Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av hotell og leiligheter i Levanger
Ca 40-60 leiligheter og ca 200 hotellrom. Gnr/bnr: 315/07 og 315/86
Nytt marinteknologiske senter på Tyholt i Trondheim
Tidligere Ocean Space Center. BREEAM Exellent. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet. Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget. I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2, hvorav ca. 5000 m2 er eksisterende bebyggelse som skal bevares. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter. Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg. Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.
Nybygg av næring, apotek og kontor m.m. på Elgeseter i Trondheim, trinn 2
Leieavtale mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Elgesetergate 16 Eiendom AS. Området ligger i et kvartal mellom Vangslunds Gate og Elgeseter Gate, (Elgesetergate 16, samt deler av Elgesetergate 18). I den planlagte leieavtalen utgjør eksklusivt areal for Sykehusapotekene ca. 6 066 kvm. BTA. Inkludert andel av fellesareal, utgjør arealet totalt ca. 7 716 kvm. BTA.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Ombygg til kunstmuseum og nybygg av teater i Trondheim
Gnr/bnr: gnr./bnr: 401/332, 401/195, 401/197, 401/384, 401/340, 410/342 og 401/386.
Utvikling av område for caravan og utleiehytter og leiligheter i Grong
Planområdet som reguleres nå er ca. 35 daa og omfatter eiendom gnr/bnr 23/4 og 23/4/95. Totalt 600 mål på området. Vil bebygges med hytter og leiligheter.
Riving og nybygg av barneskole i Stjørdal
Eksisterende skolebygninger skal rives for å gjøre plass til ny barneskole (trinn 1-7). Bruttoareal for bygningsmassen som skal rives er omtrent 6400 m2. Skolen skal dimensjoneres med en totalkapasitet på 540 elever. Bruttoarealet for den nye skolen er omtrent 7100 m2. Skolen skal ikke miljøsertifiseres, men prinsippene for standarden Breeam-Nor skal følges.
Nybygg av hotell og oppstillingsplass for buss ved Steinkjer stasjon
En del av arealene i hotellbygningen mot sør, vil være serviceareal for kollektivknutepunkt- oppstillingsplass for buss.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Leverandør av E5-3. Scene-, lys, lyd- og bildeutstyr: Trondheim Lyd Lås og beslag: Lås og sikring. Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 3
13.000 kvadratmeter stor fotballhall. Hallen skal dimensjoneres for innendørs 11-fotball. BREEAM-sertifisering og plusshusstandard.
Nybygg av næringsbygg i Namsos
ca. 30 dekar tomt. Formålet med reguleringsplanen er å åpne for en større grad av fleksibilitet til framtidig bebyggelse slik at en kan kombinere næringsvirksomhet med boligformål for en større del av arealet. Arealet BF1 tillates utnyttet til bolig og forretning. Det er i bestemmelsene også åpnet for tjenesteyting. Det tillates forretning av type dagligvareforretning som skal dekke lokale behov for boligområdet. I tillegg tillates det samlokalisert småhandelsvirksomhet og tjenesteyting som mindre blomsterforretninger, kiosk, apotek, frisør og lignende virksomhet. Eksisterende boligbebyggelse blir videreført.
Nybygg av oppvekstsenter på Venn i Skaun kommune
Nytt oppvekstsenter dimensjonert for 230 elever og 48 barnehagebarn.
Ny-, til- og ombygg av arealer for flyfag inkl. opsjon på byggfaghall ved videregående skole i Trøndelag
I fysisk omfang består prosjektet av følgende (overordnet nivå): Nybygg for flyfag, ca.1848 m2 som inneholder, hangar, verksteder, undervisningsrom, tekniske rom m.m. Påbygg, ca. 321 m2. Det skal etableres en ny etasje på taket av eksisterende skolebygg. De nye arealene rommer garderober, team-rom for ansatte, eksamensrom, elektro-lab, grupperom m.m. Ombygging: I overgang mellom eksisterende skole og nybygg, samt noe mindre rivningsarbeid. Flytting: Eksisterende driftsgarasje flyttes fra nåværende posisjon på øvre gårdsplass, til ny posisjon på nedre gårdsplass. Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn og som ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus. I tillegg til ovennevnte skal det også leveres opsjon på nybygg for byggfagavdelingen ved skolen. Totalt areal ca. 644 m2. Se konkurransegrunnlag med vedlegg for nærmere detaljer.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Nybygg av næringsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Nybygg av aktivitetspark på Gimse
Det skal legges til rette for skatepark, oppholdssoner, toalett, renovasjon, akebakke, scene, basketballbane, aktivitetssone og lek. I tillegg skal legges til rette for foodtruck og utekjøkken. Deler av gnr. 30, bnr. 1, og 35/87.
Nybygg av barnehage i Vola, Røros
6 avdelinger. Planområdet omfatter ca 40 daa lokalisert ved Konstknektveien nord for Røros sentrum med adkomst fra An-Magrittveien.
Nybygg av hytteområde i Røros
Svendslia, nord for Djupsjøen.
Nybygg av fritidsboliger på Gisnåsen
Gnr/bnr: 95/2 del av. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse med infrastruktur på Gisnåsen. 60 dekar.
Nybygg av barnehage på Flå i Melhus
6 avdelings barnehage med 100 plasser.
Nybygg av barnehage i Jensåsvollen
6-avdelings barnehage.
Nybygg av bespisningsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Nybygg av hytter på Kjølen ved Budalen
360 dekar. Gnr/bnr: 131/2, 137/2.
Fortetting av hytteområde i Ørland
5 nye tomter samt et nytt naustområde. Planendringen omfatter: Fire nye hyttetomter. En ny boligtomt. Adkomst til tomtene fra eksisterende vei Hestnesveien. Et nytt naustområde med plass til 10-12 naust inkl. adkomst og parkering. Byggegrense mot sjøen for hele planen. Nytt avløpsanlegg og utslipp i sjø for de nye tomtene
Nybygg av hytter i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Nybygg av fritidsboliger i Stølen
Planområde: 4,15 daa. Gnr/bnr: 293/2, 49.
Nybygg av kombinert næringsbygg mm i Sistranda
Det er tenkt å etablere et kombinert næringsbygg for å romme dagens virksomheter, nytt ølbryggeri, kafe og pub. For å tilrettelegge for sjøveis adkomst er det ønsket å etablere en gjestehavn for mindre og mellomstore båter innenfor planavgrensningens sjøareal.
Etablering av moduler/rom til paviljongbygg for midlertidig skolerom i Trondheim kommune
I politisk sak 96/22 i fylkestinget desember ble det vedtatt at en skal se på skoleanlegget på Gerhard Schøning som del av løsning for midlertidige skolerom for Trondheim Katedralskole i byggeperioden. Det forutsettes at en stor del av elever og ansatte skal huses i eksisterende bygg, men resterende rom må bygges opp i form av skolepaviljong i skolens uteområde. Som foreredelse til anskaffelse av moduler inviterer Trøndelag fylkeskommune til markedsdialog.
Nybygg av rorbuer i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Nybygg av kolonihagehytter i Draksten i Selbu kommune
Feltet vil deles i med hytter i vest og øst. 29 daa.
Nybygg av hytter, naust og båtplasser i Skarsvåg, Frøya kommune
Næringsvirksomhet i form av utleieenheter. Tilrettelegging for båtplasser og naust ved sjøen. Totalt 8 utleieenheter.
Nybygg av helsesenter med omsorgsboliger ved øvre Husby i Leka
Reguleringsplan for Øver Husby inkludert Leka helsehus.
Nybygg av kompetansesenter i Værnes
Som et viktig ledd i prosjektet Bergkunstreisen i Trøndelag ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stjørdal kommune å skape et kompetansesenter for bergkunst ved SNKs lokalavdeling Stjørdal museum, Værnes. Planleggingsarbeidet er i gang og det er opprettet en intensjonsavtale mellom SNK og Stjørdal kommune. Det tas sikte på en realisering av kompetansesenteret i 2023.
Utvikling av fritidsparken i Oppdal
Planen legger opp til videreutvikling av Oppdal fritidspark med mulighet for utøving av mange typer idrett og aktivitet, både i form av organisert idrett og uorganiserte aktiviteter og friluftsliv. Planen åpner blant annet for at sykkelklubben kan utvide sin aktivitet med nye løyper og tilrettelegging, men legger også opp til utviding av løypenettet for ski- og skiskyting, både vinterstid og med rulleskiløype om sommeren. Området rundt Elgtjønna skal ivaretas som nærturområde, og etablerte stier og løyper for friluftsliv, sommer som vinter, blir sikret. Planområdet er ca. 560 da og ligger i Kåsen
Etablering av midlertidige arealer for flyfag ved videregående skole i Trøndelag
Fosen videregående skole skal fra høsten 2023 tilby studietilbud for Flyfag. Det første skoleåret (høst 2023 - vår 2024) vil Flyfag disponere midlertidige arealer i påvente av at permanent løsning bygges ferdig. Prosjektet for midlertidige arealer består av: - Leie og oppføring av en hall (hangar) på betongdekke og paviljong. - Opparbeidelse av infrastruktur, terrenginngrep og etablering av midlertidig parkeringsplass. I fysisk omfang består det midlertidige prosjektet av følgende: - Brakkepaviljong for undervisning (flyfag). 8 moduler, totalt ca. 200 m² i grunnflate, en etasje. - Hall for ett stk F16-fly. Hall er ca 15 x21 m à 315 m² i grunnflate, og har en minimumshøyde på 6 m langs langveggene. Port for fly 11,6 x 5,5 m. Støping av betongsåle. - Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. - Utomhusarbeider og terrenginngrep for å klargjøre for ovennevnte. - Utomhusarbeider og terrenginngrep for å sikre ny, midlertidig tilkomst til driftsgård. - Midlertidig parkeringsplass nord for Arnfinn Astads vei. - Oppryddingsarbeid ved fjerning av brakkepaviljong og hall; tilbakeføring av beslaglagte parkeringsplasser. - Fjerning av parkeringsplasser nord for Arnfinn Astads vei: Tilbakeføring av grøntområde. - Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i grunn.
Etablering av uteområde ved skole og barnehage i Flatanger, trinn 2
Utlysning av anbud for trinn 2 iht plan for etablering av uteområdet.
Ferdigstillelse av lekeplass og stier med toppdekker og utstyr for boligfelt i Malvik kommune
Malvik kommune skal opparbeide en felles lekeplass for delfeltene B7 og B9 i Svebergmarka i Malvik kommune. Begge delfeltene er ferdig etablerte med boliger og infrastruktur og lekeplassen med tilhørende områder er grovplanerte fra tidligere. Denne entreprisen gjelder ferdigstillelse av lekeplass og stier med toppdekker og utstyr.
Nybygg av toalett i naturparken i Tydal
Naturparken er mye brukt og det savnes et toalett der. Området har ikke strøm og det må graves ned en latrinetank for slamsuging. Toalettet skal være tilpasset rullestolbrukere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.