadkomster og parkeringsplasser for bil og sykkel. Mer konkret har planarbeidet som formål å: Legge til rette for etablering av varierte typer næringsvirksomhet på området, dvs. industri, forretning, tjenesteyting og kontor. Sikre god trafikkavvikling, herunder ny, felles avkjøring (kryss) fra Fv.30, nødvendige adkomstveger for alle typer transport og myke trafikanter som ferdes langs Fv.30. Sikre gode parkeringsløsninger for bil og sykkel. Sikre god utnyttelsesgrad og tilstrekkelige byggehøyder innenfor planområdet.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hyttefelt i Røros
Hyttefeltet skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er på ca. 44 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Oppgradering og standardheving på kommunale boliger for flyktinger i Røros
Det er stort trykk på bosetting av flyktninger, og for å kunne møte behovet for bosetting er det behov for en del oppgradering og standardheving på noen kommunale boliger. Boliger dette gjelder er: Grind Ola veien, Sundveien 8, Øyaveien.
Oppgradering og standardheving på kommunale boliger for flyktinger i Røros
Det er stort trykk på bosetting av flyktninger, og for å kunne møte behovet for bosetting er det behov for en del oppgradering og standardheving på noen kommunale boliger. Boliger dette gjelder er: Grind Ola veien, Sundveien 8, Øyaveien.
Skifte vinduer og tetting lekkasjer på skole i Røros
Det er behov for tiltak både ved Brekken og Glåmos skole. Ved begge skolene handler dette om utskifting av noen vinduer og tetting av lekkasjer. Vinduene oppdateres til en høyere energiklasse og vil gå under begrepet standardheving.
Skifte vinduer og tetting lekkasjer på skole i Røros
Det er behov for tiltak både ved Brekken og Glåmos skole. Ved begge skolene handler dette om utskifting av noen vinduer og tetting av lekkasjer. Vinduene oppdateres til en høyere energiklasse og vil gå under begrepet standardheving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.