Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillestrøm

Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet. Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Nybygg av skole på Skjærva/Nordby området i Skedsmo
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for en ny 2‐parallell barneskole i området rundt Skjærva. Prosjektet innebærer behov for kjøp av tomt og må detaljreguleres. Arbeid med detaljreguleringen er i gang og forhandlinger om kjøp av tomtene er påbegynt.
Nybygg av barnehage i Fet
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av barnehage i Skedsmo
I henhold til barnehagebehovsplanen er det behov for å etablere ny barnehage på Skedsmokorset ved Skedsmo Stadion. Nøyaktig plassering vil bli avklart i forbindelse med reguleringen av nytt idrettsanlegg på Fribergjordet og dagens tomt ved idrettsanlegget. Barnehagen erstatter Åsenhagen og Korshagen. barnehager. Fordi tomten ikke er detaljregulert er det ikke realistisk å ha barnehagen ferdig til 2025, slik er angitt i barnehagebehovsplanen
Nybygg av barnehage på Strømmen
I henhold til barnehagebehovsplanen er det behov for en ny barnehage på Strømmen. Nøyaktig plassering er ikke endelig besluttet, eller regulert ferdig. Arbeidene vil påbegynnes i slutten av økonomi‐ perioden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.