Aktuelle nybygg i Bamble

Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Langesund, fase 1
Ca. 1,5 mål til bolig. 600 m2.
Etablering av gang- og sykkelløsning langs Fylkesveg 363 (tidligere E 18) i Bamle
Gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fv. 363 (tidligere E 18) fra Bamble kirke til Grindbakken. Planen vil omfatte en gang og sykkelløsning fra Bamble kirke til den gamle avkjøringen til Valle, og en gang og sykkelløsning fra Åbykrysset til Grindbakken. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Det er ønskelig med fullgod gang- og sykkelveg på begge strekningene, men lokale tilpasninger kan gjøres.
Nybygg av høydebasseng på Svandalen/Langrønningen
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Svandalen/Langrønningen. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på ca. kt. 150. Bassenget vil på den måten sørge for en sikker og stabil vannforsyning til vestre deler av Bamle og kan ved behov forsyne helt tilbake til Langesundshalvøya. Tiltaket inkluderer nødvending ledningsnett.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Etablering av fortau i Bamble kommune
Bygging av fortau langs Valleveien på strekningen fra Elvikveien til Valleveien 264.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.