Aktuelle nybygg i Sarpsborg

Nybygg av leiligheter mm i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Forberedende arbeider for utvidelse av renseanlegg i Sarpsborg
Forberedende arbeider for de bygningstekniske arbeidene som omfatter nytt prosessbygg. • Etablering av riggområder med anleggsvei rundt byggeplassen. • Etablering av støttefylling sør for anleggsområdet for å ivareta områdestabiliteten. • Utgraving av byggegrop for prosessbygget. Fotavtrykket utgjør ca. 3500 m2. • Peling for bunnplate for prosessbygget og fundamenter for nytt gassanlegg 150-200 peler. • Kryssing av jernbanen med utløpsledninger fra renseanlegget, inkl. spuntgroper og rørpressing. • Etablering av nye inn- og utløpsledninger inne på tomten for renseanlegget.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.
Etablering av infrastruktur for nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere.
Etablering av ny ringledning for vann fra Revebukta til Brandstorp samt utbedring av eksisterende vannledning i Sarpsborg kommune
Prosjektet omfatter: - 1339 meter styrt boring for etablering av ny vannledning, - 2118 meter med utblokking for utbedring av eksisterende vannledning.
Utskifting og separering av vannledning i Sarpsborg
Prosjekt fra Handlingsplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.