Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (2)
Asker (4)
Bærum (13)
Drammen (10)
Eidsvoll (4)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (4)
Hemsedal (2)
Hol (1)
Hole (0)
Hurdal (1)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (2)
Lier (6)
Lunner (1)
Marker (1)
Modum (0)
Moss (3)
Nannestad (5)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (1)
Rælingen (1)
Rakkestad (2)
Ringerike (6)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (8)
Sigdal (1)
Skiptvet (1)
Ullensaker (12)
Vestby (4)
Ål (0)
Ås (1)
Nybygg av kontor og tjensteyting i Kjeller
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Nybygg av barnehage, barneskole BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Excellent. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.
Nybygg av 3 bygg for psykisk helsevern og rus på Brakerøya i Drammen
Byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom.
Nybygg av barne- og ungdomsskole samt barnehage i Aurskog
Midlertidige paviljongen skal brukes i perioden september 2022 til juni 2024.
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Solavskjerming: Scandic AS Radonsikring: Radonmannen AS
Utvidelse og rehabilitering av barneskole i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering.
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole, plass til 784 elever. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023. Solavskjerming - KvintBlendex AS
Nybygg av ungdomsskole og gymsal i Bærum kommune
Totalentreprisekontrakten for Eineåsen ungdomsskole omfatter følgende: Riving av eksisterende bygningsmasse og konstruksjoner i grunnen. Bygging av ny ungdomsskole, 6-parallell, 8.-10. trinn, 540 elever, MUA min. 13 500 m² (25 m² pr. elev) Nærmiljøanlegg (som del av skolens uteområde), tilrettelagt område for uorganisert fysisk aktivitet Parkerings- og servicesone Prosjektområdet er på ca. 21 500 m² og skal utvikles til et variert, trygt og godt skoleområde. Riving kan starte i januar 2022. Ny 6 parallell ungdomsskole skal være ferdig til overtakelse i desember 2023, og tas i bruk av Bærum kommune fra januar 2024.
Riving og nybygg av ungdomsskole og idrettshall i Hønefoss
Splitkon AS er leverandør av trekonstruksjon. Breeam Nor Very Good.
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Nybygg av næringsbygg i Drammen
Porter: Assa Abloy Solavskjerming: Kvint Blendex Lås og beslag: Viken Lås og Sikkerhet
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Nybygg av skole på Skjærva/Nordby området i Skedsmo
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for en ny 2‐parallell barneskole i området rundt Skjærva. Prosjektet innebærer behov for kjøp av tomt og må detaljreguleres. Arbeid med detaljreguleringen er i gang og forhandlinger om kjøp av tomtene er påbegynt.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 3
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Ombygging til bilforretning i Lier
BREEAM In use very good.
Utvidelse opg mindre ombygg av ungdomsskole i Skedsmokorset
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for å utvide Vardeåsen skole for å kunne avlaste Frogner skole. Utvidelsen vil være til en 1‐7 to parallell skole. Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2023.
Riving og påbygg av to etasjer på eksisterende næringslokaler på Lysaker Torg i Bærum
BREEAM-NOR-Very Good. Riving av eksisterende 5. etasje og påbygg av ny 5. og 6. etasje. Tomteareal: 6017 m2.
Utvidelse av videregående skole i Vestby
Skolen har i dag ca 750 elever og 150 ansatte. Ny regulering skal legge til rette for økning til inntil 1200 elever og 240 ansatte.
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av barnehage i Fet
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
7-8 etasjer. 225 elever og 23 arbeidsplasser.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Utvidelse av ungdomsskole i Skedsmo
I følge skolebehovsplanen er det behov for å utvide Tæruddalen ungdomsskole til syv paralleller.
Nybygg av idrettshall, klasserom og kulturarealer m.m. i Ringerike kommune
Haugsbygd Arena omfatter ny idrettshall for Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole som erstatning for 2 gamle gymsaler. I tillegg til ny idrettshall så inneholder Haugsbygd Arena kulturarealer med 3 musikkrom, scene og sal med 200 sitteplasser , samt skoleareal besteående av elevgarderobe, 2 klasserom og 2 grupperom. 2-3 etasjer.
Samlokalisering av brukeravdelinger og administrasjonsdel i Halden kommune
Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er en enhet i Halden kommune, bestående av totalt fem ulike avdelinger som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjons- og utviklingshemninger. Deres mål er å tilby brukerne et godt tilrettelagt tilbud ut ifra sine forutsetninger, med en høy variasjon av ulike aktiviteter. Prosjektet omhandler samlokalisering av hhv. to brukeravdelinger, samt en administrasjonsdel.
Oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater av arbeidssenter og kurslokaler i Bærum, trinn 1
7 verneverdig bygg. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene.
Nybygg av garasjeanlegg og besøkssenter i Bærum
Fra investeringsbudsjett 2019-2022
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Innvendig oppgradering av skole i Lillestrøm
I henhold til skolebehovsplanen Haugtun skole bygges om til spesialskole. Fysiske arbeider på skolen vil først påbegynnes etter at dagens barneskole er lagt ned og flyttet til Fjuk.
Nybygg av hytter i Nes
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Området ligger innenfor eiendommene gnr 56 bnr 201 og gnr 56 bnr 1137. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i planområde, ser en for seg ca 20 – 30 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen.
Utvidelse av skole i Kjeller
Det følger av skolebehovsplanen at det er nødvendig å utvide Kjeller skole slik at eksisterende og nye paviljonger kan avvikles i tillegg til å ta høyde for fremtidig elevvekst. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025.
Ombygging og utbygging av barneskole i Sarpsborg
10 nye klasserom, grupperom m.m.
Oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater av arbeidssenter og kurslokaler i Bærum, trinn 2
7 verneverdig bygg. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Utvidelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste ved Hegg skole i Lier kommune
Arbeidet består i oppføring av et nybygg i 3 etasjer. Bygget skal direktefundamenteres og har bæresystem i tre- og massivtreelementer. Utvendig kledning utføres med utlektede fibersementplater. I dekker skal det benyttes massivtreelementer evt. lettklinkerelementer.
Tilbygg og totalrehabilitering av fasader på butikk/verksted på Lierstranda i Lier kommune
Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden.
Nybygg av barnehage i Nannestad
Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Fortetting av fritidsboliger på Norefjell i Krødsherad kommune
Ca. 39 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med 6 fritidsboenheter fordelt på 2 rekker. Invændige tretrapper.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Geilo
7-9 hytter. Formålet med planarbeidet er å justere formålsgrensene slik at disse stemmer overens med eksisterende eiendomsgrenser. Det fremmes også forslag om å øke mønehøyden fra 5 til 5,5 m for én av tomtene innenfor planområdet (Tun 2). Forslag til endring følger vedlagt. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse
Midlertidig utvidelse av barneskole i Nittedal kommune
Avtaleperioden er 5 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen på uendrede vilkår i 5 år, med 1 år av gangen slik at total mulig avtalelengde blir 10 år.
Rehabilitering av kontorbygg på Kjeller
Rehabilitering av bygg 210.
Nybygg av kontor i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230
Tilbygg av idrettshall i Aremark kommune
Tilbygg til Aremark Idrettshall på ca. 470 m2. Tilbygget skal gi rom for flere aktiviteter både for barn, unge, voksne og eldre.
Etablering av ny gymsal og ombygg av skole på Grua i Lunner
Den gamle gymsalen skal renoveres og bygges om til SFO og bibliotek.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.