Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (13)
Bærum (22)
Drammen (11)
Eidsvoll (2)
Enebakk (0)
Flesberg (2)
Flå (6)
Frogn (1)
Gjerdrum (2)
Gol (3)
Halden (4)
Hemsedal (2)
Hol (4)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (1)
Kongsberg (6)
Lier (9)
Lunner (2)
Marker (2)
Modum (2)
Moss (6)
Nannestad (9)
Nes (3)
Nesbyen (6)
Nesodden (4)
Nittedal (2)
Rælingen (2)
Rakkestad (3)
Ringerike (5)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (13)
Sigdal (3)
Skiptvet (1)
Ullensaker (10)
Vestby (2)
Ål (5)
Ås (3)
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune, delprosjekt 1
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Utvidelse av sykehjem i Bærum
Eksisterende Berger sykehjem har i dag 75 sykehjemsplasser og 17 omsorgsboliger. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Planlagt ferdigstillelse er i 2025.
Nybygg av næring i Råde
Gnr/bnr: 23/2, 4, 123.
Nybygg av fritidsboliger i Krødsherad kommune
Ca. 3086 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med fritidsbebyggelse, samt fellesområder for aktiviteter og servering/pub.
Nybygg av barne- og ungdomsskole samt barnehage på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune
Midlertidige paviljongen skal brukes i perioden september 2022 til juni 2024.
Nybygg av fritidsboligområde i Flå
Planforslaget er på ca. 460 daa och legger til rette for 135 frittliggende fritidsboliger og tre delområder for konsentrert fritidsbebyggelse (131 boenheter).
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Nybygg av kontor i Sandvika sentrum
Malmskriverveien 2 og 4.
Til- og ombygg av barneskole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Utvidelse av barne-og ungdomsskole i Gamle Fredrikstad
Utvidelse av bygningsmassen på Gudeberg skole med et tilbygg på cirka 3.700 kvadratmeter som blant annet skal inneholde nye skolelokaler for Råkollen skole. I eksisterende bygg skal det bygges om til klasserom med i areal på cirka 700 kvadratmeter.
Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet. Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.
Nybygg av hytteområde i Flå kommune
Planområde på 424 daa.
Riving og nybygg av spesialskole i Stømmen
Ny speisialskole for 60 elever.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Askim
Nye verkstedarealer for teknikk/industriell produksjon (fusjoneres med Mysen videregående skoles avdeling) og elektrofag. Rivning av eksisterende bygg som holder dårlig standard (totalt 7884 m2). Oppføring av et nybygg (6806 m2 BTA), oppføring av en kaldgarasje/lagerbygning (520 m2), endring og oppgradering av utomhusanlegg, og oppgradering av energisentralen i Bygg E, herunder også oppgradering av tekniske anlegg i eksisterende bygg slik at disse også integreres i nytt SD-anlegg. Prosjektet skal miljøsertifiseres Breeam Very good.
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Utvidelse av ungdomsskole og nybygg av idrettshall i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Riving og nybygg av barnehage i Asker
Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn. 2/137 med flere. Passivhus.
Rehabilitering av videregående skole i Kongsberg
Konkurransen består av 3 prosjekter som er Maurits Hansen, Modulbygget og Maren Hädler. Prosjekten prises og faktureres hver for seg, men gjennomføres av samme entreprenør i en entreprise.
Ny/ombygg av bibliotek, leiligheter, busstasjon og torg i Ørje
Riving utføres uke 4-5 2021. Storgata 36, 38 og 42.
Nybygg av idrettspark i Lørenskog
Oppgradering med blant annet nytt tribuneanlegg, administrasjonslokaler, klubbhus, garderober og treningrom. Også utomhus skal anlegget videreutvikles, med flere nye idrettsbaner og et parkanlegg på 8.000 kvadratmeter.
Nybygg av hytteområde på Årnes i Nes kommune
Planområdet på ca. 184 daa er lokalisert sørvest for Sagstusjøen ved Rakeievegen ca. 8 km øst for Årnes.
Nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Oppgradering og rehabilitering av sykehjem i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg boliger og dagligvare Kongsberg kommune
Gnr/bnr: 8333/1, 8334/2, 8335/2
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Nybygg av fritidsboligområde i Nesbyen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med omkring økning av 36 hyttetomter.
Nybygg av fritidsboliger på Torpoåsen, Viken
Planendringen omfatter deler av gnr./ bnr. 13/4, 13/9, 18/1, 18/10, 63/1, 17/2 (18/23), 16/1 og 15/14.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.