Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Drammen

Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Strømperenovering av VA-ledninger på ulike steder i Drammen kommune, 2023
NO-Dig. Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet innen rørfornying av avløpsledninger ved strømperenovering i dimensjoner DN200 - DN500. Omfatter strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og retilknytning av private stikkledninger. Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling i alle delprosjekt. Arbeidet skal foregå innenfor Drammen kommunes grenser (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik). Arbeidet vil foregå i hele 2023 etter nærmere avtalt fremdriftsplan.
Rehabilitering av vannledninger i Drammen kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: - Ca. 400 m med NODIG løsning på vannledning DN 150. - 4 stk. komplett nye vannkummer. - 1 stk. tilkobling i eks. kum uten graving. - 1 stk. tilkobling av eks. kum utenfor kum. - 3 stk. tilkobling av rehabilitert ledning til stikkledninger. - 1 stk. tilkobling av stikkledning i eks. kum ved hjelp av anboring i kum og graving av. - Stikkledning opp til bygget. - Ca. 50 m graving av ny vannledning DN 140mm PE. - Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger. - Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger. - Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet. - Reetablering av eks. veger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.