Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø, del 4
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø, trinn 2 m.fl.
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47. Totalt 500-550 boenheter.
Nybygg av boliger i Øvre Kroken i Tromsø, trinn 1
Tomten er ca. 166 mål. Området skal inneholde ca. 500 boenheter, egen idrettshall, nærbutikk og barnehage. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av boliger i Tana
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 256 tomter/boenheter.
Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Nybygg av boliger i Lenvik kommune
Over 100 leiligheter.
Nybygg av boliger på Sandnes i Sør-Varanger kommune
Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av leiligheter, eneboliger og tomannsboliger, rekkehus og lavblokk med tilhørende både felles og noen private uteoppholdsareal. Bebyggelsen er lokalisert langs interne boligveger. Lavblokk planlegges i 3 etasjer og ene- og tomannsboligene og rekkehus planlegges med to etasjer eventuelt kjelleretasje der terrenget tillater det. Det planlegges etablering av ca. 6 000 m2 bebyggelse fordelt på omtrent 45 boenheter med tilhørende carporter og boder. 12-15 bygninger. Bebyggelsen kan oppføres med saltak, flatt tak eller pulttak. Ved bruk av saltak skal takvinkel være mellom 20 og 35°.
Nybygg av boliger i Skiippagurra
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 73 tomter.
Nybygg av boligblokkbebyggelse i Finnsnes
Parkering i nederste etasjeplane og 5 boligetasjer oppå denne.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Nybygg av ROP-boliger på Hansnes i Karlsøy kommune
Bygging av nye kommunale boliger med tilhørende personalavdeling tiltenkt avdeling for rus og psykiatri på Hansnes.
Nybygg av småhus og lågblokk i Tromsø
Ca. 19 boenheter. 9 småhus og lågblokk med 10 enheter.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Det planlegges nybygg av totalt 9 stk 2-romsleiligheter. Riving i separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Vilje boligfelt i Bardufoss kommune
2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Nybygg av leiligheter med tilhørende garasjer på Brinken i Setermoen i Bardu kommune
Utgangspunktet er 2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Utbedring av setningsskader på omsorgssenter i Lyngen kommune
Deler av Lyngstunet omsorgssenter er utsatt for setningsskader.
Nybygg av befalsforlegning på Skjold i Målselv kommune
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å bygge nye befalsforlegninger, der prosjektets samfunnsmål er å understøtte Forsvarets virksomhet på Skjold ved å etablere tilfredsstillende bostandard for tjenestegjørende personell.
Nybygg av boliger i Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.
Nybygg av boliger i Sør-Varanger kommune
Tre eneboliger med utleiedel med felles adkomstvei fra Ellisif Wessels vei.
Riving av firemannsboliger og tomannsbolig med tilhørende boder på Setermoen i Bardu kommune
Forsvarsbygg ønsker å rive seks firemannsboliger i Brinkenveien 6, 8, 10, 12, 14 og 16, og én tomannsbolig i Brinkenveien 18, med tilhørende boder, på Setermoen i Bardu kommune. Betong fra rivingen er ønsket gjenbrukt på stedet til oppfylling av gropene etter kjellerne.
Tilrettelegging for boligbygging i Balsfjord kommune
Balsfjord kommune ønsker å legge til rette for en helhetlig utvikling av Nordkjosbotn og tilrettelegge for boligbygging. Planområdet er på ca 282 dekar og omfatter gjeldende reguleringsplaner på Nordkjosbotn, i tillegg til et areal avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel som ikke tidligere er regulert (BS2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.