Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (0)
Færder (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (2)
Kragerø (3)
Kviteseid (2)
Larvik (6)
Nissedal (1)
Nome (1)
Notodden (4)
Porsgrunn (4)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (9)
Tinn (2)
Tokke (0)
Tønsberg (6)
Vinje (2)
Drift og vedlikehold av fylkesveg med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Totalt 390 km riksveg og 70 km riks gs-veg. Kontraktsområdet strekker seg fra: • E18 fra Langangen til Viken grense, med arm til Torp • Rv. 400 fra Bommestad til Revet • Rv. 19 fra Undrumsdalkrysset til Horten ferjekai • E134 fra Kongsberg (avtalt grensesnitt med Område øst) til Brunkeberg • Rv. 36 fra Seljord til Skjelsvik • Rv. 354 fra Skjelsvik til Rugtvedt.
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, etappe 2
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av seilingsmerker i farleden i Kragerø
Følgende merker skal bygges: Fundament 1; Stangbåen, posisjon N6519455.82, E527844.57, dybde ca. - 15,0m (sjøkartnull). Fundament 2; Vestre Fjordbåen, posisjon N6520185.05, E527692.9, dybde ca. - 7,9m (sjøkartnull). Fundament 3; Stangskjæret, posisjon N6520183.02, E527461.59, dybde ca. - 9,0 m (sjøkartnull). Fundament 4; Postmyr, posisjon N6522748.38, E526938.26, dybde ca. - 6,6m (sjøkartnull). Søyle på eksisterende tripod; Knubbhausen, posisjon N6519490.24 E527635.97
Rehabilitering/omlegging av avløp på Gromstad i Kragerø
Total trasèlengde er på ca. 1750m.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utvidelse av steinbrudd i Notodden kommune
Planlagt utvidelse er på 81,5 daa og anslått uttak av masse beregnet til 1045042 m3.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Tildekking av grunn ved prosjektområdet Noresi-tomta i Larvik kommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Larvik kommune å hindre utlekking av forurenset sigevann fra deler av Gamle Stavern fyllplass ved å hindre overflatevann i å infiltrere i grunnen i prosjektområdet. Prosjektområdet ligger mellom Kronprinsens gate og Floskjærveien, øst for Risøyveien, i Stavern. Prosjektområdet er brukt til båtoppplag, parkering og veg. Overflatene er i dag i hovedsak asfalt og grus, med noe vegetasjon i prosjektområdets ytterkanter.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Etablering av masseuttak i Tinn kommune
Gnr/bnr: 167/1, 166/1, 166/2, 166/3 og 200/1
Graving og asfaltering av delar av Brøløsvegen i sentrum i Seljord kommune
Vegen og fortauet gjennom sentrum er svært dårleg og treng ei opprusting. I den forbindelse ynskjer me ein pris på å få frest opp og reasfaltert delar av Brøløsvegen frå Vallabru og fram til Telebygget, samt gravd opp og reasfaltert fortauet frå Vallarbru til Enkegata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.