Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (8)
Bærum (39)
Drammen (10)
Eidsvoll (6)
Enebakk (1)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (1)
Gjerdrum (2)
Gol (0)
Halden (11)
Hemsedal (3)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (1)
Lier (2)
Lunner (2)
Marker (0)
Modum (1)
Moss (7)
Nannestad (5)
Nes (0)
Nesbyen (1)
Nesodden (2)
Nittedal (2)
Rælingen (1)
Rakkestad (7)
Ringerike (7)
Rollag (1)
Råde (1)
Sarpsborg (3)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (5)
Ål (0)
Ås (2)
Drift og vedlikehold av fylkesveier med tilhørende sideanlegg i Asker og Bærum 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Asker, Bærum og deler av Lier kommune.
Drift- og vedlikehold av på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Drammen 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker kommuner.
Driftskontrakt fylkesveier og fylkes-g/s-veier for Østfold Sør 2022-2028
Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Halden kommune.
Drift og vedlikehold av fylkesveier i Viken fylkeskommune, 2022-2027
Gjelder i Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk, Vestby, Moss og Indre Østfold kommune.
Riving og ombygg av eksisterende retail arealer på Oslo Lufthavn Gardermoen
Andre kommersielle (retail) arealer i forbindelse med leietager skifte i 2022-2023. Prosjektene vil bestå av riving av eksisterende retail arealer og ombygging av arealene til nye leietagere. Ombygging skal gjennomføres i samarbeid med leietager.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9106 i Innlandet og Viken
Felles utlysning for Innlandet og Viken. Total kostnad 350 mnok. Gjelder veger E6, E16 og Rv4.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Asker
5 delkontrakter: Sone 1,2,3,5 og 6.
Separering av vann- og avløpsledninger i Sarpsborg kommune, del 1
Rehabilitering av eksisterende VA-anlegg i Gamle Isevei, Tors gate og Skjebergveien. Eksisterende fellessystem skal skiftes ut med separatsystem. Prosjektet strekker seg fra Gamle Isevei rett vest for Furuveien via i Tors gate og i Skjebergveien til Rådhusveien i sør. Anlegget omfatter også Furuveien, deler av Rolighetsveien, Parkveien, Snoktinnveien, Edonbakken, Torvaldlyst og Norums vei. Lengde hovedledningsgrøft er ca. 1900 m. I forbindelse med separering av det kommunale VA-anlegget, skal overvannsanlegget og deler av veiarealet til Viken fylkeskommune rehabiliteres. Stikkledninger settes ca. en meter inn på privat eiendom.
Utbedring av Rv 52 Gol-Vestland grense i Gol/Hemsedal
Entreprisen inneholder tre delprosjekter: GS-veg Trøim – Holde: Det skal etableres gang-sykkelveg fra Trøim til Holde bru i Hemsedal kommune. Denne parsellen er ca 1800 meter lang og ligger parallelt med dagens rv. 52. Bjøberg – Vestland grense: Bjøberg: Dagens kolonneoppstillingsplass ved bommen på Bjøberg skal breddeutvides og forlenges. Det skal i tillegg etableres en overkjørbar trafikkdeler og belysning. Bjøberg-Vestland grense: Det skal etableres nærmere 4000 meter med fresegater på Hemsedalsfjellet. Fresegatene brukes til snøopplager. Det er i dag etablert fresegater på Vestland side.
Drift og vedlikehold av fylkesveier med tilhørende sideanlegg i Drammen og Kongsberg 2022-2029
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Drammen, Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Modum, Lier, og Flesberg kommune
Drift- og vedlikehold av fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Østfold Nord, 2022-2027
Gjelder Indre Østfold, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Våler, Vestby, Råde, Moss og Marker kommune.
Drift- og vedlikehold av riksveier i Viken, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.
Utbedring av Riksveg 22 (tidligere Rv 111) Tranga (fundamenteringssvikt) i Rakkestad
I forslag til handlingsprogram 2018-2023, med utførelse i 2020.
Trafikksikringstiltak langs Fylkesveg 2 Erikstadveien i Vestby kommune
1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Utbedring av Rånåsfoss stasjon i Sørum
Oppdraget omfatter å tilrettelegge stasjonen for doble togsett, etablering av krysningsspor for 750 m lange godstog, etablering av et godt og effektivt gang- og sykkelvegnett, samt planlegging av sanering av Auli holdeplass.
Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning. Anskaffelsen gjelder arbeider i Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen, samt tilknytning til kummer ved/i Onsøyveien.
Trafikksikringstiltak langs Fv. 1611 i Nannestad kommune
(Tidligere prosjektnavn Minkvegen-Grevlingvegen). Fv. 1611 GSV Preståsvegen, Reinsdyrveien til Grevlingveien. Ca. 600 meter GSV med nytt veilys, overvannshåndtering og en lav støttemur. Holdeplass skal bygges om. Noen avkjørsler saneres og ny avkjørsel etableres. Noe sprengning er forutsatt i prosjektet. Omlegging av eksisterende spillvann og overvann for Nannestad kommune på deler av strekningen inngår. Overvannsgrøfter bygges med leirpropper for å forsinke avrenning. Redusert klimafotavtrykk der kort massetransport og bruk av null – og lavutslipp maskiner samt gjenbruk er i fokus.
Sanering av vannledningar i Vestby
Kostnad fordelt 4 mill kr 2021, 8 mill 2022, 4 mill kr 2023.
Oppgradering av grensekontroll på Oslo Lufthavn Gardermoen
Entry Exit Systems (EES): Oppgradering av grensekontroll på OSL.
Oppgradering av holdeplass i Viken, etappe 3
Parsell: Lillestrøm, Aurskog-Høland og Lørenskog. Oppgradering av 16 holdeplasser pga. 19 m. leddbusser. Arbeidet består hovedsakelig av rivning/fresing av asfalt, graving, vegbygging, asfaltering, kantsteinarbeider, vegmerking, vegbelysning, rørlegging, fjerning og flytting av eksisterende leskur, samt oppsetting og montering m.m.
Mudring ved Vestby havn i Son
5 mill kr 2021, 8 mill kr 2022.
Sanering av VA-ledninger i Lillestrøm kommune
NO-Dig. Prosjektet inngår i en del av plan for utskifting av grått støpejern. Prosjektet omfatter sanering av ca. 1900 meter VA-ledninger. Det meste av eksisterende ledningsanlegg er etablert mellom 1967-1991 og består av ledninger for vann, avløp og overvann. Alle ledningene planlegges sanert samtidig. Det skal også etableres ca. 80 nye kummer. Det er prosjektert sanering av eksisterende anlegg ved bruk av både gravefrie metoder (utblokking og strømperenovering) og konvensjonell grøftegraving, med hovedvekt på gravefrie metoder.
Utskiftning av vannledninger på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
I Lillestrøm kommune v/ Prosjekt Miljøteknikk pågår et kontinuerlig arbeid med å oppgradere vann og- avløpsledninger. Kommunen skal i dette prosjektet skifte ut vannledninger i grått støpejern og avløpsledninger i betong i Korsfjellveien på Skedsmokorset. Lengde på ledningstrasèn er ca. 1100 m. Jobben vil bestå av både konvensjonelle grøfter og No-digutførelse. Det skal tilstrebes så mye No-dig-utførelse som mulig.
Rehabilitering av vann-, overvann- og avløpsledninger i Lillestrøm kommune
NO-Dig. Som en del av plan for utskifting av grått støpejern skal Lillestrøm kommune sanere vann-, overvann og avløpsledninger i Granstubben, Hasselbakken, Salmakerveien og Eikekroken. Totalt ca. 1700 m VA-anlegg hvor ca. 850m SP/OV strømperenoveres og ca. 750m VL blokkes ut. Resterende ledningsstrekk skiftes ut ved tradisjonell graving. Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved utførelse.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Bærum kommune
NO-Dig. Entreprisen omfatter renovering og oppdimensjonering av ca. 1230 meter med vannledninger og ca. 207 meter med avløpsledninger. Fortrinnsvis med utblokking av vannledninger og strømperehabilitering av avløpsledninger. - Toppåsveien. - Sandtakveien. - Snippebakken. - Marstanderveien. - Sonja Henies vei. - Gjettumveien.
Strømperenovering av VA-ledninger på ulike steder i Drammen kommune, 2023
NO-Dig. Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet innen rørfornying av avløpsledninger ved strømperenovering i dimensjoner DN200 - DN500. Omfatter strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og retilknytning av private stikkledninger. Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling i alle delprosjekt. Arbeidet skal foregå innenfor Drammen kommunes grenser (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik). Arbeidet vil foregå i hele 2023 etter nærmere avtalt fremdriftsplan.
Utbedring av innseiling Borg del II, Fredrikstad, Hvaler
Tilrettelegging av snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.
Elektro oppgradering av vann- og avløpstasjoner i Asker kommune
Generell elektro-oppgradering inkludert utskifting av elektro skap og noe instrumentering for 24 stasjoner. Det skal også monteres inn PLS-utstyr levert i annen leveranse, og koble dette mot feltutstyr i stasjonene.
Sanering/oppgradering av VA-ledninger i Kongsberg kommune
Gamle Gomsrudvei, Tislegårdveien og Knut Hamsuns vei. Graving av ca. 1000m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Reetablering med ca. 1000m med veg. Graving av ca. 275 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann, spillvann og overvann. Nedsetting av 13 stk. ny nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for spillvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for overvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. Nedsetting av 23 stk. nye SF.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Bærum kommune
NO-Dig. Eksisterende vannledninger og avløpsledninger med tilhørende kummer skal rehabiliteres i Tollef Gravs vei. Vannledninger skal rehabiliteres med utblokking og dimensjonen utvides fra Ø100 til Ø180. Avløpsledninger skal rehabiliteres med strømpeforing.
Sanering og grunnarbeider i forbindelse med utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Generalentreprise E1: - Trafikkomlegging og arbeidsvarsling. - Fjerne asfalt. - Grave grøfter. - Sanering av rørledninger. - Legging av rør og setting av kummer. - Demontering og rivning av pumpehus. - Erstatte stedlige masser med lette masser rundt pumpehus i Bedriftsveien. - Spuntarbeider. - Kalkstabilisering ved Jøtul og Mineberget. - Fundament for 3 stk. pumpestasjoner. - Bistå E2 for innheising av nytt pumpehus. - Trykkprøving. - Opparbeide område til opprinnelig stand.
Rehabilitering av renseanlegg i Lillestrøm kommune
Som en del av en planlagt oppgradering av Nedre Romerike avløpsselskap sitt renseanlegg RA2 vil det være nødvendig å tilføre mer friskluft til anleggets renseprosesser. Bygget er skal dimensjoneres for et større inntak av luft. Bygningen er etablert på 70-tallet og er i behov av en bygningsteknisk oppgradering. Takhøyden heves pga. behov for nye større ventilasjonsrister og bygningsmassen utvides med utvidet overbygg for rister samt pga. behov for nytt trafo-tilbygg.
Oppgradering av vei i Ringerike kommune
Oppgradering av eksisterende veg i henhold til Ringerike kommune veg og gatenorm. Strekningen i Hovsmarkveien fra Ullerål skole til Tyrimyrveien er viktig for å sikre god skolevei og tilkomst til nærliggende næring. Aktuelle arbeider er: Fjerning av eksisterende veg og vegoppbygging. Nærføring til eksisterende kabel-/signalanlegg. Koordinering mot kabeletater og eventuelt reetablering av kabelanlegg. Etablering av nytt forsterkningslag, bærelag, bindelag og nytt vegdekke/slitelag. Kantsteinsarbeider i forbindelse med busslomme. Utskiftning av kumringer/topper samt justering høyder. Sluk og bisluk for overvann samt tilknytning til eksisterende overvannssystem.
Rehabilitering og sanering av va-ledninger i Ski
Bygges etter Blåveisbekken III og før Blåveisbekken II.
Oppgradering av veg i Eidsvoll
Fra forslag til investeringsbudsjett 2021-2024.
Grunnforsterkning; kalksementpeler i forbindelse med kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune
Entreprenør for denne entreprise skal utføre installasjonen av kalksementpeler med 0,6 m diameter i doble ribber på tvers av skredgropa i henhold til tegning 050. Installasjonen av kalksementpeler skal utføres suksessivt i en alternerende rekkefølge som angitt på tegningen. Kalksementpelene skal installeres ned til berg. Dybde til berg vil variere og er i gjennomsnitt ca. 12 - 15 m. Forventet maks. dybde i området som skal stabiliseres er ca. 20 m. Entreprenøren må ha tilgjengelig utstyr som kan klare dybder ned til 25 m.
Utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal skifte ut 3 pumpestasjoner for avløp i Bedriftsveien (KP600), ved Jøtul i Festningsveien (KP814) og ved Mineberget (KP237). Generalentreprise E2: - Levere 3 stk. pumpehus. - Oppsett av pumpehus inkludert rør og tekniske installasjoner. - Påkobling nytt røranlegg. - Testkjøring av anlegg.
Utbedring av vann-og avløpsledninger ved industriområde i Rakkestad
Utbedring av gamle betongledninger og gammel vannledning.
Utbedring av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Utbedring av gammel vannledning og sanering av felles avløpsledning.
Rehabilitering og sanering av VA-ledninger i Ski
Blåveisbekken II er ledninger mellom Lysneveien-Nybrottveien.
Ombygg av skogsbilvei i Flå kommune
Skogsbilvei klasse 3. Ca 2688 meter.
Tilretteleggelse for massemottak for rene masser i Ullensaker kommune
Planområdet ligger mellom Trondheimsvegen, fv.1551 og jernbanen/hovedbanen sør for Bondal bru. Det utgjør ca. 80 da og består i dag av dyrket mark og to små skogteiger.
Opprydding av sjøbunn for miljøgifter ved Mossesundet i Moss kommune
Moss kommune skal rydde sjøbunnen for miljøgifter i Mossesundet. Sedimentene i indre del av sundet er sterkt forurensede. Det er i indre del av sundet oppryddingen skal gjøres.
Rehabilitering av segmentluke i tverrslag på avløpstunnel i Bærum kommune
Ved Engervann utenfor Sandvika, er det et tverrslag til Veas-tunnelen. Tverrslaget har en adkomsttunnel frem til et lukekammer der det er en segmentluke, som kan benyttes for å tørrlegge nedstrøms del av tunnelen. I normal drift står luken åpen eller delåpen. Segmentluka skal rehabiliteres.
Flytting av pumpehus i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Flytting av pumpehus / Relocation of a pumping station
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av bygg og kjemikaliehåndtering. Ønske om innstallering av UV-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.