Alle aktuelle boligprosjekter i Lier

Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Lier
Leiligheter i 3 etasjer, eneboliger og rekkehus i 2 etasjer.
Nybygg av rekkehus på Kjenner i Lier kommune
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 163/192 og utfartsparkering for bruker av Kjekstadmarka på eiendommen 163/1. Adkomst til boligområdet og utfartsparkeringen vil mest sannsynlig være fra en felles avkjøring fra Østre Kjenner vei.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.