Aktuelle nybygg i Hemsedal

Nybygg av boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 22,2 daa. Planområdet ligg mellom bustadfelt Svøo 2 og riksveg 52. 7 tomter for tomannsboliger og 10 tomter for eneboliger.
Nybygg av boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 22,2 daa. Planområdet ligg mellom bustadfelt Svøo 2 og riksveg 52. 7 tomter for tomannsboliger og 10 tomter for eneboliger.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Hemsedal kommune
Gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9 og 2233/1 (fylkesveg). Planområdet er på ca. 186 daa. Området grovt beregnet kunne romme 150-200 enheter.
Utvidelse av boligområde i Hemsedal, trinn 4 mfl
I gjeldende plan er det tillatt med en tomannsbolig på hver tomt på T26 og T27 og en flermannsbolig med inntil 6 enheter på tomt T24 og T25. Bakgrunnen for ønskede endringer er at arealet er sentrumsnært og det er viktig å utnytte det på mest mulig rasjonell måte. Endringen vil øke tilgang på boligenheter, og variasjonen i tilgjengelige boligtyper i Hemsedal.
Opparbeidelse av VA-ledninger samt gang- og sykkelvei til nytt boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 1100 meter ny gang- og sykkelvei langs 2924 Torsetvegen inkl. veilys fram til nytt Boligfelt BU6. I tillegg til gang- og sykkelveg skal det etableres ca. 520 meter vann- og avløpsledninger samt en avløpspumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.