Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (0)
Færder (9)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (15)
Kragerø (2)
Kviteseid (1)
Larvik (12)
Nissedal (0)
Nome (2)
Notodden (2)
Porsgrunn (5)
Sandefjord (14)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (10)
Tinn (0)
Tokke (3)
Tønsberg (26)
Vinje (0)
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Etablering av områdesstabilisering i forbindelse med bygging av hotell i Horten
Andel av infrastruktur, grunnstabilisering, ny brygge og kyststi.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Stavern
Arbeidene kan medføre en del rystelser i grunnen og setningsskader til nærmeste bebyggelse. Det er derfor behov for å få utført tilstandsregistrering og dokumentering av eventuelle setninger på de bygningene som ligger nært opp til gravetraseen, i forkant av anleggsarbeidene.
Ombygging av brannstasjon i Gvarv
Ombygging av brannstasjon.
Oppgradering av gate og VA-anlegg i Tønsberg kommune
Prestegaten og deler av Storgaten skal få ny utforming. Gatenivå skal belegges med granittheller og ny beplanting og regnbed for håndtering av overvann. Vektertorget skal oppgraderes med ny trapp, nye regnbed og beplantning samt nytt belegg av smågatestein.Eksisterende trær fjernes i krysset Storgaten/Prestegaten. Nye trær plantes i Prestegaten og på vektertorget.Vann og avløpsanlegget i Prestegaten og Storgaten skal oppgraderes. Alt av overvann skal ledes til regnbed. Det legges ny vannledning ø150 støpejern i Prestegaten.Eksisterende VL ø350 støpejern og AF ø375 betong i Storgaten skal renoveres ved strømpekjøring bortsett fra en strekning midt på hvor det legges nye rør. VL 350 støpejern og SP ø315 PVC.Nytt gatelys for hele prosjektet.Nye trekkerør.
Oppgradering av avløpsanlegg samt etablering av fordrøyningsmagasin i Tveteneåsen
Oppgradering av avløpsanlegget i enden av Tveteneveien samt å etablere et fordrøyningsmagasin. Eksisterende infiltrasjonsanlegg fungerer ikke og må fjernes for å gi plass til nytt fordrøyningsmagasin.
Forsterkning av bru på Fv 865 i Brufoss, Lardal
Arbeidenes art og omfang: - Det skal monteres 2 stag med innfesting i hver ende for å forsterke brua til BK 10/60 - Det skal byttes kantdragere inkludert brurekkverk m/overgangsrekkverk. - På bruplate skal det støpes en 1,5m gangbane og det må bygges tilhørende kort fortau i hver ende. - Det skal monteres nye sluk - Det skal utføres betongreparasjoner, i hovedsak på topp bruplate som er skadet. - Det skal legges membran, fuge og slitelag
Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken
Porsgrunn kommune ønsker å utføre geoteknisk utredning av stabilitetsforhold i faresone for kvikkleireskred langs Heistadbekken. Utredningen skal ta utgangspunkt i kvikkleiresone 2807: Heistad, og avklare forhold videre opp til E18 vest for området.
Rammeavtale for veivedlikehold av Bestulvegen i Skien kommune
En vegstrekning på ca. 9.1 km med grusdekke.
Forsterkning av bru i Oterholt i Midt-Telemark kommune
Brua skal forsterkes til BK 10/60. Det skal opprettes samvirke mellom stålbjelker og bruplate, med å montere vinkler på bjelker som støpes fast i dekke. Det skal videre byttes brurekkverk, kantdragere, sluk, Samt membran og slitelagsarbeider.
Breddeutvidelse av Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.
Oppgradering og riving av dam i Porsgrunn
Oppgradering av Sortilen og riving av lannerdammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.