Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Seljord

Utvidelse av camping i Seljord kommune
Utvidelsen er tenkt brukt til døgnoppstillingsplasser for telt og campingvogner, samt aktivitetsareal for campingplassen. Det legges opp til at dagens adkomst fra fylkesveg til campingplassen skal benyttes, og at adkomst videre til nytt campingområde skal være med bru over Sannesåi. Det skal også være egen gang bru over Sannesåi langs Seljordsvannet for gående og syklende. Ca. 10 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.