Aktuelle nybygg i Ås

Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av boligområde og infrastruktur på Vollskogen i Ås
Den utvidede delen av planområdet i vest omfatter eiendommene med gnr./bnr. 36/1, 36/3, 36/5, 36/7 og 43/3. Eiendommene med gnr./bnr. 36/5 og 36/7 vil ikke reguleres i planforslaget, men må likevel inkluderes i det utvidede varslede planområdet da det vil utredes traséer både nord og sør for disse eiendommene. Øvrige deler av det utvidede området som ikke avsettes til skoleveitrasé, vil heller ikke reguleres i planforslaget.
Nybygg av boliger og næring i Ås
Privat grunneier. GNR/BNR: 103/165, 3, 4. Det planlegges 45-55 boenheter med tilhørende uteareal. Parkering legges under bakken med innkjøring fra Nygårdsveien. Det reguleres 2 000 m2 kombinert bebyggelse og anlegg hvor det kan etableres kombinasjon av forretning med plasskrevende varer, industri og lager med tilhørende administrasjon. Kontor og detaljhandel tillates ikke. Både bolig- og næringsbebyggelsen er på tre etasjer over terreng.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Etablering av infrastruktur for boliger i Ås kommune
Infrastruktur for ca. 60 boenheter.
Nybygg av nitrogenrensetrinn ved renseanlegg i Ås
Nordre Follo RA IKS skal øke nitrogenfjerningskapasiteten på anlegget ved å bygge nytt nitrogenrensetrinn i eget nytt bygg. Eksisterende nitrogenrensetrinn skal tas ut av drift og konserveres i noen år. 7 entrepriser: M1Prosess/maskin M2Øvrige maskininstallasjoner B1Bygningsmessige arbeider E1Elkraft E2Driftskontroll/automasjon V1Varme- og sanitæranlegg V2Ventilasjonsanlegg

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.