Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Orkland

Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Rehabilitering av bru på E39 i Orkland kommune
Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk, arbeid med bakvegg med vinger, mekanisk fuge, myk fuge, lagerarbeid, mekanisk reparasjon under bruplate.
Ombygg av kommunehus til flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon i Lensvik
Lensvik kommunehus skal rehabiliteres og omskapes til et flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon. Rehabiliteringsarbeidene vil i hovedsak omfatte innvendig tilpasning av eksisterende arealer for nye brukere og funksjonsområder.
Tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal i Orkland kommune
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal. I tilbygget skal det plasseres en grovrist og ventilasjonsanlegg med kullfilter. Eksisterende renseanlegg skal få noen oppgraderinger som nye pumper osv.
Oppgradering av gang- og sykkelveg i Råbygda
390 m. Stabilisering og oppgradering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.