Alle aktuelle industriprosjekter i Smøla

Utvidelse av landbasert settefiskanlegg og nybygg av næaringsarealer i Smøla
I planforslaget er det tatt inn to næringsareal, et på hver side av fylkesvegen. Utbygginga skal skje i flere byggetrinn over en lengre tidshorisont og vil starte på sørlig del av BN1, deretter på nordlig del etter hvert som behovet melder seg

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.