Aktuelle nybygg i Trøndelag fylke

Flatanger (1)
Frosta (1)
Frøya (12)
Grong (2)
Heim (4)
Hitra (4)
Holtålen (2)
Inderøy (6)
Leka (2)
Levanger (14)
Lierne (0)
Malvik (17)
Melhus (6)
Meråker (4)
Namsos (4)
Oppdal (8)
Orkland (11)
Osen (2)
Overhalla (6)
Rennebu (5)
Rindal (1)
Røros (4)
Selbu (4)
Skaun (10)
Steinkjer (12)
Stjørdal (20)
Trondheim (69)
Tydal (4)
Verdal (5)
Åfjord (10)
Ørland (12)
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.fl.
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av leiligheter på Vikelva, Trondheim
Planområdet er på ca 42,1 daa.
E6 Sluppen-Stavne i Trondheim, E2 ny Sluppen bru/Nydalsbrua
Leverandør av skåkabel: Freyssinet. Fakta om prosjektet: • Lengde Osloveien: ca 1,2 km • Ny bru over Nidelva • Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru • To nye bruer over Leirelva • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen • Ny gang- og sykkelveg
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Kråkøya i Rørvik
Det er planlagt et lukket akvakulturanlegg med estimert produksjon på opp mot 17.300 tonn laks og 322 tonn smolt. Anlegget planlegges med trinnvis utbygging, som på sikt skal omfatte hele produksjonssyklusen fra klekkeri og smoltanlegg til ferdig slaktet fisk samt foredling.
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
BREEAM NOR Excellent Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Nybygg av hotell og leiligheter i Levanger
Ca 40-60 leiligheter og ca 200 hotellrom. Gnr/bnr: 315/07 og 315/86
Nytt marinteknologiske senter på Tyholt i Trondheim
Tidligere Ocean Space Center. BREEAM Exellent. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet. Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget. I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2, hvorav ca. 5000 m2 er eksisterende bebyggelse som skal bevares. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter. Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg. Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.
Nybygg av næring, apotek og kontor m.m. på Elgeseter i Trondheim, trinn 2
Leieavtale mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Elgesetergate 16 Eiendom AS. Området ligger i et kvartal mellom Vangslunds Gate og Elgeseter Gate, (Elgesetergate 16, samt deler av Elgesetergate 18). I den planlagte leieavtalen utgjør eksklusivt areal for Sykehusapotekene ca. 6 066 kvm. BTA. Inkludert andel av fellesareal, utgjør arealet totalt ca. 7 716 kvm. BTA.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 3
Felles parkeringskjeller. BREEAM Excellent og energiklasse A.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Heimdal, trinn 3
Kostnaden er den totale for alle trinn. 4-7 etasjer.
Ombygg til kunstmuseum og nybygg av teater i Trondheim
Gnr/bnr: gnr./bnr: 401/332, 401/195, 401/197, 401/384, 401/340, 410/342 og 401/386.
Nybygg av boliger i Klæbu
Området er 26,1 dekar.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 3 og 4
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av kvartal med boliger, forretning og tjenesteyting i Hallset sentrum, Trondheim
3-14 etasjer. Riving av eksisterende areal: 3960 kvadratmeter. 3 huskropper med totalt 7 innganger. Migosenteret.
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Trondheim
Leiligheter= 10.200 m2 BRA Næring (dagligvarubutikk, apotek og bakeri)= 2.000 m2 BRA. BREEAM‐NOR Very Good
Utvikling av område for caravan og utleiehytter og leiligheter i Grong
Planområdet som reguleres nå er ca. 35 daa og omfatter eiendom gnr/bnr 23/4 og 23/4/95. Totalt 600 mål på området. Vil bebygges med hytter og leiligheter.
Riving og nybygg av barneskole i Stjørdal
Eksisterende skolebygninger skal rives for å gjøre plass til ny barneskole (trinn 1-7). Bruttoareal for bygningsmassen som skal rives er omtrent 6400 m2. Skolen skal dimensjoneres med en totalkapasitet på 540 elever. Bruttoarealet for den nye skolen er omtrent 7100 m2. Skolen skal ikke miljøsertifiseres, men prinsippene for standarden Breeam-Nor skal følges.
Nybygg av hotell og oppstillingsplass for buss ved Steinkjer stasjon
En del av arealene i hotellbygningen mot sør, vil være serviceareal for kollektivknutepunkt- oppstillingsplass for buss.
Nybygg av boliger og parkering i Trondheim, trinn 1
Gnr/bnr: 197/535, 540, 579 mfl. Trinnvis utbygging. Hus D og E.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Leverandør av E5-3. Scene-, lys, lyd- og bildeutstyr: Trondheim Lyd Lås og beslag: Lås og sikring. Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Nybygg av næringsbygg på Torgård i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere nordre del av gnr. 311, bnr. 3 til næringsformål (industri og lager) i tråd med forslag til ny KPA. Næringsarealet samordnes med tidligere varslet planarbeid for Håbrubekken. Arealet som blir regulert til næringsareal er ca. 34 daa.
Etablering av datasenter i Tydal, trinn 2-3
Prosjektet planlegges utført i 3 trinn. Kirkvollen industriområde.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 3
13.000 kvadratmeter stor fotballhall. Hallen skal dimensjoneres for innendørs 11-fotball. BREEAM-sertifisering og plusshusstandard.
Nybygg av leilighetsbygg i Stjørdal
Gnr/bnr: 101/251, 113/88, 102/1241 (delvis) og 113/91 (delvis). S-bRA på 5500 – 6000 m2.
Etablering av næring/industri og rasteplass mm langs E39 i Heim
Gnr/bnr: 118/1, 118/3 og 119/1.Planer om næring/industri, vegpark, rasteplass, bensinstasjon, cafe, truckstopp, kollektivholdeplasser, turistinformasjon etc.
Nybygg av leiligheter og butikk på Byåsen, Trondheim
Ca. 2.000 m2 næring og 4.000-5.000 m2 boliger. Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Gnr/bnr 421/272 og 422/228 m.fl. Det stilles krav i bestemmelsene om at terrenget skal terrasseres. Byggenes høyder er tilpasset slik at de i minst mulig grad skal hindre for utsikt fra naboer i Sverdrups veg. Leilighetsbyggene i vest har høyde som varierer mellom 3 og 6 etasjer, mens rekkehusene mot vest er på 3-4 etasjer og takterrasse. Det er illustrert 53 nye boenheter i illustrasjonsmaterialet, hvorav 40 leiligheter, resten eneboliger og rekkehus. Det er satt en maksgrense på 60 boenheter i planen.
Nybygg av boligområde i Rissa
GNR/BRN: 122/387, 122/354 og del av 122/6. 40 daa. 75 nye boenheter.
Nybygg av studentboliger og næring i Trondheim sentrum
2,2 mål. Takterrasse. Næring i første etasje. Det planlegges kjeller for sykkelgarasje og boder.
Nybygg av boliger i Stjørdal, trinn 1
Gnr/bnr: 107/394, 102/104, 441 mfl. Ca 120-130 stk leiligheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Namsos
ca. 30 dekar tomt. Formålet med reguleringsplanen er å åpne for en større grad av fleksibilitet til framtidig bebyggelse slik at en kan kombinere næringsvirksomhet med boligformål for en større del av arealet. Arealet BF1 tillates utnyttet til bolig og forretning. Det er i bestemmelsene også åpnet for tjenesteyting. Det tillates forretning av type dagligvareforretning som skal dekke lokale behov for boligområdet. I tillegg tillates det samlokalisert småhandelsvirksomhet og tjenesteyting som mindre blomsterforretninger, kiosk, apotek, frisør og lignende virksomhet. Eksisterende boligbebyggelse blir videreført.
Nybygg av forretningsbygg i Heimdal, trinn 1
Adresse: Sandmovegen 24, 26, 26B, 28, 32, 34 og 38.
Nybygg av boligområde i Røros
Planen omfatter frittliggende eneboliger og eventuelt flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Planen gjelder regulering av boligtomtene 95/230 og 95/25, samt 95/502, 95/548, 95/18 (95/542) og 95/209.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i bydel Byåsen i Trondheim
Nardovegen 2 og 5. Gnr/bnr: 66/477, 66/502, 66/478, 66/477 m.fl. 52-56 leiligheter, 8-9 etasjer.
Nybygg av fritidsboliger ved Hamna i Oppdal
70 tomter. Planområdet er på ca. 200 da og ligger ved Hamna mellom E6 og Gamle Kongeveg, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Vann og avløp skal kobles til kommunalt nett.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim, trinn 3
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av oppvekstsenter på Venn i Skaun kommune
Nytt oppvekstsenter dimensjonert for 230 elever og 48 barnehagebarn.
Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, trinn 3
Gjennomførelsetid: 18-22 måneder.
Nybygg av leiligheter på Lilleby i Trondheim
Felt B4. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Levanger
3 rekkehus og 30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Nybygg av boligområde i Malvik
Grunneier: Harald Kringhaug. 14,5 daa. Ca 40 boliger.
Nybygg av næringsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er fortetting ved å erstatte to eneboliger og en tomannsbolig med tre leilighetsbygg i fire og fem etasjer, med maksimalt 53 leiligheter. eilighetsbyggene er fordelt på tre felt som kan bygges ut trinnvis. Et samlende felles uterom er sentralt plassert mellom byggene. Parkering og boder er plassert i to parkeringskjellere, med en felles kjøreadkomst nord i planområdet. En underjordisk kulvert forbinder de to kjellerne med hverandre.
Nybygg av rekkehus på Solberg i Trondheim, trinn 1
Totalt ca 550-650 boenheter på området.
Nybygg av eneboliger i Bjugn
Megler: Aktiv Eiendomsmegling, Silje Leikvold. Tlf: 414 54 746, epost: sil@aktiv.no
Nybygg av leiligheter ved Skipsleia, trinn 1
Ca 100-120 leiligheter. 42 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligområde i Stadsbygd
Fem to-etasjes eneboliger i kjede, samt to leilighetsbygg på hhv. tre og fire etasjer
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Eiendommene gnr./bnr. 410/313, 410/315, 410/316 og 410/317 omfatter selve utbyggingsområdet.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 28 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus. Gnr/bnr 174/1 og 174/10 Gjennomførelsetid: 16-18 måneder. Innredning: Optimera Aubo Kjøkken.
Nybygg av boligområde i Stjørdal
Ca 40 enheter. Gnr/bnr: 108/6, 108/169 og 108/131.
Nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Ny-, til- og ombygg av arealer for flyfag inkl. opsjon på byggfaghall ved videregående skole i Trøndelag
I fysisk omfang består prosjektet av følgende (overordnet nivå): Nybygg for flyfag, ca.1848 m2 som inneholder, hangar, verksteder, undervisningsrom, tekniske rom m.m. Påbygg, ca. 321 m2. Det skal etableres en ny etasje på taket av eksisterende skolebygg. De nye arealene rommer garderober, team-rom for ansatte, eksamensrom, elektro-lab, grupperom m.m. Ombygging: I overgang mellom eksisterende skole og nybygg, samt noe mindre rivningsarbeid. Flytting: Eksisterende driftsgarasje flyttes fra nåværende posisjon på øvre gårdsplass, til ny posisjon på nedre gårdsplass. Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn og som ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus. I tillegg til ovennevnte skal det også leveres opsjon på nybygg for byggfagavdelingen ved skolen. Totalt areal ca. 644 m2. Se konkurransegrunnlag med vedlegg for nærmere detaljer.
Nybygg av boligområde i Kolvereid
Gnr/bnr 62/9 mfl. Det er et foreløpig anslag på ca. 30 tomter. En blanding mellom eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus og mindre leilighetsbygg. Reguleringsområdet er på ca. 65 daa.
Nybygg av fritidsboliger i blokkformasjon og hytter i Stølen
Planområde: 4,15 daa. Gnr/bnr: 293/2, 49. FB1, hytter, 12 enheter. FB2 blokk, 20 enheter.
Ny Brå bru på Fv 707 i Trondheim
73m betongbru inkl g/s-veg. Vegomlegging
Utvidelse av eksisterende næringsområde i Levanger
Planen tilrettelegger for utvidelse av dagens næringsområde på Gråmyra. Planområdet er på ca. 47 daa og det tilrettelegges for virksomheter som vil ha funksjoner som lager, kontor/administrasjon, grossist, verksted og småindustri.
Nybygg av ishall på Klett i Leinstrand
•A1 - Ishall med garderobe mot sør med eksisterende klubbhus •A2 - Ishall med garderobe mot sør uten eksisterende klubbhus •B1 - Ishall med garderobe mot vest med eksisterende klubbhus •B2 - Ishall med garderobe mot vest uten eksisterende klubbhus

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.