Alle aktuelle industriprosjekter i Nærøysund

Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Nærøysund
Akvakultur for torsk. Søkt størrelse: 780 tonn MTB.
Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Nærøysund
Akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Søkt størrelse: 5460 tonn MTB.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg i Nærøysund
Hovedformålet med omsøkt konsesjon er undervisning, med opplæring av elever i RAS-teknologi,settefisk og marine arter. Elevene ved akvakulturlinjen kan velge fordypningsfaget marine arter, og det er ønskelig å kunne utnytte skolens planlagte anlegg på land i dette fordypningsfaget. Det vil være en stor styrke for undervisningen om skolen kan ha landbasert akvakultur av andre aktuelle oppdrettsarter (både marin fisk og lavtrofiske marine arter som pigghuder, mollusker og planter/alger) i tillegg til laksefisk. Anlegget skal etableres som et saltvanns-RAS. Dette er valgt fremfor ferskvannsanlegg på grunn av vanntilgang og ønske fra skole og næringsliv med tanke på utdanning innenfor RAS-teknologi og utredning av nye marine oppdrettsarter. Det vil også være mulig for andre utdanningsinstitusjoner å bruke anlegget i sin undervisning
Oppgradering/utskifting av kjøl og fryselager på Kolvereid
Kjøle og fryseanlegget med hovedkjøkkenet på Kolvereid har store driftsproblemer. Det har behov for tilsyn og reparasjoner jevnlig. Det er anbefalt at det foretas en oppgradering/utskifting av anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.