Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nes

Nybygg av hytter i Nes
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Området ligger innenfor eiendommene gnr 56 bnr 201 og gnr 56 bnr 1137. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i planområde, ser en for seg ca 20 – 30 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen.
Nybygg av restaurant og forsamlingslokale i Nes
Totalt utbygging 97 stk kolonihus (hytter). 25-35 m2. Massiv-tre. Gnr/bnr 137/1, 7, 33, 138/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.