Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trondheim

Nytt marinteknologiske senter på Tyholt i Trondheim
Tidligere Ocean Space Center. BREEAM Exellent. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet. Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget. I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2, hvorav ca. 5000 m2 er eksisterende bebyggelse som skal bevares. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter. Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg. Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.
Nybygg av næring, apotek og kontor m.m. på Elgeseter i Trondheim, trinn 2
Leieavtale mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Elgesetergate 16 Eiendom AS. Området ligger i et kvartal mellom Vangslunds Gate og Elgeseter Gate, (Elgesetergate 16, samt deler av Elgesetergate 18). I den planlagte leieavtalen utgjør eksklusivt areal for Sykehusapotekene ca. 6 066 kvm. BTA. Inkludert andel av fellesareal, utgjør arealet totalt ca. 7 716 kvm. BTA.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Ombygg til kunstmuseum og nybygg av teater i Trondheim
Gnr/bnr: gnr./bnr: 401/332, 401/195, 401/197, 401/384, 401/340, 410/342 og 401/386.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 3
13.000 kvadratmeter stor fotballhall. Hallen skal dimensjoneres for innendørs 11-fotball. BREEAM-sertifisering og plusshusstandard.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Etablering av moduler/rom til paviljongbygg for midlertidig skolerom i Trondheim kommune
I politisk sak 96/22 i fylkestinget desember ble det vedtatt at en skal se på skoleanlegget på Gerhard Schøning som del av løsning for midlertidige skolerom for Trondheim Katedralskole i byggeperioden. Det forutsettes at en stor del av elever og ansatte skal huses i eksisterende bygg, men resterende rom må bygges opp i form av skolepaviljong i skolens uteområde. Som foreredelse til anskaffelse av moduler inviterer Trøndelag fylkeskommune til markedsdialog.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.