Aktuelle nybygg i Ål

Opparbeidelse av infrastruktur m.m på næringsområde i Ål kommune, delprosjekt 1
Masseflytting, fjerning av fundamenter, graving, VA-anlegg (vannledning, vannkummer, avløpsledninger, pumpestasjoner -avløp og drikkevann- avløpskummer, overvannledninger, overvannskummer, høydebasseng og sandfangere), trekkerør, gatelys (master, armatur, kabler), voll, forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke for nye gater, G/S og avkjørsler.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligfelt i Ål kommune
Infrastruktur til ca. 30-40 boenheter. Mellom Oppsatavegen og Bøygardvegen. Planområdet omfatter gnr. bnr. 36/1, 37/1, 36/21, 36/60, 36/46, 36/35, 36/27, 36/24, 36/44 og 36/28, samt tilgrensende vegformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.