Aktuelle nybygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (6)
Drangedal (2)
Færder (8)
Fyresdal (0)
Hjartdal (2)
Horten (5)
Kragerø (10)
Kviteseid (1)
Larvik (15)
Nissedal (6)
Nome (5)
Notodden (4)
Porsgrunn (17)
Sandefjord (15)
Seljord (1)
Siljan (1)
Skien (21)
Tinn (3)
Tokke (3)
Tønsberg (16)
Vinje (3)
Nytt næringsområde på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70. Ca. 250.000 dekar tomt, ca. 50% kan bebygges.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende.
Nybygg av leiligheter på Kaldnes Brygge i Tønsberg
Arealet er fordelt på kjeller 2700 kvadratmeter, næring 300 kvadratmeter og bolig 7150 kvadratmeter. Konsulenter og entreprenører har opsjon på trinn 2.
Nybygg av kontorbygg med tilhørende produksjonslokaler i Tønsberg
Kontor, industri og lager 12.000 m2. P – kjeller 2.500 m2.
Etablering av nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg på Vestfoldbanen i Tønsberg, Tønsberg stasjon
Nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg inn til stasjonen og oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) i henhold til fremtidige trafikkøkning, for eksempel fire tog i timen. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg til fire spor med plattfomer, og framtidig funksjoner vil være tilsvarende dagens.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 142 stk boliger på eiendommen.
Nybygg av næring/forretninger i Tønsberg
Gnr/bnr: 1008/41, 55, 93, 94, 95, 108, 6.
Ombygg av forretning til hotell i Kragerø
Gbnr 32/48, 32/50, 32/55 m.fl. Bygges om fra 19 til ca 100 hotellrom.
Nybygg av boliger i Holmestrand
3,6 mål. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter.
Etablering av utslippsledning, pumpestasjoner og sjøledning samt nytt kommunalt VA-nett på deler av strekningen i Tinn kommune
Ledningsstrekket er på ca. 12 km. Ledningen skal gå fra ny fabrikk (HIMA Seafood AS) ved Svadde, langsmed Måna og ut i Tinnsjøen. Ledningen skal lede avløpsvannet fra HIMA Seafood AS og fra fremtidig nytt kommunalt renseanlegg.
Nybygg av leiligheter og gangbru alternativt undergang over/under jernbanesporet i Porsgrunn, trinn 1
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker. Antall boenheter på trinn 2 er ca 50-60 stk.
Nybygg av boliger og fortetting på Vesterøyveien 44-48 i Framnes
27 boliger. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl. Con-Form Produksjon AS - Betongelement leverandør
Nybygg av leiligheter i Skien
Ca 24 måneders byggtid.
Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
Totalt 92 hyttetomter. En del byggs i egen regi. En del selges til utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, del 1 trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter. Delfelt BB1-BB6 del 1 Fordelt på 2 salgstrinn i januar & mars 2022
Nybygg av boliger, båthavn og næring i Bamble
Gnr/bnr: 29/6, 29/175, 29/306 og del av 200/1.
Etablering av boligområde på Skjeggestadåsen i Tønsberg
GBNR. 506/11, 506/12, 525/3, 525/17, 525/50, 525/51.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 250 meter lang. 18 byggemåneder.
Utbygging av renseanlegg i Nissedal kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord sentrum
600 kvm næring og 2200 kvm boliger.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune
Kongsåsveien 39-58. Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av parkeringshus i Kragerø
Parkeringshus for 200 p-platser. Riving er utført.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av leiligheter på gamle skoletomta på Heistad i Porsgrunn, trinn 1
Oppføring av et leilighetsbygg på 15 boenheter, opparbeidelse av uteområdet og ny gangforbindelse mellom Pansveg og Breviksvegen.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Nybygg av seksmannsboliger og rekkehus på Guriskogen i Larvik
4 rekkehus og to seksmannsboliger. Guriskogen 100A-F og Guriskogen 102A-F
Etablering av konsentrert boligbebyggelse i Rauland i Vinje kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse.
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Nybygg av fritidsboliger vid Gaustatoppen
Prosjektet vil bestå av til sammen 9 enheter, fire leiligheter med privat parkeringskjeller og fem chalet-hytter med tilhørende garasjer.
Utskifting av VA-ledninger, pumpestasjon og etablering av fortau og rundkjøring i Larvik kommune, fase 3
Utskifting av avløpsledninger i tilknytning til Hølen pumpestasjon og vann og avløpsledninger i Iver Hesselbergs veien og Halse gata samt alle gatene mellom disse to hovedtrasser, samtidig etablere to rundkjøringer og fortau i Iver Hesselbergs veien og nye fortau med TS-tiltak i Halsegata. Anskaffelsen omfatter også sanering og montering av ny Hvalen pumpestasjon som skal leveres av Byggherre, i tillegg skal ny styringskum i innløpet til Hølen pumpestasjon etableres. Hølen bekken skal legges om i ny ledning og ny trasse.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.