Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (7)
Bærum (10)
Drammen (18)
Eidsvoll (4)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (1)
Gol (0)
Halden (2)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (2)
Lunner (1)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (4)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesbyen (1)
Nesodden (1)
Nittedal (5)
Rælingen (1)
Rakkestad (1)
Ringerike (4)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (8)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (10)
Ås (0)
Oppgradering av kontaktledningsnettet på strekningen mellom Drammen og Sandvika
Bytte fra dagens konvensjonelle system til et autotransformatorsystem.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Ca. 4,4 km. Trånås gård/Tronåsveien-Tomter/Hobøl.
Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Bærum kommune
NO-Dig. Entreprisen omfatter renovering og oppdimensjonering av ca. 1230 meter med vannledninger og ca. 207 meter med avløpsledninger. Fortrinnsvis med utblokking av vannledninger og strømperehabilitering av avløpsledninger. - Toppåsveien. - Sandtakveien. - Snippebakken. - Marstanderveien. - Sonja Henies vei. - Gjettumveien.
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning. Anskaffelsen gjelder arbeider i Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen, samt tilknytning til kummer ved/i Onsøyveien.
Sanering av vann- og avløpsledninger langs Randemfaret i Vestby kommune
Dette oppdraget omfatter graving av grøfter, sanering av vann- og avløpsledninger, boring av stikkledninger, legging av nye kabler for veilys, leveranse av kummer/rør/deler, tilkoblinger, gjenoppbygging av vei m.m. Total ca. 730 meter med grøfter.
Reetablering av fartshumper og opphøyde gangfelt på strekninger hvor det er vedlikeholds asfaltert i Viken vest
Viken vest kommuner: Asker, Bærum, Lier, Drammen, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, og Sigdal.
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Flomsikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen i Drammen
Sikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen. Arbeidene omfatter oppfylling og erosjenssikring av ravine med bekk på en slik måte at det ivaretar sikkerhet mot kvikkleireras og erosjon fra bekken.
Oppgradering av kirke i Fredrikstad
E1 Hovedentreprise, sprinkelanlegg med elektroarbeider E2 Hovedentreprise, utomhus, grunnarbeider, VVS, VA og betong
Samlekontrakt for bruvedlikehold i Viken vest, parsell Buskerud 2023-2024
Bruvedlikehold av 19 bruer i Buskerud. Bru01 06-0301 Nordelv Fv285 Bru02 06-0134 Steinsrud Fv2740 Bru03 06-1542 Langvassbråten Fv2886 Bru04 06-1573 Vestby Fv2740 Bru05 06-1261 Kroka Fv284 Bru06 06-1656 Siriåne Fv2926 Bru07 06-0378 Eidalstangen Fv2820 Bru08 06-1806 Jordbærtråkket Fv2716 Bru09 06-0330 Bjoneelva Fv2320 Bru10 06-0332 Auretjern Fv2320 Bru11 06-0353 Buøen Fv2902 Bru12 06-1874 Øvre Sund bru Fv 283 Bru13 06-0224 Norefjord Fv2798 Bru14 06-1879 Bera Fv2724 Bru15 06-1931 Aronsløkka Fv2724 Bru16 06-1932 Aron Fv2724 Bru17 06-0140 Langebru Fv2732 Bru18 07-0402 Bergeråsen Fv319 Bru19 06-0174 Gamlebrua KV3820
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av renseprosess og se på nye muligheter for bedre vannkvalitet. Utfordringer idag er krav på farge og humus.
Strømperenovering av VA-ledninger på ulike steder i Drammen kommune, 2023
NO-Dig. Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet innen rørfornying av avløpsledninger ved strømperenovering i dimensjoner DN200 - DN500. Omfatter strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og retilknytning av private stikkledninger. Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling i alle delprosjekt. Arbeidet skal foregå innenfor Drammen kommunes grenser (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik). Arbeidet vil foregå i hele 2023 etter nærmere avtalt fremdriftsplan.
Rehabilitering av vann-, overvann- og avløpsledninger i Lillestrøm kommune
NO-Dig. Som en del av plan for utskifting av grått støpejern skal Lillestrøm kommune sanere vann-, overvann og avløpsledninger i Granstubben, Hasselbakken, Salmakerveien og Eikekroken. Totalt ca. 1700 m VA-anlegg hvor ca. 850m SP/OV strømperenoveres og ca. 750m VL blokkes ut. Resterende ledningsstrekk skiftes ut ved tradisjonell graving. Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved utførelse.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Sanering/oppgradering av VA-ledninger i Kongsberg kommune
Gamle Gomsrudvei, Tislegårdveien og Knut Hamsuns vei. Graving av ca. 1000m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Reetablering med ca. 1000m med veg. Graving av ca. 275 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann, spillvann og overvann. Nedsetting av 13 stk. ny nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for spillvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for overvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. Nedsetting av 23 stk. nye SF.
Utbedring av kryss på Fylkesveg 167 i Asker
Fra handlingsprogram for samferdsel 2022-2025.
Oppgradering av pumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg samt etablering av ny vannkum i Fredrikstad
Bjølstad Utvikling AS er i gang med et stort byggeprosjekt på det gamle industriområdet på Kråkerøy, som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Her bygges Værstetorvet, som blir et stort kjøpesenter, flere hundre boliger samt en stor byhage. På grunn av byggeprosjektet er det behov for oppgradering av eksisterende avløpspumpestasjon KP801 Bjølstad med tilhørende ledningsanlegg i Verkstedveien. Samtidig skal det bygges en ny landtakskum for vann, som skal erstatte en eksisterende kum lenger syd.
Rehabilitering av VA-ledninger i Drammen kommune, 2023
Anskaffelsen omfatter: - Strømperenovering av overvann- og spillvannsledninger i dimensjoner DN150 - DN300. Områdesanering. - Renovering av kummer. - Retilknytning av private stikkledninger. - Lekkasjesøking av vannledninger, hoved- og stikkledninger. - Kartlegging og rørinspeksjon av stikkledninger.Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling.
Rehabilitering og sanering av va-ledninger i Ski
Bygges etter Blåveisbekken III og før Blåveisbekken II.
Oppgradering av veg i Eidsvoll
Fra forslag til investeringsbudsjett 2021-2024.
Utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal skifte ut 3 pumpestasjoner for avløp i Bedriftsveien (KP600), ved Jøtul i Festningsveien (KP814) og ved Mineberget (KP237). Generalentreprise E2: - Levere 3 stk. pumpehus. - Oppsett av pumpehus inkludert rør og tekniske installasjoner. - Påkobling nytt røranlegg. - Testkjøring av anlegg.
Utbedring av kryss på Fylkesveg 316 Peer Gynts vei i Moss
Oppgradering av krysset Osloveien/Peer Gynts ve.
Utvidelse av grunnvannsbrønnanlegg på Sandstangen i Indre Østfold kommune
Nytt brønnanlegg på Sandstangen: Bygningsmessige arbeider på fordelingshus i to etasjer på 71 m², to brønntårn i to etasjer på 7 m² og seks brønnkummer på 7 m², samt grunnarbeider, ledningsarbeider, VVS, noe elektro og koordineringsansvar på byggeplassen. - Ombygging av eksisterende fordelingshus på Sandstangen i to etasjer på 71 m2, med nytt betonggulv og takkonstruksjon for ventilkjeller, aggregatrom, traforom og tavlerom. - Bygningsmessige arbeider for 2 brønntårn i 2 etasjer på 7 m2. - Etablering av 6 brønnkummer på 7 m2. - Grunnarbeider og utomhus ledningsarbeider (ca. 300 m grøfteanlegg). - VVS-tekniske installasjoner. - Elektro (jording, kabelgrøfter/trekkerør, stolper/gatelys, kulvert, kabelgrøft fiber). - Tilpasning av landskap for å ivareta natur-, kultur- og drikkevannsinteresser.
Universell utforming av bussterminal i Ullensaker kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.
Universell utforming av bussterminal i Asker kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.
Universell utforming av bussterminal i Aurskog-Høland kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.
Oppdemning av dam i Brudalen, Rælingen kommune
Oppdemming av Fjerdingbydammen for tilretteleggelse for vanntilførsel til snøproduksjonsanlegg i Markollen idrettspark.
Rehabilitering av bru i Ringerike kommune
Urula bru er en fagverksbru i 1 spenn. Brua har en total lengde på 43meter, og føringsbredde på 4,6 meter. Fri høyde til elva er rundt 4 meter. Brudekke består av betong. Landkar og vinger av stein. Slitelag av betong over brua og av grus på tilstøtende veier.
Fjerning/avhending av masser i Gilhusbukta i Lier kommune
VAV har ca. 1 500 000 tonn stein liggende som forbelastning i Gilhusbukta i Lier. VAV er forpliktet til å fjerne massene innen 2026 og har derfor behov for å avhende massene. Blant annet på grunn av varierende setninger er det ikke avklart hvor mye av massene som må avhendes/fjernes. VAV ikke har noe tiltenkt deponi for massene. Deponeringssted vil derfor være en del av leverandørenes løsningsforslag, som vil inngå i tildelingsevalueringen.
Fresing og og legging av asfalt på kommunale veier i Ål kommune 2023
Fellesutlysning for: Hol, Ål og Gol kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.