Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (2)
Bærum (3)
Drammen (3)
Eidsvoll (2)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (5)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (1)
Hurdal (1)
Hvaler (0)
Jevnaker (2)
Kongsberg (4)
Lier (4)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (1)
Moss (4)
Nannestad (1)
Nes (0)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (2)
Rælingen (3)
Rakkestad (2)
Ringerike (6)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (2)
Sigdal (0)
Skiptvet (1)
Ullensaker (13)
Vestby (2)
Ål (0)
Ås (1)
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.
Utvidelse av barneskole i Lørenskog
Systemintegrasjon: Krossli AS v/Espen Krossli.
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater av arbeidssenter og kurslokaler i Bærum
7 verneverdig bygg. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene. Gamle Lommedalsvei 33, 35 og 37.
Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
7-8 etasjer. 225 elever og 23 arbeidsplasser.
Riving,-om og tilbygg av kontorbygg på Lysaker i Bærum
Riving m2: ca. 500m2 + lettriving og riving av en del dekker(åpninger). Ombygg m2: ca. 8.000 m2. Tilbygg m2: ca. 500 m2. Påbygg: ca. 1.500 m2.
Utvidelse av ungdomsskole i Spydeberg
Spydeberg ungdomsskole er i dag en 3-parallell skole. Man skal utvide skolen til en 6-parallell skole.
Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Oppgradering av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr: 11/81, 11/51 og 11/51/1.
Ombygging og utbygging av barneskole i Sarpsborg
10 nye klasserom, grupperom m.m.
Utvidelse av skole i Kjeller
Det følger av skolebehovsplanen at det er nødvendig å utvide Kjeller skole slik at eksisterende og nye paviljonger kan avvikles i tillegg til å ta høyde for fremtidig elevvekst. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Utvidelse av barneskole i Indre Østfold
Utvidelse med 4 klasserom og spesialrom.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Utvidelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste ved Hegg skole i Lier kommune
Arbeidet består i oppføring av et nybygg i 3 etasjer. Bygget skal direktefundamenteres og har bæresystem i tre- og massivtreelementer. Utvendig kledning utføres med utlektede fibersementplater. I dekker skal det benyttes massivtreelementer evt. lettklinkerelementer.
Tilbygg og totalrehabilitering av fasader på butikk/verksted på Lierstranda i Lier kommune
Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Nittedal kommune
Avtaleperioden er 5 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen på uendrede vilkår i 5 år, med 1 år av gangen slik at total mulig avtalelengde blir 10 år.
Utvidelse og rehabilitering av samfunnshus i Hønefoss sentrum
Ca. 4,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet drift av Alles hus. Eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og det bygges et nytt korpsrom på eksisterende bygningsmasse.
Rehabilitering av kontorbygg på Kjeller
Rehabilitering av bygg 210.
Nye rettslokaler for Møre og Romsdal tingrett
Lokalene må blant annet kunne inneholde en rettsal, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 700 m2.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 7 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Nye rettslokaler for Søndre Østfold tingrett
Lokalene må kunne inneholde tre rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 12 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 700 - 900 m2.
Ombygg av Knivsfjellveien 6 til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer i Asker
Fløy A skal bygges om til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer. Prosjektet inneholder fellesrom, felles kjøkken, personalfasiliteter (kontor, personalrom og nytt HCWC mm).
Gjenoppbygging av barnehage etter brann i Drammen kommune
Etter brann ble et tidligere tilbygg revet totalt, samt resterende bygningsmasse strippet ned innvendig. Tidligere tilbygg skal nå reetableres i et noe større omfang, samt gjenstående bygningsmasse settes i stand igjen innvendig inkl. noen mindre utvidelser/optimaliseringer. I tillegg skal det bygges et nytt frittstående utvendig vognskur.
Utomhusarbeider ved barnehage i Lillestrøm kommune
Anskaffelsen gjelder opparbeidelse av uteareal ved Fjellboveien Barnehage etter slitasje på naturmark, herunder sikringsarbeider.
Utvidelse og oppgradering av skolekjøkken i Fetsund
På grunn av elevtallsvekst og ny læreplan er det behov for å utvide og oppgradere dagens skolekjøkken på Østersund skole. Det er sett på muligheten for å utvide kjøkkenet inn i eksisterende arealer i tilknytning til dagens kjøkken, hvor det i dag er lager.
Etablering av solcelleanlegg på kommunale bygg i Rakkestad
Gjelder for: Bergenhus skole, Kirkeng skole, Os skole, Rakkestas ungdomsskole, Rådhusveien 1, Rådhusveien 8 og Bodal renseanlegg.
Rehabilitering av kontorfløy og kantine i Halden kommune
Rehabilitering av tredje etasje av sin kantine og kontorfløy. Det vil ikke bli noen bruksendring av etasjen. Det skal leveres nytt ventilasjonsanlegg. Areal for rehabilitering er ca. 300m2. Kantinekjøkken skal ikke inkluderes i arbeidene, men det må tas hensyn til at kjøkkenet skal være i drift. Elektroentreprisen skal utføres av IFE i egen regi.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg for flerbrukshall, rådhus og skole i Fredrikstad kommune
5 lokasjoner. Trara skole, Slevik skole, Borge ungdomsskole, Blomsterøyhallen, Onsøy rådhus.
Ombygg av eksisterende lokaler til kampsportsenter i Lillestrøm kommune
Ombygging av eksisterende lokaler i Åråsveien 18 til lokaler tilpasset trening av kampsport.
Etablering av solcelleanlegg til administrasjonsbygg, biogassanlegg og omlastningshall i Jevnaker
Opsjon på etablering av solcelleanlegg på biogassanlegg og omlastningshall.
Solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.
Utskifting av kunstgressdekke i idrettspark i Jessheim
Utskifting av kunstgressdekke til miljøvennlig dekke.
Utskifting av heiser på sykehjem og boliger i Ringerike kommune
Oppdraget omfatter utskifting av tre eldre heiser. Alle heisene har avvik fra Heiskontrollen og det er påvist slit og elde. Dette gjelder på Nes sykehjem, Sokna sykehjem og Krokenveien 19. I tillegg skal gammel heis i Valhallveien 15 demonteres og blindes forsvarlig. Alle eiendommer ligger i Ringerike kommune.
Oppgradering av tak på rådhus i Ullensaker
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av solavskjerming ved ungdomsskole i Våler
Handlingsprogram 2022-2025 med årsbudsjett og økonomiplan.
Oppgradering av uteområde ved barnehager i Rælingen kommune
Gjelder for Sannum, Heimen, Løvlia, Løvenstad og Blystadlia barnehage.
Utskifting av vinduer på bibliotek i Fredrikstad
Utskifting av vinduer på fasade mot syd.
Riving av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Utskifting av tak på kontorbygg i Kongsberg kommune
Takstein demonteres, sammen med sløyfer og lekter og underlagspapp. Undertak åpnes på angitte deler, inspiseres i sin helhet og utbedres der det er behov. Nytt tak bygges opp nødvendig utskifting av bordtak, sløyfer, lekter og takstein. Komplette tilhørende beslagsarbeider, samt utskifting av takvinduer inngår i arbeidet. Hvis inspeksjon avdekker manglende kuldebrobrytere ved raft skal utbedring og isolering inngå som tilleggsbestilling (opsjon). På del av takflate mot sør planlegges det å etablere integrert solcelleanlegg. Dette gjennomføres som egen entreprise på et senere tidspunkt.
Rehabilitering av taktekking og isolasjon på sidefløy ved skole i Hole kommune
Hole kommune ønsker å legge mer isolasjon og ny taktekking på en sidefløy av Vik skole.
Rehabilitering av fasade på hovedbygning ved Alby gård i Moss kommune
Prosjektet ved Alby gård, hovedbygningen omfatter i hovedtrekk malingsfjerning og utførelse av pussreparasjoner samt fornying av overflatebehandlingen på fasadene mm.
Ombygg av klasserom ved skole i Rælingen
Skolen trenger 3 ekstra klasserom, i tillegg til 3 grupperom, et maskinrom, et lager og et lærerareal, større utbygging vil skje 2030.
Utskifting av solavskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.
Oppgradering av turvei/driftsvei til skogsbilvei i Brudalen, Rælingen kommune
Veien skal fungere som turvei om sommeren, skiløype i vinterhalvåret og benyttes til tømmertransport i perioder.
Utvendig rehabilitering av kirke i Vestby kommune
Fasaden på Såner kirke skal rehabiliteres. Såner kirke er utført i teglmurverk me hvitslemmet overflate. Vær og vind har slitt ned deler av slemmingen og gjort at teglmurverket under er synlig. Alle slemmede fasader skal rehabiliteres og gis en ny overflate med hvit silikatmaling. Alt treverk i vinduer og utvendig trepanel skal rehabiliteres og males med ny maling.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie for boligløsninger tilknyttet Skytta og Døli sykehjem
Nittedal kommune innbyr til konkurranse for kjøp av utredningskompetanse til å gjennomføre en mulighetsstudie, for å utrede mulige boløsninger for eldre med tjenestebehov geografisk tilknyttet våre to sykehjem.
Etablering av prefabrikkerte blåsekjølerom til sentralkjøkken ved bo- og aktivitetssenter på Jessheim i Ullensaker kommune
Levering av to stk. prefabrikkerte blåsekjølerom til sentralkjøkkenet på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim.
Etablering av solfilm på utvalgte fasader ved veterinærbygning i Ås kommune
Levering og montering av solfilm på utvalgte fasader og områder i Veterinærbygningen på Campus Ås. Hensikten er å redusere varmeinntrengning og forbedre inneklimaet i kontorer, møterom og studierom samtidig som man best mulig ivaretar naturlig lys fra vinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.