Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl.
Nybygg av boliger i Asker
Areal for planområdet ca 15 mål. Ca 68 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker
Nedre Sem Låve oppføres etter Futurebuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg).
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Nybygg av boliger i Åros
2 2-mannsboliger med 2 sekundærleiligheter, til sammen 8 boenheter. Teknobad AS leverer baderomskabiner (inkl prosjektering på rør og ventilasjon)
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei, parkarealer samt parkering m.m. på Risenga i Asker kommune
Opparbeidelsen av områder på Risenga består av: - Utbedring av veger og etablering av GS veg. - Etablering av parkarealer og plasser. - Ny belysning av veier og plasser. - VA arbeider ifm ferdigstillelse av flomvei. - Etablering av parkeringsarealer.
Nybygg av bru over Neselva i Asker
Vi skal rive gammel bru og bygge ny bru over Neselva på kommunal vei i Asker kommune. Følgenede inngår * Pelearbeider * Midlertidig gangvei for gående og syklende over elv * Det er luftstrekk over eksisterende bru, og nettstasjon for strøm nær brua. * Oppføling av miljøplan for Neselva og anleggsområde * Oppfølging av miljøsaneringsplan for riving
Ny- og ombygg av avløpsanlegg i Asker kommune
Det skal anlegges nytt avløpsanlegg til Røyken kirkested: Dette gjelder dels oppgradering av eksisterende anlegg og dels anlegg av nye grøftetraseer. Anlegget gjelder oppgradering av ledningsnett og tilknytning av bygningene Kjekstadveien 1, 3 og 4, samt avgrening for ny stikkledning til Røyken kirke. For Kjekstadveien 1, 3 og 4 gjelder arbeidet frem til grunnmur. Leveranse av nytt avløpsanlegg skal være en samlet entreprise for strekningen A-B-C-D-E, inkludert stikkledninger og retningsbestemt boring under jernbanelinjen (D>C) og Kjekstadveien, samt ny påkobling til offentlig avløpsledning i Bråsetveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.