Aktuelle nybygg i Ørsta

OM- og tilbygg av hotell i Ålesund
Rådgivere: RIB, RIVA, RIV, RIByFy, RIAku, RIM, RIEn, konstruksjonsdesign: Norconsult l RIG: Sunnfjord Geo Center l RIBr: Firesafe l RIE: Kvalsund.
Nybygg av boliger på Sætre i Ørsta kommune
Ca. 4-5 boenheter. Målsetjing med planen er å leggje til rette for: Tilkomstveg, konsentrert småhusbusetnad og/eller frittliggande einebustadar med stor tomt, leikeareal.
Nybygg av eneboliger i Ørsta kommune
Ledige tomter: T7, T8, T9, T10, T12, T15, T16.
Etablering av gang- og sykkelveg av Fylkesveg 655 i Ørsta
1100 m gang- og sykkelveg langs FV655 fra Mosflatevegen til Brungotvegen Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre framkomsten og trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og redusere talet på avkøyrslar på strekninga, noko som vil gje betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper.
Heving av fangvoll mm på Fv 70 Likkjefonna i Ørsta
Benytte tørrmur. Øke magasinkapasiteten. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype snø.
Utvikling av utbyggingsområde i Ørsta
Arbeidet må sluttførast innan 31.10.2023.
Heve fangvoll med tørrmurer på Fv 70 Tryftesvoda i Ørsta
Også øke magasinkapasiteten. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels). Skredtype snø.
Overvåking med radar på Fv 70 Breisvedet i Ørsta
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.