Alle aktuelle boligprosjekter i Asker

Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker
Ca 240 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Nybygg av leiligheter i Asker
Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707. Betong, sprøytebetong, isoblokksystem etc. i 1 etasje under bakkenivå. 1 etasje (fronten over bakkenivå), 2 etasje og 3 etasje er lagt til grunn som trekonstruksjon med panel (evt. elementleveranse). Takterrasser/takhage med gress. Tidligere prosjektnavn Åmotåsen. TreTrapp AS for interntrapper innvending.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 3
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av boliger i Asker
Areal for planområdet ca 15 mål. Ca 68 leiligheter.
Nybygg av boliger i Asker
BRAS 4850 kvm.
Nybygg av boliger i Asker
Tidligere prosjektnavn: Stasjonsbakken
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Asker
Gnr/bnr 30/122, 123. 11 boliger i rekke og tilhørende parkerings- og utomhusarealer.
Nybygg av enebolig på Mellom Nes i Asker kommune
Forslag fra kommuneplan 2014-2026. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Ombygg av bofelleskap og aktivitetssenter for tilpasning til barn/ungdom i Asker kommune
Prosjektet omfatter disse fag: Rivning og miljøsanering, demontering for gjenbruk, grunnarbeider, utomhusarbeider, VA, bygningsmessige arbeider, VVS, elektro og automasjon.
Etablering av ny varmesentral til bo- og omsorgssenter i Asker kommune
Tørrkjøler for lading av brønn (trinn 1) gjennomføres i 2022, mens resten av prosjektet med full renovering av varmesentral og ny varmepumpe gjennomføres i 2023 (trinn 2). Utvidelse av brønnpark gjennomføres i en egen sidestilt entreprise.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.