Aktuelle nybygg i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Nybygg av 3 bygg for psykisk helsevern og rus på Brakerøya i Drammen
Byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Solavskjerming: Scandic AS Radonsikring: Radonmannen AS
Nybygg av næringsbygg i Drammen
Porter: Assa Abloy Solavskjerming: Kvint Blendex Lås og beslag: Viken Lås og Sikkerhet
Nybygg av leiligheter på Krokstadelva i Drammen kommune
TEK17. Energiklasse A. 3 bygg (A, B og C). 4-5 etasjer. I byggets første etasje etableres det et hyggelig fellesareal/selskapslokale for Sameiet. Baderomskabiner - ProBad AB
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2
40-60 boenheter. Gnr/bnr: 102/80, 90, 101.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Etablering av parkanlegg i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Entreprise 7008 PNSD Parkanlegg til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av sykehusets utomhusarealer. Entreprisen omfatter grøntarealer og adkomstveier med et bredt og variert tilbud og utforming.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 5
Buskerudveien 119-131. Totalt 220 boliger.
Rehabilitering av vannledninger og legging av nye vannledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Eksisterende VL DN150 SJG i Rosenkrantzgata fra 1942-1943 har hatt mange brudd og ønskes nedlagt. Ledningen skal erstattes ved å rehabilitere/oppdimensjonere eksisterende ledninger i sidegater og etablere nye ledninger i nye traseer i parallelle gater, fra Vårveien til Nordahl Bruns gate. Private stikkledninger kan dermed kobles over til nye ledninger utenfor Rosenkrantzgata. Eksisterende vannledninger skal hovedsakelig rehabiliteres ved utblokking, og det skal etableres nye ledninger ved retningsstyrt boring og inntrekking av helsveiset PE-ledning, i kombinasjon med supplerende konvensjonelle grøfter og groper, kum- og koblingsarbeider. Noen avløpsledninger skal også strømperenoveres. Nytt VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata, men på enkelte steder vil det måtte etableres nye kummer eller ledninger nær/langs Rosenkrantzgata for å opprettholde tilstrekkelig slokkevannsdekning og vannforsyningssikkerhet, og enkelte steder skal det også krysses med ny vannledning ved hjelp av styrt boring. Enkelte kummer i Rosenkrantzgata skal også nedlegges. Groper og grøfter skal som hovedregel sikres med hhv. spunt og grøftekasser. Trafikkavvikling skal planlegges for minst mulig forstyrrelse av trafikken.
Etablering av ny vei, vann-, avløp- og overvannsanlegg i Drammen kommune
Etablering av ny Sundlandvei fra Baker Thons alle til Vintergata i Drammen kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.