Aktuelle nybygg i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Etablering av parkanlegg i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Entreprise 7008 PNSD Parkanlegg til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av sykehusets utomhusarealer. Entreprisen omfatter grøntarealer og adkomstveier med et bredt og variert tilbud og utforming.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solbergelva i Drammen
Ca. 23 dekar. Gnr/Bnr: 245/149 og 245/1640. 30-40 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Mjøndalen, Drammen kommune
Nedre Tverrgate 7-17. Gnr/bnr: 215/107, 215/103, 215/86, 216/112, 215/177.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 5
Buskerudveien 119-131. Totalt 220 boliger.
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Etablering av lager i Mjøndalen
Oppføring av 124 lagerseksjoner. Totalt fem separate bygningsenheter.
Etablering av småbåtanlegg m.m. i Homannsbergbukta i Svelvik
Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med adkomst. Det ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også tilrettelagt for kyststi på landarealet innenfor planavgrensningen. Tiltaket vil også muliggjøre tilgang til badepark som vurderes etablert utenfor Knemstranda. Ca. 1000 båtplasser samt etablering av minst 20 gjesteplasser.
Nybygg av eneboliger ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Etablering av småhus for vanskeligstilte i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av infrastruktur samt ny veiforbindelse for boliger på Gulskogen i Drammen
Ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud).
Etablering av støyskjerm og gjennomføring av lokale støytiltak langs Riksveg 291 i Drammen
Etablering av støyskjerm på nordsiden langs riksvei 291 (tidl. fv 282) Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, samt gjennomføring av lokale støytiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.