Aktuelle nybygg i Levanger

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Levanger
3 rekkehus og 30 leiligheter.
Nybygg av næring, biogassanlegg mm på Skogn
Ca. 300 dekar. Intensjonen med planarbeidet å oppgradere reguleringsplanen nord for Hotranelva med å fastsette byggegrense mot sjø og angi tillatt byggehøyde. Planområdet avgrenses til gjeldende regulerings-planer mot øst, nord og vest og mot vedtatt grense for naturområde langs Hotranelva i sør. Konkrete planer for utbygging på området, er i første omgang etablering av industrivirksomhet med kai, kraftforfabrikk og lagersiloer.
Utvidelse av eksisterende næringsområde i Levanger
Planen tilrettelegger for utvidelse av dagens næringsområde på Gråmyra. Planområdet er på ca. 47 daa og det tilrettelegges for virksomheter som vil ha funksjoner som lager, kontor/administrasjon, grossist, verksted og småindustri.
Nybygg av boliger i Levanger
BBB1 - BBB4, boligbebyggelse- blokkbebyggelse. BG1, garasjeanlegg.
Nybygg av næring i Levanger
13 dekar. Infrastruktur opparbeidet.
Nybygg av tørketårn i Levanger
Planområdet omfatter eiendommene (gnr/bnr) 315/126, 315/135 og 315/312 samt deler av Sjøgata og Grønns gate (315/4). Planområdet er total på cirka 6.900 m². Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av nytt tørketårn for Normilk. Nytt tørketårn planlegges med et fotavtrykk på cirka 400 m², bygget inntil eksisterende tørketårn. Tørketårnet foreslås med varierende høyder i inntil 6 etasjer. Nytt tørketårn er vurdert som en nødvendig oppgradering for Normilks videre utvikling i Levanger.
Ny gang og sykkelveg på Fv 12 Vallstad-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Gjenoppbygging av boligbygg og boder etter brann i Levanger sentrum
Entreprisen omfatter gjenoppbygging av Håkon den godes gate 27, som opprinnelig var en bygning fra første kvartal i 1900. Bygningen ligger innenfor det området i Levanger sentrum som er fredet som kulturmiljø med hjemmel i kulturminneloven § 20. Entreprisen omfatter også gjenoppbygging av deler av bodarealet til Håkon den godes gate 29. Alle rester etter brannen er fjernet. Tomten er omtrent klargjort til nybygget. Gjenstår noe avsjakting til fundamenteringen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.