Aktuelle nybygg i Nes

Nybygg av hytter i Nes
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Området ligger innenfor eiendommene gnr 56 bnr 201 og gnr 56 bnr 1137. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i planområde, ser en for seg ca 20 – 30 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen.
Etablering av nye vann- og avløpsledninger mellom Rånåsfoss og Fjellfoten renseanlegg i Nes kommune
Nye avløpsledninger mellom Rånåsfoss og Fjellfoten renseanlegg. Bakgrunnen for anlegget er at det planlegges etablering av en rekke nye boliger og næringseiendommer i området ved Rånåsfoss. Det er derfor behov for større kapasitet og eksisterende renseanlegg på Rånåsfoss har ikke tilstrekkelig standard eller kapasitet.
Etablering av pumpestasjon i Nes kommune
Det planlegges en ny avløpspumpestasjon på Rånåsfoss som skal frakte avløpsvann via ny sjøledning i Glomma nordover til nye Ekravegen pumpestasjon på Bodung. Dette er et ledningsstrekk i Glomma på ca. 8,5 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.