Aktuelle nybygg i Averøy

Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Tøfta, Averøy
Gnr/bnr 62/1 m.fl. Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget skal bestå av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca. 450 meter langt, ca. 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg i Averøy
gnr./bnr.: 51/1, 52/55, 52/589 og 52/590. Det er planlagt en langsiktig, trinnvis utbygging av landbasert oppdrettsanlegg som ved maksimal utbygging omfatter produksjon av 40.000 tonn fisk pr. år. Det er dette som legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. I første omgang er det søkt om konsesjon for et anlegg på 20.000 tonn. Det legges opp til en robust reguleringsplan som legger til rette for utvikling over tid. Produksjon av fisk skal være kjernevirksomheten for AIP videre. Reguleringsplanen skal dekke de behov som knytter seg til denne type virksomhet. Det er planlagt oppdrett av laks, fra stadiet egg og til slakteklar fisk. Det forutsettes etablering av anlegg for alle stadier: klekkeri, smolt, ungfisk og slakteklar fisk. Det ønskes i reguleringsplanen også å legge til rette for etablering av kontorfasiliteter, hybler for skiftarbeid, spiserom, administrasjonsområde samt evt. slakteri. Det vil tilrettelegges for høy utnyttelsesgrad i området, med byggehøyder mellom 10 og 15 meter. Planlagte bygninger er prefabrikkerte isolerte stålbygg. Det vurderes å benytte solcellepanel på bygningene. Det vil bli etablert rørledning for sjøvanninntak og avløpsledning i Bremsnesfjorden.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Etablering av boligfelt i Averøy kommune
Byggeklare tomter. 3 eneboligtomter og 16-17 tomannsboligtomter/flermannsboligtomter.
Nybygg av boliger på Steinsgrenda i Averøy
Byggeklare boligtomter. 7 ledige eneboligtomter og 2 litt større tomter som er beregnet for konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger på Henda i Averøy
10 byggeklare boligtomter.
Nybygg av boliger på Bådalen i Averøy
6 byggeklare boligtomter.
Revitalisering av Rådhusparken i Averøy
Kommunen ønsker å ruste opp rådhusparken i Bruhagen sentrum.
Nybygg av boliger på Bruhagen i Averøy
Byggeklare boligtomter. 2 ledige boligtomter på på nordsiden av dagsenteret og kommunehuset. Bygningene på eiendommene samt det gamle kommunehuset er revet.
Nybygg av bolig i Averøy
Ca 1 mål. 1 tomt, kan etablere enebolig eller tomannsbolig.
Nybygg av boliger på Kårvåg i Averøy
Byggeklare boligtomter. 1 tomt gjenstår.
Nybygg av boliger på Kvernes i Averøy
Byggeklare boligtomter. 1 tomt gjenstår.
Nybygg av boliger på Bremsnes i Averøy
Byggeklare boligtomter. 1 tomt gjenstår.
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.