Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (4)
Bærum (11)
Drammen (8)
Eidsvoll (1)
Enebakk (1)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (2)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (4)
Hemsedal (0)
Hol (3)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (1)
Kongsberg (2)
Lier (2)
Lunner (2)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (1)
Nannestad (4)
Nes (0)
Nesbyen (4)
Nesodden (2)
Nittedal (4)
Rælingen (2)
Rakkestad (2)
Ringerike (5)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (10)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (3)
Ål (2)
Ås (0)
Rehabilitering og utvidelse av transformatorstasjon i Lillestrøm
Spenningsnivå på ny stasjon: 420 kV, 300 kV, 132 kV og 66 kV.
Økt kapasitet for lange godstog på Lillestrøm-Eidsvoll
Forelengelse av kryssingsspor Jessheim og Bøn. Nedleggelse av Bøn og Dal planovergang.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Buskerud
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Østfold
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Follo, Asker og Bærum
Gjelder fylkesveier i Viken område Follo, Asker og Bærum i år 2024. Fra og med år 2025 gjelder kontrakten alle fylkesveier i hele område Akershus.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Bærum kommune
NO-Dig. Entreprisen omfatter renovering og oppdimensjonering av ca. 1230 meter med vannledninger og ca. 207 meter med avløpsledninger. Fortrinnsvis med utblokking av vannledninger og strømperehabilitering av avløpsledninger. - Toppåsveien. - Sandtakveien. - Snippebakken. - Marstanderveien. - Sonja Henies vei. - Gjettumveien.
Flom- og erosjonssikring langs elv i Ål kommune
Oppbygging av elveløpet i elven Kvinda i nedre del. Arbeidet omfatter bygging av flomvoll langs elven sin venstre del fra vannverksbygget ned til Nossvegen 2, hvor det anlegges et massebasseng. RI Betong - Safe Control AS
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Trafikksikringstiltak i Rælingen kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Vegarbeider og byggmontasje ved Nittedal stasjon i Nittedal kommune
Prosjektet består av vegarbeider som bl.a. nedsenk av veg under jernbanebru, tilpasning av VA og drenering, tilpasning av eksisterende rampe til en ny fortauhøyde, parkeringsplass, i tillegg til bygging av ny støttemur, montasje av sykkelhotell, planting av hekk, istandsetting av pakkhus, m.m.
Rehabilitering av vann-, overvann- og avløpsledninger i Lillestrøm kommune
NO-Dig. Som en del av plan for utskifting av grått støpejern skal Lillestrøm kommune sanere vann-, overvann og avløpsledninger i Granstubben, Hasselbakken, Salmakerveien og Eikekroken. Totalt ca. 1700 m VA-anlegg hvor ca. 850m SP/OV strømperenoveres og ca. 750m VL blokkes ut. Resterende ledningsstrekk skiftes ut ved tradisjonell graving. Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved utførelse.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Nittedal kommune
Det skal legges ny hovedavløpsledning gjennom Nittedal, fra Slattum til Åneby, og det skal på store deler av strekket legges ny hovedvannledning for NRV. I dette prosjektet legges det til rette for å benytte både no-dig og konvensjonell grøftegraving.
Nybygg av kollektivfelt og busslommer samt flytting av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 130 i Fredrikstad kommune
Prosjektet er et samarbeid prosjekt mellom Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
Reetablering av bru i Ål kommune
Eksisterende bru og G/S bru med tilhørende fundamenter og sideareal fikk betydelige skader i forbindelse med flommen 2023.
Ombygg av kontrollhall samt uteområde i Halden
Ombygging av Kontrollhall F samt utomhus arbeider: - Forlenge eksisterende kontrollhall og kontrollgrav i Hall F mot nord, for å tilrettelegge for lengre kjøretøy. - Erstatte tidligere midlertidig bru med sprengsteingsfylling og etablere en permanent vegforbindelse fra kontrollområdet over til parkeringsplassen på nabotomten/Møllermosen, for å benytte nabotomt til oppstilling av kjøretøy. - Etablere nytt kjøremønster «Grønn linje» gjennom kontrollområdet for å bedre trafikkflyten gjennom området, slik at det ikke blir opphopning av trafikk inne på området eller kødannelser tilbake på E6.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg på sørsiden av Rukkedøla i Nesbyen kommune
Reparasjon av avløpsledning inkluderer bygging av flomvoller for å sikre kommunal infrastruktur.
Skogrydding i forbindelse med rehabilitering og utvidelse av transformatorstasjon i Lillestrøm
Spenningsnivå på ny stasjon: 420 kV, 300 kV, 132 kV og 66 kV.
Maskin og automasjon i forbindelse med nytt overføringsanlegg for vannforsyning og avløp mellom Nordre Holm og Åneby i Nittedal kommune
Nittedal kommune og Nedre Romerike Vann- og avløpsselskap skal etablere nytt overføringsanlegg for vannforsyning og avløp mellom Nordre Holm og Åneby. Denne anskaffelsen omfatter entreprise EP21 for maskin og automasjon for plassbygde pumpestasjoner på Rotnes og Åneby samt plassbygde salgskummer ved Strøm bru, Gaustadgata, Rudgata og Li.
Riving og rehabilitering av stålbjelkebru ved Haretondammen i Aurskog-Høland kommune
Riving- og rehabiliteringsarbeider på mindre stålbjelkebru.
Utbedring av kryss på Fylkesveg 316 Peer Gynts vei i Moss
Oppgradering av krysset Osloveien/Peer Gynts ve.
Tilbygg av båthavn og parkeringsplasser og opprydding av bøyehavna i Bølingshavn
Hensikten med planen er å videreutvikle Bølingshavn ved å øke antallet båtplasser, rydde opp i bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge for tilstrekkelig antall parkeringsplasser.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Halden kommune, etappe 2
I dette prosjektet skal det legges nye vann- og avløpsledninger gjennom hele Busterudkleiva via deler av Båstadlundveien ("Thanstrøm-bakken") og gjennom Søsterveien. Delprosjekt 2: Dette er hoveddelen av prosjektet og utgjør resten av strekningen Busterudkleiva-Båstadlundveien-Søsterveien, unntatt strekningen i delprosjekt 1.
Utvidelse av varmeanlegg på idrettshall i Nittedal kommune
Varmeleveransen for skolens arealer fra varmesentralen er en væske/vann varmepumpe, og spissvarmekilden er en el-kjel. I 2021 ble det byttet et stort ventilasjonsaggregat med væske gjenvinner i hovedbygningen. De to nye ventilasjonsaggregatet som ble installert har integrerte varmepumper, noe som gir varmepumpen i varmesentralen Overskuddskapasiteten skal benyttes for oppvarming av Li-hallen.
Rehabilitering av brygga på østsiden av Håøya
Reparasjons- og oppgraderingsarbeidene må gjøres i løpet av vinterhalvåret og være klar til våren 2024.
Utvidelse av brønnpark ved barneskole i Nannestad kommune
Geobrønner ved skolen har underkapasitet. Prosjektet innebærer å utvide brønnpark med nye brønner tilsvarende 60 kW for bedre utnyttelse av varmepumpe.
Sanering av vann-og avløpsledninger på Fladstad i Rakkestad
Sanering av et mindre område på industriområdet hvor det er felles avløpsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.