Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (8)
Bærum (19)
Drammen (5)
Eidsvoll (6)
Enebakk (0)
Flesberg (1)
Flå (1)
Frogn (4)
Gjerdrum (1)
Gol (2)
Halden (5)
Hemsedal (1)
Hol (5)
Hole (0)
Hurdal (1)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (9)
Lier (5)
Lunner (1)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (4)
Nannestad (8)
Nes (1)
Nesbyen (1)
Nesodden (7)
Nittedal (2)
Rælingen (4)
Rakkestad (3)
Ringerike (7)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (10)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (5)
Ål (3)
Ås (2)
Nybygg av kontor og tjensteyting i Kjeller
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for rundt 650 boliger, og rundt 6000 m2 næringslokaler. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Nybygg av barnehage, barneskole BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Outstanding. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser. Tidligere prosjektnavn Oksenøya (barnehage, barneskole, sykehjem)
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av barne- og ungdomsskole samt barnehage i Aurskog
Midlertidige paviljongen skal brukes i perioden september 2022 til juni 2024.
Nybygg av logistikksenter i Gardermoen
Logistikksenter for Sport Holding 36.500 KVM LAGER I OSLO LOGISTIKKPARK GARDERMOEN For O. N. Sunde og Fabritius Gruppen bygger A Bygg nytt logistikksenter og hovedkontor for Sport Holding. Prosjektet omfatter 36.500 kvm lager og kontor, og gjennomføres som en åpen bok-entreprise.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus på Nordbyhagen i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. Bygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 1
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering.
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Utvidelse av barne-og ungdomsskole i Gamle Fredrikstad
Utvidelse av bygningsmassen på Gudeberg skole med et tilbygg på cirka 3.700 kvadratmeter som blant annet skal inneholde nye skolelokaler for Råkollen skole. I eksisterende bygg skal det bygges om til klasserom med i areal på cirka 700 kvadratmeter.
Nybygg av næringsbygg i Drammen
Porter: Assa Abloy Solavskjerming: Kvint Blendex Lås og beslag: Viken Lås og Sikkerhet
Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
Det nye skolebygget blir på åtte etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Skolen vil ha plass til 300 elever. BREEAM-NOR Excellent.
Etablering av svømmeanlegg tilknuttet eksisterende idrettshall i Nannestad
Nannestad svømmehall skal bygges i tilknytning til eksisterende Nannestadhallen, der eksisterende inngangsparti og foaje skal bygges om til felles inngang for idrettshall og svømmehall. Prosjektet består av to bassenger; 25 m (konkurransebasseng) inkl. stup og sklie og 12,5 m (opplæringsbasseng) med rampe og hev/senk- bunn, med tilhørende garderobeanlegg. For øvrig tilhørende tekniske systemer/arealer og støttearealer. Prosjektet inneholder også betydelig opprusting og nyetableringer i utomhusanlegget.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Nybygg av skole på Skjærva/Nordby området i Skedsmo
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for en ny 2‐parallell barneskole i området rundt Skjærva. Prosjektet innebærer behov for kjøp av tomt og må detaljreguleres. Arbeid med detaljreguleringen er i gang og forhandlinger om kjøp av tomtene er påbegynt.
Riving og påbygg av to etasjer på eksisterende næringslokaler på Lysaker Torg i Bærum
Riving av eksisterende 5. etasje og påbygg av ny 5. og 6. etasje. Tomteareal: 6017 m2. Påbygget vil bli BREEAM Very Good-sertifisert, mens eksisterende bygningskropp vil bli BREEAM-In-Use-sertifisert.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Utvidelse av ungdomsskole i Spydeberg
Spydeberg ungdomsskole er i dag en 3-parallell skole. Man skal utvide skolen til en 6-parallell skole.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Samlokalisering av brukeravdelinger og administrasjonsdel i Halden kommune
Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er en enhet i Halden kommune, bestående av totalt fem ulike avdelinger som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjons- og utviklingshemninger. Deres mål er å tilby brukerne et godt tilrettelagt tilbud ut ifra sine forutsetninger, med en høy variasjon av ulike aktiviteter. Prosjektet omhandler samlokalisering av hhv. to brukeravdelinger, samt en administrasjonsdel.
Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Nybygg av garasjeanlegg og besøkssenter i Bærum
Fra investeringsbudsjett 2019-2022
Oppgradering av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr: 11/81, 11/51 og 11/51/1.
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av næring og kontor i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Ombygging og utbygging av barneskole i Sarpsborg
10 nye klasserom, grupperom m.m.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Tilbygg alternativt nybygg av dagligvareforretning i Halden kommune
Tryms veg 24 og 32. COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert. Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.
Nybygg av hytter i Fredrikstad kommune
Gnr/bnr 59/5, 59/3 og 59/127. Planområdet er ca 17,8 daa.
Utvidelse av barneskole i Indre Østfold
Utvidelse med 4 klasserom og spesialrom.
Utvidelse av ungdomsskole i Vestby kommune
Tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom.
Utvidelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste ved Hegg skole i Lier kommune
Arbeidet består i oppføring av et nybygg i 3 etasjer. Bygget skal direktefundamenteres og har bæresystem i tre- og massivtreelementer. Utvendig kledning utføres med utlektede fibersementplater. I dekker skal det benyttes massivtreelementer evt. lettklinkerelementer.
Tilbygg og totalrehabilitering av butikk/verksted på Lierstranda i Lier kommune
Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden.
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216
Fortetting av fritidsboliger på Norefjell i Krødsherad kommune
Ca. 39 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med 6 fritidsboenheter fordelt på 2 rekker. Invændige tretrapper.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Etablering av nye hyttetomter og infrastruktur inntil eksisterende hytteområde i på Ustaoset i Hol kommune
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende hytteområde med 11 nye tomter og legge til rette for en mer hensiktsmessig infrastruktur.
Oppgradering av skole i Båstad
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer.
Etablering av ny gymsal og ombygg av skole på Grua i Lunner
Den gamle gymsalen skal renoveres og bygges om til SFO og bibliotek.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer. Adkomst garderober i gymsalfløy.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Nittedal kommune
Avtaleperioden er 5 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen på uendrede vilkår i 5 år, med 1 år av gangen slik at total mulig avtalelengde blir 10 år.
Nybygg av kontor i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230
Rehabilitering av kontorbygg på Kjeller
Rehabilitering av bygg 210.
Utvidelse av barnehage i Indre Østfold kommune
5-avdelings barnehage. Utvidelsen er på ca. 615 kvadratmeter totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.