Aktuelle nybygg i Bjørnafjorden

Nybygg av boligområde i Os
540 daa. Ca 2000 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 3
Glimt, Høyden Moldaneset borettslag B4; 150-200 enheter i 3-5 etasjer. Knausen B3; 40-50 enheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/36 og 171, 55/8, 45, 119, 121 og 122. Ca. 57,2 daa.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 1
Moldegaard T1 & B7; 27 enheter. 17 leiligheter i seionrtun, 6 eneboliger og 4 tomannsboliger. Svingen Koloni B4; 18 eneboliger og ca. 30 leiligheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Etablering av industri og kai, inkl kontor og oppholdsrom i Bjørnafjorden kommune
GNR/BNR: 30/150 og 30/255. Ca 14,5 daa. Føremålet med planen er å utvide hamneområdet og etablere nye nærings- og servicebygningar.
Ny Fylkesveg fra E39 til Lysefjorden
Ny veg mellom Helleskaret og Lyseparken/ny E39. Prosjektet blir ein forlenging av sidearm mot Lyseklostervegen frå nytt kryss i Lyseparken med ny E39 Svegatjørn – Rådal.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 2
Flaten borettslag B4; 20-30 enheter i 1-3 etasjer og 5-10 eneboliger. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Os
Gnr/bnr 62/28, 62/12, 62/19. 25 daa. 2-3 etasjer. Parkeringsgarasje under bebyggelse. Saltak og flatt tak.
Nybygg av kontor i Eikelandsosen
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for kontorsfasilitetar for Eide Fjordbruk, med fokus på administrasjon, møtesverksemd og forsking. I tillegg overnatting for tilsette som pendlar, samt parkering og infrastruktur. Turløyper for ski, sykkel og gåande mm. Dimensjonert for 120 tilsette.
Nybygg av rekkehus i Os
Legges opp for 20 rekkehus.
Nybygg av boliger i Os
Del av eiendommen gnr 29 bnr 1. Bustadformål i form av flerfamiliebustader og eienebustader.
Nybygg av leiligheter på Nore Neset, Bjørnafjorden
10-12 stk boenheter. Det er planlagt 3 etasjer med tilbaketrekt 4 etasje.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Utvidelse av naustområde i Fusa
Gbnr. 118/70 m.fl. Planområdet er på 9 daa og avsett til «andre typer bygg og anlegg» med eige områdenamn BA10 i kommunedelplan for Fusa. Føremålet med detaljreguleringa er å etablera eit fellesnaust for hyttefeltet nord for planområdet

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.