Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ørsta

Utvidelse av ungdomsskole i Ørsta
Det skal i tillegg gis opsjonspris på ny heissjakt med vindfang plassert i syd-østre hjørne av eksisterende atrium, samt komplett Sedumtak på tak over teknisk rom.
Til- og ombygg av kombinasjonsbygg i Ørsta
Riving starter etter påske 2021. Nybygg i massiv tre. Byggestart nybygg i løpet av våren, ferdigstillelse 15 september 2022. Deretter starter ombygg av eksisterende paviljong til lærerarbeidsplasser, ferdigstillelse 16 mars 2023.
Oppgradering av vei i Ørsta kommune
Strandgata i ei lengde på ca 350 meter skal oppgraderes til å få et mer urbant gatepreg med langsgående parkering, med platekantstein og to rader storgatestein i kjørebana. Det skal også være smågatestein i deler av fortausarealet, samt ny belysning. I tillegg skal det legges ny vannledning i hele gatas lengde, og videre over Haldeplassen til ny kum i Vikegata. Som følge av bygging av ny veg og ny VA-ledning må også eksisterende kabler i grunnen, inkludert høyspent, legges om.
Etablering av masseuttak og massedeponi på Flåvika i Ørsta kommune
Initiativtakar er Steinar Masdal og Knut-Petter Masdal. Eventuelt framtidig næringsareal etter avslutting av masseuttak.
Riving og nybygg av bru langs kommunalvei i Ørsta kommune
Ørsta Kommune skal rive ei av dei eksisterande bruene langs kommuneveg 7374 Standalsvegen og byggje ny. Ny bru skal etablerast ved sida av gamal bru i samsvar med ny regulering. I samband med etablering av ny bru må kommunevegen leggast om på kvar side.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.