Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (6)
Bærum (6)
Drammen (3)
Eidsvoll (3)
Enebakk (0)
Flesberg (3)
Flå (4)
Frogn (3)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (1)
Hemsedal (1)
Hol (1)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (3)
Lier (1)
Lunner (2)
Marker (1)
Modum (1)
Moss (4)
Nannestad (2)
Nes (1)
Nesbyen (1)
Nesodden (4)
Nittedal (0)
Rælingen (0)
Rakkestad (1)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (3)
Sigdal (4)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (6)
Ås (3)
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 4
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 1
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av barneskole med flerbrukshall og svømmeanlegg i Hokksund
Foreløpige arealanslag for skolen er 7 600m2, flerbrukshall 1 800m2 og svømmeanlegget 1 400m2. Skolen er utredet med plassbehov for 650-700 barneskoleelever. Plusshus. Massivtre.
Nybygg av barneskole på Sofiemyr i Nordre Follo kommune
Passivhus-standard og sertifiseres som et Breeam Excellent-bygg.
Nybygg av hytter i Nore og Uvdal kommune
Planlegger ca 100 hytter.
Nybygg av felleshus med kontor og nærbutikk l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. Prosjektet er delt opp i to faser, der fellesbygget med dagligvarehandel er tenkt som fase én. Fellesbygget er lagt nord for dagens hovedinngang til sykehuset med intensjon om å skape torgarealer som møteplasser for å forbinde ny og gammel bebyggelse. Fellesbygget vil styrke en framtidig utvikling mot nord. Det nye fellesbygget vil ha varierende høyde på mellom tre og sju etasjer, noe som er høyere enn dagens bebyggelse i området, og høyere enn 20 meter gesimshøyde angitt i gjeldende regulering. Fellesbygget vil likevel være tilnærmet høyden på sykehusets hovedbygg. Hovedbruk av ny bebyggelse vil være kontorer for administrasjonen på Ahus, men det åpnes også opp for muligheten for noen behandlingsrom. Dagens nærbutikk på Ahus-området vil bli flyttet inn i første etasje og økes til ca. 1 300 kvm. Dagligvareforretningen har behovet for 20 parkeringsplasser, tilsvarende dagens behov. Intensjonen er å få bygget første fase så raskt som mulig
Nybygg av hytter i Ål
Totalt ca. 1300 daa. 172 tomter till salg.
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Utvendig solavskjerming: Kvintblendex AS. Tidligere adresse: Vestveien 11-13
Nybygg av skole på Skjærva/Nordby området i Skedsmo
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for en ny 2‐parallell barneskole i området rundt Skjærva. Prosjektet innebærer behov for kjøp av tomt og må detaljreguleres. Arbeid med detaljreguleringen er i gang og forhandlinger om kjøp av tomtene er påbegynt.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 4
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av plasskrevende varehandel i Ås
19 daa. Gnr/bnr 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Nybygg av barnehage i Fet
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker
Nedre Sem Låve oppføres etter Futurebuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg).
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Etablering av fritidsboliger, leiligheter og næring i Sigdal kommune
Flott utsikt mot fjellet og mot bygda. Gode solforhold, lun beliggenhet. Avstand til Eggedal sentrum, ca. 5 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, ca. 2 km. Det går flott skiløype og tursti like forbi området.
Etablering av fritidsboliger i Sigdal kommune
Eksklusivt område i snaufjellet. Fantastisk utsikt til fjell og vann. Eventyrlige solforhold. Avstand fra Eggedal sentrum, 8-9 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, 1-2 km. Det går flotte skiløyper og turstier gjennom området.
Nybygg av hytter i Fredrikstad kommune
Gnr/bnr 59/5, 59/3 og 59/127. Planområdet er ca 17,8 daa.
Nybygg av hytter i Ål kommune
12 av 34 tomter gjenstår
Nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216
Etablering av næringsbygg i Hvaler kommune
Dette skal primært romme kontor og lager, men samtidig tilrettelegge for visning av produktene som forhandles - både inne og ute (eks. pergola, terrassemarkise m.m).
Nybygg av hytter i Nore og Uvdal
5-6 byggeklare tomter.
Etablering av hytter og adkomstvei i Flesberg kommune
Etablering av adkomstveger til de hyttene som mangler dette. Det ses også på mulighet for en forsiktig fortetting med tomter innenfor området.
Etablering av fritidsboliger i Sigdal kommune
Flott utsikt mot fjellet og mot bygda. Gode solforhold. Avstand fra Eggedal sentrum, ca. 7 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, ca. 1 km. Det går flott skiløype og tursti tett inntil området.
Etablering av ny skolepaviljong ved barneskole i Fredrikstad
Skolepaviljong for 4 klasserom med tilhørende grupperom og nødvendige funksjoner.
Nyetablering og oppgradering av lekeområder på flere skoler i Ringerike Kommune
Skolene skal få nytt lekeplassutstyr, samt også oppgradere eksisterende områder.
Nybygg av nasjonalt senter for vanninfrastruktur i Ås kommune
Bygget skal inneholde bl.a. kontorer, møterom, lokaler for undervisning/konferanser, fellesarealer og et demonstrasjonsrom som skal benyttes til undervisningsformål.
Nybygg av nasjonalt ankomstsenter for nyankomne asylsøkere i Råde kommune
Leveransene skal dekke innkvartering, mottaksfaglige tjenester, bespisning og enkelte prosesser i mottakelsen av nyankomne asylsøkere. Innkvarteringstilbudet består av store flermannstelt i en teltsal. Hvert telt har plass til 20 - 40 personer og er innredet med køyesenger. Ankomstsenteret har kapasitet til å innkvartere 1000 personer.
Gjenoppbygging av ungdomsklubb etter brann i Lørenskog kommune
Lørenskog kommune skal gjenoppføre lokalene hvor Ungdomsklubben hadde tilhold, som brant ned 29.09.2019. Lokalene skal inneholde ungdomsklubb, og skal kunne benyttes til dette, krok til vaffelsteking og kaffelaging, te-kjøkken. I tillegg til kontorer, garderober og andre sosiale rom.
Etablering av boligmoduler i Nesbyen kommune
Boligmoduler for personer med nedsatt boevne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.