Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Volda

Kontroll og vedlikehold av bruer i Volda
Vi har gjennomført enkel kontroll av bruer via eksternt firma (Safe Control)- hausten 2022. Denne kontrollen gav klare indikasjonar på at fleire av bruene treng meir nøyaktig inspeksjon og utbetring. Dette er spesiell kompetanse som vi ikkje har sjølv og som må hentast eksternt. Det er svært viktig at dette vert gjennomført, ikkje minst sett i lys av generelle utfordringar med bruer fleire stadar i Norge. Vi har sette dette som kden viktigaste prioriteten for 2024.
Forprosjekt for etablering av solcelle anlegg på formålsbygg i Volda kommune
I møte med klimakrisa og nødvendigheita av å redusere klimautslepp, står Norge overfor ei viktig utfordring – å nå klimamålet for 2030. Ein truleg effektiv måte å bidra til dette målet på er å investere i solcelleanlegg på kommunale bygg i Volda. Dette tiltaket gir fleire fordelar som ikkje berre reduserer miljøpåverknaden, men også gir økonomiske gevinstar. Dersom ein får positive erfaringar, kan man tenke seg å ta med dette vidare inn i prosjekt der ein legg til rette for nye eller oppgraderte kommunale bustader. Dette blir ikkje ei inntekt for kommunen, men ein får klimaeffekten og legg betre til rette for vanskelegstilte i samfunnet. Først og fremst er det viktig å understreke behovet for forprosjekt for å bestemme kvar solcelleanlegg kan installerast mest hensiktsmessig. Dette inkluderer ei grundig vurdering av bygninganes plassering, orientering, og eksisterande energiforbruk. Ved å gjennomføre slike forprosjekt, kan ein identifisere potensielle stader der solenergi kan utnyttast optimalt. Solcelleanlegg kan produsere betydelege mengder elektrisitet, og dette kan vere ein nøkkelfaktor for å nå klimamåla. For å evaluere kor mykje straum (kWh) som kan produserast, må ein vurdere faktorar som takets storleik, sollysets intensitet og varigheit i området. Eit godt forprosjekt kan estimere denne produksjonen nøyaktig og sikre at anlegget er tilstrekkeleg dimensjonert for bygningens behov. Vidare er det avgjerande å analysere dei miljømessige fordelane av å investere i solcelleanlegg. Solenergi er ei rein og fornybar energikjelde som reduserer behovet for fossile brensel og dermed reduserer utsleppa av klimagassar. Ved å installere solcelleanlegg på Volda kommunale bygg kan vi betydeleg redusere CO2-utsleppa i vårt lokalsamfunn, noko som er i tråd med Norge sine forplikting til å nedkjempe klimaendringane. Ved å omfamne solenergi på Volda kommunale bygg kan Volda kommune også inspirere andre kommunar, bedrifter og enkeltpersonar til å følge etter. Dette fører til ein dominoeffekt som bidrar til å akselerere overgangen til reinare energikjelder på nasjonalt nivå. I tillegg til dei miljømessige fordelane kan solcelleanlegg også gi økonomiske fordeler. Gjennom reduserte energikostnader og moglegheita til å eksportere straum overskot til nettet, kan Volda kommune spare pengar og generere inntekter på lengre sikt. Dette frigjer midlar som kan brukast til andre viktige samfunnsprosjekt. Investering i solceller i Volda er truleg ein vinn-vinn-løysing. Det bidrar til å redusere CO2-utsleppa, oppnå klimamåla for Noreg i 2030, og samtidig gir det økonomiske fordeler. Forprosjekt er ein nøkkelkomponent for å sikre effektivitet og berekraft i implementeringa av slike anlegg, der ein i forkant får naudsynt informasjon om kva ein kan oppnå. Ved å ta denne avgjerda kan Volda kommune ta eit stort steg mot ein grønare og meir berekraftig framtid for alle innbyggjarane i Volda og truleg bli ein av dei første kommunane som verkeleg satsar på fornybar energi om resultatet tilseier dette. Forprosjektet har ein tenkt skal legge fram fordelar, ulemper og moglegheiter som grunnlag for å be om investeringsmidlar for 2025 i samband med budsjettbehandling i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.