Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gol

Mindre byggarbeider ved videregående skole i Gol kommune
Delprosjekt 1 – Nytt tak på miljøstasjonen Det skal etableres tak på eksisterende miljøstasjon, som er uten overbygg i dag. Inkludert i oppgaven er dimensjonering av, og montering av hovedbæring under nytt tak, samt ny spilevegg. Delprosjektet gjelder også ny garasjeport i eksisterende åpning, samt dør. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner. Delprosjekt 2 – Sykkelhotell og solplatting Utenfor inngangspartiet til gamle «Hallingdal Gymnas», skal det bygges et kombinert sykkelhotell med solplatting utenfor. Sykkelhotellet er et lukket bygg, men uisolert. Byggets andre halvpart, er en solplatting uten tak eller vegger. På denne tomten finnes ingen byggverk fra tidligere, men tilbyder er ansvarlig for å hensynta forhold til eksisterende infrastruktur som gatelys mm. Forespørselen Side 1/9 inkluderer grunn - og fundamentarbeider og terrenget rundt skal tilpasses bygget. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner. Delprosjekt 3 – Garasje og bod I helningen ovenfor dagens elev- og lærer parkering, skal skolens driftsavdeling få egen garasjering og bod. Garasjen er uisolert, mens boden skal isoleres iht. tegningsbeskrivelse. For å gi en god terrengtilpasning, er den nederste meteren på veggen mot skolebygget utformet som en støttemur mot terreng. I tillegg skal det utføres terrengtilpasning rundt bygget og opparbeidelse av snuplass med mer utenfor garasjen. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.