Aktuelle nybygg av boliger i Sømna

Utvidelse av boligfelt i Vik
Dette feltet er ferdig regulert, men kommunen har ikke startet med anbudsprosessen. Det vil si at tomtene pr. i dag ikke er opparbeidet med kommunal tilkomstveg. Det er derfor ikke mulig å antyde noen pris på tomtene enda.
Områderegulering for sentrumsplan Berg i Sømna
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et styrket og attraktivt sentrum, gjennom å skape et godt miljø med mangfoldige tilbud og aktiviteter. Reguleringen legger vekt på å bedre de trafikale forholdene, sikre naturverdier, samtidig som den skal fremme økt liv i sentrum, gjennom tilrettelegging for nye møteplasser, aktiviteter og næringslivet interesser og behov. Gange, sykling og kollektivtransport prioriteres, og det sørges for godt bomiljø og bokvalitet. Gjennom bevaring og utvikling av stedets identitet, i tillegg til å sikre et variert boligtilbud, håper man å skape et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn for alle. Konkrete endringer/tema som skal vurderes: • Definere og tydeliggjøre sentrumsområdet, med funksjonsavklaringer og -delinger innenfor hele planområdet • Avklare rammer for utvikling av nye møteplasser/torg/park. • Vurdere krav i forhold til uteareal og parkeringsplasser. • Vurdere fortettingspotensialet i planen. Planprogram - Områdeplan Berg Side 3 av 27 • Lokalisering av boligområder (type og antall) • Vurdere og organisere ulike næringsarealer. • Sikre blå og grønne strukturer, herunder arealer til park, strand, uteopphold, lek m.fl. • Avklare prinsipper for arkitektonisk uttrykk i sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.