Aktuelle nybygg i Ørland

Nybygg av eneboliger i Bjugn
Megler: Aktiv Eiendomsmegling, Silje Leikvold. Tlf: 414 54 746, epost: sil@aktiv.no
Ny-, til- og ombygg av arealer for flyfag inkl. opsjon på byggfaghall ved videregående skole i Trøndelag
I fysisk omfang består prosjektet av følgende (overordnet nivå): Nybygg for flyfag, ca.1848 m2 som inneholder, hangar, verksteder, undervisningsrom, tekniske rom m.m. Påbygg, ca. 321 m2. Det skal etableres en ny etasje på taket av eksisterende skolebygg. De nye arealene rommer garderober, team-rom for ansatte, eksamensrom, elektro-lab, grupperom m.m. Ombygging: I overgang mellom eksisterende skole og nybygg, samt noe mindre rivningsarbeid. Flytting: Eksisterende driftsgarasje flyttes fra nåværende posisjon på øvre gårdsplass, til ny posisjon på nedre gårdsplass. Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn og som ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus. I tillegg til ovennevnte skal det også leveres opsjon på nybygg for byggfagavdelingen ved skolen. Totalt areal ca. 644 m2. Se konkurransegrunnlag med vedlegg for nærmere detaljer.
Fortetting av hytteområde i Ørland
5 nye tomter samt et nytt naustområde. Planendringen omfatter: Fire nye hyttetomter. En ny boligtomt. Adkomst til tomtene fra eksisterende vei Hestnesveien. Et nytt naustområde med plass til 10-12 naust inkl. adkomst og parkering. Byggegrense mot sjøen for hele planen. Nytt avløpsanlegg og utslipp i sjø for de nye tomtene
Etablering av betongbygg for installasjon av transformator og ladeutstyr ved kai i Ørland
Anleggets funksjon er som bygg for å huse transformatorinstallasjon samt installasjon for lading av batteripakke for elektrisk drift av hurtigbåter.
Etablering av midlertidige arealer for flyfag ved videregående skole i Trøndelag
Fosen videregående skole skal fra høsten 2023 tilby studietilbud for Flyfag. Det første skoleåret (høst 2023 - vår 2024) vil Flyfag disponere midlertidige arealer i påvente av at permanent løsning bygges ferdig. Prosjektet for midlertidige arealer består av: - Leie og oppføring av en hall (hangar) på betongdekke og paviljong. - Opparbeidelse av infrastruktur, terrenginngrep og etablering av midlertidig parkeringsplass. I fysisk omfang består det midlertidige prosjektet av følgende: - Brakkepaviljong for undervisning (flyfag). 8 moduler, totalt ca. 200 m² i grunnflate, en etasje. - Hall for ett stk F16-fly. Hall er ca 15 x21 m à 315 m² i grunnflate, og har en minimumshøyde på 6 m langs langveggene. Port for fly 11,6 x 5,5 m. Støping av betongsåle. - Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. - Utomhusarbeider og terrenginngrep for å klargjøre for ovennevnte. - Utomhusarbeider og terrenginngrep for å sikre ny, midlertidig tilkomst til driftsgård. - Midlertidig parkeringsplass nord for Arnfinn Astads vei. - Oppryddingsarbeid ved fjerning av brakkepaviljong og hall; tilbakeføring av beslaglagte parkeringsplasser. - Fjerning av parkeringsplasser nord for Arnfinn Astads vei: Tilbakeføring av grøntområde. - Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i grunn.
Nybygg av parkeringsplass i Heradsbygda
Prosjekt fra budsjett 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.