Aktuelle nybygg i Ål

Opparbeidelse av infrastruktur m.m på næringsområde i Ål kommune
Masseflytting, fjerning av fundamenter, graving, VA-anlegg (vannledning, vannkummer, avløpsledninger, pumpestasjoner -avløp og drikkevann- avløpskummer, overvannledninger, overvannskummer, høydebasseng og sandfangere), trekkerør, gatelys (master, armatur, kabler), voll, forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke for nye gater, G/S og avkjørsler.
Etablering av VA-ledning ved næringsområde i Ål kommune
VA-anlegg fra Torpo næringsområde til Torpo vest: vannledning, spillvannledning (pumpe- og selvfall), dren, kummer. Prosjektet inkluderer gang- og sykkelveg fra Torpo næringsområde til Torpo vest, inklusive ny bro over elva Lya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.