Aktuelle nybygg i Lillestrøm

Nybygg av boliger, næring, forretning, universitet i Skedsmo
GNR/BRN: 81/4, 81/2160, 281/81, 281/1 og deler av 81/2474, 115/3 og 102/15 800-1000 leiligheter.
Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
5-7 etasjer. Townhouses. BREEAM-NOR Very Good
Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet. Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.
Nybygg av boliger på Frogner i Lillestrøm kommune, del 1
Fast bygginredning (Bad) Part Construction AB, Kalix. 650 enheter totalt i flere trinn.
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand
Området som reguleres er på cirka 8,0 dekar, omfatter gnr./bnr. 241/34, 241/37, 241/173, 241/483, 241/584, 241/591 og deler av 241/4, 241/6, 241/27, 241/548 og 241/595.
Nybygg av boliger i Lillestrøm
Ca. 60 enheter gjennstår.
Nybygg av skole på Skjærva/Nordby området i Skedsmo
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for en ny 2‐parallell barneskole i området rundt Skjærva. Prosjektet innebærer behov for kjøp av tomt og må detaljreguleres. Arbeid med detaljreguleringen er i gang og forhandlinger om kjøp av tomtene er påbegynt.
Nybygg av barnehage i Fet
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av rekkehus i Sørum, trinn 2
Gnr/bnr: gnr/bnr 73/1, 72/24, 73/54, 73/56, 73/58, 73/145, 73/146, 73/219, 73/220, 73/224, 73/225, 74/4 og 74/11. Ca. 9 daa.
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av barnehage i Skedsmo
I henhold til barnehagebehovsplanen er det behov for å etablere ny barnehage på Skedsmokorset ved Skedsmo Stadion. Nøyaktig plassering vil bli avklart i forbindelse med reguleringen av nytt idrettsanlegg på Fribergjordet og dagens tomt ved idrettsanlegget. Barnehagen erstatter Åsenhagen og Korshagen. barnehager. Fordi tomten ikke er detaljregulert er det ikke realistisk å ha barnehagen ferdig til 2025, slik er angitt i barnehagebehovsplanen
Etablering av gapahuker og treningsløype for hest i Lillestrøm kommune
Etablering av 5 gapahuker. Alle gapahukene vil holde seg innenfor en størrelse på ca. 70 kvm med mønehøyde/gesimshøyde maksimum på henholdsvis 7 meter og 4 meter. Etablering av treningsløype for hest på ca. 1500 meter.
Nybygg av barnehage på Strømmen
I henhold til barnehagebehovsplanen er det behov for en ny barnehage på Strømmen. Nøyaktig plassering er ikke endelig besluttet, eller regulert ferdig. Arbeidene vil påbegynnes i slutten av økonomi‐ perioden.
Etablering av gang- og sykkelvei på Bruvollen i Lillestrøm kommune
Ny gang- og sykkelvei mellom Blaker skole og Brunvollen.
Utbygging av bredbånd i Lillestrøm kommune, 2023
Asak-Mjønerud-Sulerud, Faller-S. Hammaren, Hagen-Kvernstua-Solli.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.