Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Nybygg av idrettshall, klasserom og kulturarealer m.m. i Ringerike kommune
Haugsbygd Arena omfatter ny idrettshall for Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole som erstatning for 2 gamle gymsaler. I tillegg til ny idrettshall så inneholder Haugsbygd Arena kulturarealer med 3 musikkrom, scene og sal med 200 sitteplasser , samt skoleareal besteående av elevgarderobe, 2 klasserom og 2 grupperom. 2-3 etasjer.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Utvidelse og rehabilitering av samfunnshus i Hønefoss sentrum
Ca. 4,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet drift av Alles hus. Eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og det bygges et nytt korpsrom på eksisterende bygningsmasse.
Utskifting av heiser på sykehjem og boliger i Ringerike kommune
Oppdraget omfatter utskifting av tre eldre heiser. Alle heisene har avvik fra Heiskontrollen og det er påvist slit og elde. Dette gjelder på Nes sykehjem, Sokna sykehjem og Krokenveien 19. I tillegg skal gammel heis i Valhallveien 15 demonteres og blindes forsvarlig. Alle eiendommer ligger i Ringerike kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.