Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (4)
Bærum (14)
Drammen (1)
Eidsvoll (2)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (0)
Gjerdrum (1)
Gol (2)
Halden (3)
Hemsedal (0)
Hol (2)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (2)
Lier (6)
Lunner (1)
Marker (1)
Modum (1)
Moss (3)
Nannestad (2)
Nes (1)
Nesbyen (2)
Nesodden (0)
Nittedal (1)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (9)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (2)
Ås (3)
Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune, delprosjekt 1
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Om- og tilbygg av skole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole, plass til 784 elever. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023. Solavskjerming - KvintBlendex AS
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Nybygg av idrettshall og utvidelse av ungdomsskole i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).
Utvidelse av barnehage i Røyken
Det er behov for en utvidelse av Røyken barnehage fra 3 til 8 avdelinger.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Oppgradering av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr: 11/81, 11/51 og 11/51/1.
Tilbygg og totalrehabilitering av butikk/verksted ved E18 på Lierstranda i Lier kommune
Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden. BREEAM In-Use nivå Good.
Tilbygg av to nye barnehageavdelinger ved Geilo barnehage i Hol kommune
To nye avdelninger, dvs 36 barn. Tilbygg på 300-400 kvm. Vognhall 53 kvm.
Tilbygg av krise- og incestsenter på Follo i Ås kommune
Tilbygget består av to deler, et hovedbygg med beboelsesrom i 1. etasje og garasje, birom og møterom i underetasjen, og et mellombygg som knytter det nye tilbygget til eksisterende bygg. I mellombygget er det trapp og heis, samt fordelingsareal mellom eksisterende bygg og tilbygget. Dagens Krise- og incestsenter skal være i full drift mens byggearbeidene pågår.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold kommune
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Etablering av arbeidsplasser i låve ved opplærings- og aktivitetssenter i Eidsvoll kommune
Eksisterende låve er delvis innredet som arbeidslokaler. Prosjektet skal innrede resterende ledige areal i bygget.
Oppussing av ishall i Hønefoss
Ombygging og utvidelse med en isflate til.
Utvidelse og ombygging av kontor ved høgskole i Halden
Utvidelse av to kontorer og bygging av stillerom som en del av kontorene. Div. rivningsarbeider og omgjøringer. Skyvedører foran hylle og søyle under bord i et tredje rom.
Utvidelse av camping i Halden kommune
Utvidelse av Bakke camping, med tilhørende bebyggelse, brygge og parkering.
Rehabilitering av museum i Viken
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026. Det er store behov for å ivareta bygningsmassen ved Gamle Hvam museum. Avsetningen foreslås for å håndtere det mest akutte behovet for ivaretagelse av bygningsmassen. I 2023 vil det også pågå et parallelt arbeid med å kvalitetssikre den totale kostnadsrammen for et eventuelt framtidig større prosjekt for ivaretagelse av bygningsmassen, samt å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet.
Utvidelse av rideanlegg i Bærum kommune
Etablering av ny ridehall med tilhørende stallplasser, samt en ny utendørs ridebane da hallen tenkes plassert der eksisterende ridebane ligger i dag. Den nye ridebanen er plassert langsmed dagens parkeringsplass. I tillegg skal det lages underlag for 14 stk. utendørs bokser for hester, langsmed eksisterende hall, og utvide eksisterende parkeringsplass mot sør.
Etablering av solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.
Etablering av nytt legekontor i Ørje sentrum
Leie av deler av tidligere lokal for Rema 1000 på Ørje. Det skal være minimum 500 kvm som kan innredes i henhold til dagens krav til legekontor.
Innvendig oppgradering av barnehage på Skollerud i Bærum kommune
Prosjektet omhandler innvendig oppgradering av Helset barnehage avd. Skollerud. Tiltak inkluderer utskifting av vinduer og dører, utskifting av ventilasjonsanlegg, oppgradering av stellerom, nytt hovedkjøkken og avdelingskjøkken, nytt sovetak, nye varmekabler og nytt gulvbelegg samt overflatebehandling av himling og veggene.
Etablering av adgangskontrollsystemer for kommunale bygg i Lunner
11 lokasjoner, foreløpig uklart hvilke. Toppsystem, service, låsekasser, kortlesere, montering, m.m.
Opparbeidelse av friluftslivsområde ved dam i Brudalen, Rælingen kommune
Fjerdingbydammen reguleres til friområde og det vil tilrettelegges for bading og opphold i området. Rælingen kommune ønsker å gjøre området ved Fjerdingbydammen til et statlig sikret friluftslivsområde.
Ombygg av undervisnings- og samlingslokale ved Numedal Folkehøgskole i Kongsberg
Kjøp av entreprise for rivning av eksisterende tak, bygging av nytt tak og nye tekniske anlegg. I tillegg til arbeider med skifte og etablering av nye vinduer, samt overflatearbeider.
Innvendig riving ved Bjørkås sykehjem i Nordre Follo kommune
Bjørkås sykehjem skal gjennomføre en lettriveentreprise, fjerne og demontere inventar, bygningsmaterialer som ikke er bærende konstruksjoner.
Omlegging av tak og etablering av solceller på sykehus i Lørenskog kommune
Omlegging av tak på Ahus Elvestad. Deler av takflatene skal ha bygningsintegrerte solceller.
Mindre byggarbeider på Gol videregående skole i Gol kommune
Delprosjekt 1 – Nytt tak på miljøstasjonen Det skal etableres tak på eksisterende miljøstasjon, som er uten overbygg i dag. Inkludert i oppgaven er dimensjonering av, og montering av hovedbæring under nytt tak, samt ny spilevegg. Delprosjektet gjelder også ny garasjeport i eksisterende åpning, samt dør. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner. Delprosjekt 2 – Sykkelhotell og solplatting Utenfor inngangspartiet til gamle «Hallingdal Gymnas», skal det bygges et kombinert sykkelhotell med solplatting utenfor. Sykkelhotellet er et lukket bygg, men uisolert. Byggets andre halvpart, er en solplatting uten tak eller vegger. På denne tomten finnes ingen byggverk fra tidligere, men tilbyder er ansvarlig for å hensynta forhold til eksisterende infrastruktur som gatelys mm. Forespørselen Side 1/9 inkluderer grunn - og fundamentarbeider og terrenget rundt skal tilpasses bygget. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner. Delprosjekt 3 – Garasje og bod I helningen ovenfor dagens elev- og lærer parkering, skal skolens driftsavdeling få egen garasjering og bod. Garasjen er uisolert, mens boden skal isoleres iht. tegningsbeskrivelse. For å gi en god terrengtilpasning, er den nederste meteren på veggen mot skolebygget utformet som en støttemur mot terreng. I tillegg skal det utføres terrengtilpasning rundt bygget og opparbeidelse av snuplass med mer utenfor garasjen. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Behov for å skifte ut slitte gulvbelegg A,B,D og E-fløyene i begge etasjer.
Utskifting av lyskilder til LED-belysning ved eiendommer i Norge
Ca. 20.000 lyskilder skal byttes ut og erstattes med LED-belysning. Gjelder i hovedsak eiendommer på Østlandet i Norge.
Utskifting av ventilasjonsaggregat i kommunalt bygg i Sarpsborg kommune
Sarpsborg Kommune skal installere nytt ventilasjonsaggregat i Sigvat Skaldsgt. 1. Arealene er i dag ventilert av et gammelt ventilasjonsaggregat som er plassert på kaldtloft. Kanalanlegg er av nyere dato og skal beholdes, men det skal ettermonteres VAV- spjeld på hovedgrenkanaler for hver etasje.
Installasjon for meråpent bibliotekløsning for Mysen innbyggertorg
Adgangskontroll, alarmportaler, overvåking, varslingssystem og digital informasjon og formidling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.