Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestnes

Ny solavskjerming og ombygg av fasade på skole i Vestnes
Yttervegg, vinduer og solskjerming på kontor-/personaldel ved Tomrefjord skule er totalt utslitt og må oppgraderast. Tiltaket har blitt meldt inn tidlegare år, men har blitt satt på vent grunna «skolesaka». Det blei i 2022 bevilga midlar til solskjerming, men sidan solskjerming ikkje kan settast opp utan å måtte gjere noko med yttervegg og vindauge først blei midlane omdisponert. Manglande solskjerming og vinduer som ikkje er trygge å opne, gjer at det blir det særs varmt i romma når det er godvêr. Tiltaket vil betre inneklima og arbeidsforhold, samt gje ein viss nedgang i energibruk til oppvarming.
Riving av bygg mm i Vestnes
Bygget står inne på området til Mariebo og Oppigarden, og det har vore brukt til dagaktiviteter for demente som bur heime. Nå er tenestetilbodet flytta til Aktivitetssenteret. Bygget må fjernast da det vil bli kostbart å skulle vedlikehalde bygget. Slik det står i dag kan det utgjere ein risiko for bebuarane på Mariebo og Oppigarden. Etter riving må uteområdet stelles i stand, mellom anna er det tenkt å leggje asfalt. I høve med dette arbeidet skal det setjast inn to gangporter i gjerdet. I dag er det to køyreportar.
Ny solavskjerming på skole i Vestnes
Den gamle solskjerminga lar seg ikkje lengre reparere ved Helland barneskule. I 1. etasje er den fjerna grunna skader, mens den i 2. etasje er nede heile tida og vanskeleggjer både tilgang på utsyn og dagslysinnslipp. Tiltaket har vært meldt inn over fleire år. På grunn av «skolesaka» har dette blitt satt på vent. Tiltaket vil betre både lys- og generelle arbeidsforhold for lærarar og elevar

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.