Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus. Bygget blir på ca 33.000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av konferansehotell i ny bydel Vervet, Tromsø
Gnr/bnr 200/1284, 1285. Ca 1000 m2 med konferanselokaler. Ferdigstilles vinteren 2024/2025.
Nybygg av næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Den foreslåtte planavgrensningen omfatter gnr/bnr. 26/180, 26/363, 26/228, 26/38, 26/3 og deler av 26/120, 26/169 og 26/447. Størrelsen på planområdet er ca. 41,5 daa.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av flerbrukshall i Bardufoss
Teknisk rom i andre etasje
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Utendørsbasseng for seler.
Nybygg av turnhall i Harstad kommune
Planområdet berører eiendommene 54/488, 54/489, 54/367 og 54/26.
Tilbygg av teaterhus i Tromsø
En del av bygningen er fredet.
Nybygg av legesenter i Måsøy
5 omsorgsleiligheter, fysioterapiavdeling og legesenter med akuttmottak. Utearealer oppgraderes.
Nybygg av hytter i Salangen kommune
14 hyttetomter - på 1 mål hver.
Ombygg og rehabilitering av kontor m.m på Setermoen i Bardu
Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enheter skal samlokaliseres på Setertun. Ombygging og rehabilitering deler av Setertun samt rehabilitering av taket på hele bygningen.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av utleiehytter og servicebygg m.m. i Nordreisa kommune
Planområdets areal er på ca. 63 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nytt reiselivsanlegg omfattende utleiehytter, servicebygg med serveringsmuligheter og småbåthavn med båtutsett.
Nybygg av troppskontor ved Porsangmoen leir i Porsanger
Nytt kontor og undervisningsbygg til flerbrukshallene ved Porsangmoen leir.
Etablering av opplæringsbasseng på Tromsøbadet i Tromsø kommune
Bygging av nytt opplæringsbasseng på Tromsøbadet hvor det i dag er avsatt areal til surfebølgebasseng. Det er ønskelig med størst mulig vannflate og oppdragsgiver har beregnet at innvendig mål basseng vil bli ca. 5,3x13,5 meter som gir en vannflate på ca. 70 m2. Badfaglig rådgiver: Asplan Viak AS v/ Rune Langseth.
Ombygg av ungdomssenter på Håkøya i Tromsø kommune
Tromsø ungdomssenter er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger sjønært til på Håkøya. Den ble oppført i 2006, og består av et hovedhus, en skolebygning og en leilighetsfløy som til sammen er på ca. 950 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Vinduer i alle bygg skal byttes.
Riving/sanering/ombygg av samfunnshus i Vadsø
1. Rive/sanere bygget fullstendig. Antatt kostnad kr 9.376.000,- 2. Legge bygget i dvale med tilkoplet vann og varne. Bygget forsikres. Årlige FDV-kostnader ca 300.000,-. 3. Legge bygget i dvale uten frostsikring med mer. Årlige FDV-kostnader ca 30.000,-.
Oppgradering av Rådhuset i Loppa kommune
Ombygging av resepsjonsområdet i 1. etasje, renovering av samtlige bad, riving av begge trappeoppganger, ny trappeoppgang, nye møterom, ny kantine og nye kontorlokaler, utskifting av elektriske anlegget.
Ombygg av squashrom i den nordlige delen av Landsåshallen i Harstad
Squashrommet går i dag over to etasjer. Etasjene skal deles av og rommene skal i stedet brukes til treningsrom (styrke/kondisjon) og spillrom.
Rehabilitering av kirke i Porsanger kommune
Rehabilitering av Lakselv kirke. Arbeidene som skal gjennomføres er etterisolering av fasader og tak samt at alle vinduer og ytterdører skal erstattes med nye i hht dagens krav så langt det er mulig. I tillegg er det noen opsjoner som omhandler etablering av trinnfri adkomst mellom kirkeskip og meninghetsal, ombygging av toaletter til HcWc samt ny rullestolrampe utvendig.
Utskiftning av vinduer på skole i Honningsvåg
Det foreslås å skifte ut alle vinduer på skolen for å effektivisere oppvarmingskostnader og oppnå bedre kvalitet på bygningen.
Riving av kontor og leiligheter i Tromsø
4000-5000 kvm kontor som skal rives.
Etablering av sprinkleranlegg og nytt varmeanlegg for kirke i Tromsø
Sprinkleranlegg, innvendig og utvendig i gammel trekirke. Som følge av dette må kirken ha nytt varmeanlegg. Det forutsettes installert med energibrønner og vannbåren oppvarming.
Rehabilitering av kunstgressbane på Setermoen i Bardu kommune
Kunstgressbanen ligger på Setermoen i Bardu kommune. Banen er en 11-er kunstgressbane fra 2005. Miljøtiltak.
Utskifting av taktekke, undertak, beslag og takrenner på mellombygg til helsesenter i Måsøy kommune
Måsøy kommune skal bytte taktekke, undertak, beslag og takrenner på mellombygget til Havøysund helsesenter.
Oppgradering av kommunehus i Salangen kommune
Salangen kommune skal oppgradere kommunehuset utvendig med nye vinduer og ny kledning samt nytt inngangsparti og balkong. Innvendige arbeider består av skifte belegg, flytte vegger samt noe elektroarbeid. Utomhus skal terreng opparbeides og det skal etableres nye parkeringsplasser med tilhørende grøntområder med benker. Skal og monteres ladestasjoner og ny utvedig belysnnig.
Ombygg av tak på sykehjem i Sørreisa
Utskifting av taktekking bør prioriteres for å unngå følgeskader på bygget.
Ombygg av kontor til blant annet møterom i Sørreisa
Tiltaket gjelder lettere ombygging av tidligere NAV-lokaler til blant annet møterom. Kostnader for ventilasjon må utredes nærmere.
Oppussing av WC og garderobe på flere bygg i Målselv kommune
Oppussing og økt kapasitet wc og garderobe i flere bygg, Rusta og Heggelia leir, Målselv.
Nybygg av fritidsboliger i Karasjok
Ca 2 tomter gjenstår.
Etablering av sprinkleranlegg på sykehjem i Vardø kommune
Vardø kommune skal anskaffe sprinkleranlegg til bygget som inneholder Vardø sykehjem. Det finnes flere avdelinger i bygget og anskaffelsen gjelder for hele bygget. Det finnes ikke noe eksisterende sprinkleranlegg i bygget, men det finnes Brannalarmanlegg.
Demontere og deponere flomskadet kunstgressdekke med granulat, sand og pad ved stadion i Kåfjord kommune
Demontering, opprydding, bortkjøring og sanering samt etterarbeid mht. flomskadet kunstgress på Birtavarre stadion.
Riving og nybygg av offentlige toalettanlegg ved friluftsområde i Tromsø kommune
To eksisterende friluftstoaletter skal rives og byttes ut med to nye toaletthus. De nye bygningene skal inneholde to vanlige unisex toaletter, en urinal, ett HC-toalett samt et servicerom med nødvendige fasiliteter.
Oppgradering av utomhusområde ved barnehage i Karasjok kommune
Fornyelse av utomhus- og lekearealet ved Guolban barnehage sentralt i Karasjok. Utomhusarealet er på cirka 6 dekar, og prosjektets arbeider gjelder etablering av gjerder, lekeplassutstyr, fallunderlag, asfaltering, steinlegging, vegetering, beplantning, utomhus belysning, noen bygningsmessige konstruksjoner mv.
Fjerning av gammelt kunstgress og dempedekke i Skjervøy kommune
Kunstgresset rulles opp i ruller sammen med sand. Eldre type kunstgress kun med sand.
Etablering av ny heis i Balsfjord rådhus
Demontering av eksisterende heisutstyr. Avfallshandtering og deponering. Montering av ny heis, eventuelt tilsvarende oppgradering av eksisterende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.