Aktuelle nybygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (8)
Drangedal (0)
Færder (9)
Fyresdal (1)
Hjartdal (4)
Horten (17)
Kragerø (8)
Kviteseid (3)
Larvik (26)
Nissedal (6)
Nome (8)
Notodden (2)
Porsgrunn (8)
Sandefjord (17)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (19)
Tinn (8)
Tokke (3)
Tønsberg (13)
Vinje (3)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nytt næringsområde på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Forberedende arbeider for nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land på Svadde industriområde i Rjukan
Leverandør av betong: Brødrene Hansen Betong AS. Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Tomtareal 28 dekar. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av helse- og omsorgsbygg på Rjukan
48 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger.
Ny Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble
4 km. Fylkesvei 353 Rugtvedt - Surtebogen, den såkalte Gassveien.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal - Tech City i Tønsberg
Areal bolig: 10.900 m2 BTA. Areal næring: 4.000 m2 BTA.
Ny-/omlegging av Fv. 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Prosjektet inkluderer bygging av en ca. 250 meter lang fritt frambygd bru over Telemarkskanalen og en løsmassetunnel på ca. 90 meter under Skaravegen. Opsjon 1: Gang- og sykkelkulvert under ny fylkesveg på Kaste Opsjon 2: Kabelgrøft inkl. trekkerør Opsjon 3: Lys i løsmassetunnel
Nybygg av leiligheter og næring i Horten kommune
Ca. 76 leiligheter. Boligareal: 10.017 m², næring: 3.298 m² og aktivitetspark: ca 2.500 m².
Ombygg og nybygg av boliger og næring i Skien sentrum
Gnr/bnr: 300/3270, 300/3272, 300/4636 og 300/175.
Nybygg av produksjonslokale i Horten
Breeam-Nor 6.0 Very Good med energiklasse A. Heis: Schindler.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Etablering av dagaktivitetssenter på Helgerød i Sandefjord kommune
Ca. 10,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en flytting av Ranvik dagsenter til nye lokaler i Helgerødveien 109. Det nye dagsenteret i Helgerødveien 109 skal være et tilbud for voksne psykisk utviklingshemmede, der de kan utføre arbeidslignende aktiviteter som tekstilarbeid og keramisk håndverk, samt utføre lettere tjenester i kommunen. Breaam-Nor Excellent.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Snorres gate/Bisp Eysteins gate. Gnr/bnr: 1002/174, 210, 233, 234 og 453.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg av tinghus på Bjørn Farmand-tomten i Tønsberg kommune
Passivhus. Tinghuset vil ha et arealbehov på maks. 5700 m2 og forventes løst over 3-4 etasjer + eventuell kjeller. Fotavtrykk anslås til 1600-1990 m2. Teknisk rom vil legges på tak og forutsetter at dette integreres på en god måte i bygget.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
Ca 24 måneders byggtid.
Etablering av fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Nybygg av leiligheter på Kleivan i Holmestrand
Tidligere prosjektnavn Kleivan panorama.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Gang- og sykkelveg på Rv 19 mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten
Ny gs-veg mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.
Nybygg av boliger i Larvik kommune
5 stk 4 mannsboliger og 7 stk boliger i rekke. Det er også planlagt at seksjonere alle hyblene til studioleiligheter og bygge på 1 til 2 etg og et tilbygg. Her vil det da bli 15 leiligheter med parkering i 1 etg på tilbygget.
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i Holmestrand kommune
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i området mellom inntak Dunkebekken og ned til Bilét.
Nybygg av boliger samt oppgradering av kontor og forretning på Teie i Færder kommune
Legge til rette for bolig med tilhørende parkering og uteareal, kontor og ev. forretning gjennom oppgradering av eksisterende sparebankbygg på Teie, og nybygg av leiligheter der det i dag er parkeringsplasser.
Nybygg av solkraftverk i Tønsberg kommune
15,85 MWp. Planområdet er på 415 dekar.
Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Nybygg av renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Ny alternativt ombygg av kontorlokaler for utleie i Holmestrand kommune
Holmestrand kommune ønsker å leie moderne arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner. 5.000 - 6.300 m2. Opsjon 5+5 år.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
Brygge vil bli byggt i trinn 2 eller 3.
Nybygg av leiligheter på Hovland i Larvik, trinn 2
16 leiligheter, teknisk rom i mellombygget samt grunnarbeider og parkeringskjeller for neste bygg som er planlagt.
Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Nybygg av industri og lager i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 6 daa.
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Horten kommune
Bygging av boligblokk bestående av inntil 10 boenheter fordelt på 4 boligetasjer, i tillegg til tilhørende uteoppholds- og lekeareal, samt parkering, boder, renovasjonsrom mm. i sokkeletasje mot øst.
Nybygg av solkraftverk i Larvik
6,1 MWp solkraftverk. Solkraftverket tilknyttes eksisterende 22kV høyspentledning som er lokalisert ved planområdet. Som en del av prosjektkostnaden vil det settes opp en transformatorstasjon.
Nybygg av gang og sykkelveg i Kverndalen, bypakke Grenland
I forbindelse med utbygging av boliger ved Lietorvet.
Nybygg av hytteområde i Kviteseid kommune
Planen omfatter utvidelse av hytteområde med totalt 19 nye tomter fordelt på 3 delområder. 5 tomter på Søndingen, 6 tomter på Skjerodden og 8 tomter på Fiskodden.
Nybygg av fritidsboliger ved Gaustatoppen i Tinn
Prosjektet vil bestå av til sammen 9 enheter, fire leiligheter med privat parkeringskjeller og fem chalet-hytter med tilhørende garasjer.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Teie sentrum, Nøtterøy
Eiendommen er tenkt utviklet med nybygg i bakgård (rive garasje) med servering i 1. etasje og boliger i etasjene over. Eksisterende bygg bevares og rehabiliteres.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av firemanns- og tomannsboliger i Sandefjord
2 firemannsboliger og en tomannsbolig med tilhørende garasjer, boder og biloppstellingsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.