Aktuelle nybygg i Nome

Ny-/omlegging av Fv. 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Prosjektet inkluderer bygging av en ca. 250 meter lang fritt frambygd bru over Telemarkskanalen og en løsmassetunnel på ca. 90 meter under Skaravegen. Opsjon 1: Gang- og sykkelkulvert under ny fylkesveg på Kaste Opsjon 2: Kabelgrøft inkl. trekkerør Opsjon 3: Lys i løsmassetunnel
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av turist-, natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Nome kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for turistnæring og natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Tveitankroken. Det planlegges for 8-10 enheter på området: et felles samlingssted/felleshus, overnattingsenheter og utstyrslagring/uthus. Planforslaget vil legge til rette for en utbygging på omtrent 500 m2 BRA. Ved kanalen vil det blant annet legges til rette for badebrygge og flytende badstu, anlegg som vil være allment tilgjengelig og bidra til å styrke kanalens attraktivitet og identitet.
Etablering av campingplass og friområde ved Gongevann i Nome kommune
Ca. 248 daa. Ca. 80-100 oppstillingsplasser, servicebygg, tømmestasjon, brygger, lekeplass og gjesteparkering.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Etablering av ny fortau og gatebelysning fra Smedkåsa til Bjørkelia i Nome kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: -ca 160 m etablering av nytt fortau langs Herregårdsveien -Etablering av nye gatelys, og sanering av eksisterende -Flytting av eksisterende kabler til felles kabeltrase i fortau -2 stk overvannskummer -8 stk. komplette sandfang og bisluk med tilhørende ledninger -ca 140 m drensledning -ca 190 m VA-ledninger (DN160 og DN250 OV PVC) -ca 165 m gatelyskabel -4 komplette gatelys og master - alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger -andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet -reetablering av eks. veger
Flytting av vei og gang- og sykkelvei for nybygg av boliger i Nome
Endringsforslag legger opp til flytting av vendehammeren med gangveg i sørvestlige retning og en formålsendring fra veg til bolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.