Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Larvik

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, etappe 2
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Tildekking av grunn ved prosjektområdet Noresi-tomta i Larvik kommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Larvik kommune å hindre utlekking av forurenset sigevann fra deler av Gamle Stavern fyllplass ved å hindre overflatevann i å infiltrere i grunnen i prosjektområdet. Prosjektområdet ligger mellom Kronprinsens gate og Floskjærveien, øst for Risøyveien, i Stavern. Prosjektområdet er brukt til båtoppplag, parkering og veg. Overflatene er i dag i hovedsak asfalt og grus, med noe vegetasjon i prosjektområdets ytterkanter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.