Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Troms og Finnmark fylke

Utbedring av E8 Giæverbukta terminal i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer.
Oppgradering av gågate i Tromsø kommune
Prosjektet strekker seg fra krysset Fredrik Langes gate til Bispegata. Total lengde er ca. 350 m, og prosjektet omfatter ca. 6.800 m² bygate i hovedprosjektet samt ca. 450 m² i opsjoner.
Utvidelse av havn i Tana
I hovedområdet tenkes det blant annet fiskemottak, bølgedemper, molo, større flytebrygge, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av parkeringsplasser, i tillegg til eksisterende kai med anlegg. I det nordlige planområdet (sirkelen) er det tenkt fylling i sjø i forbindelse med utdyping av havna.
Opprusting av Fylkesveg 863/7914 Hessfjord-Hansnes Nord og 7910/7912 Hessfjord-Dåfjord i Tromsø/Karlsøy kommune
Tiltakene fordelt på strekningene: Fv. 863 Hessfjord-Hansnes, Fv. 7910 Hessfjord-Dåfjordvannet, Fv. 7912 Dåfjordvannet-Dåfjord og Fv. 7914 Hansnes-Hansnes-nord. Total kostnad inklusive Fv. 863 Skulgammen-Hessfjord 150 mill. kr.
Forberedende arbeider for ny avisiningsplattform på Tromsø lufthavn i Tromsø
Det skal rives bygg/konstruksjoner, klargjøre tomtearealer, veier skal legges om, eksisterende infrastruktur skal bygges om og klargjøres for fremtidig driftsfase, Avinor-tankerflyttes samt etablering av ny infrastruktur. Alt dette for å forbedrede en etablering ny avisiningsplattform i senere faser.
Utdyping av fiskerihavn, Skjærvøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Vengsøy i Trømsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Opprustning og asfaltering av vei langs Fylkesveg 8094 i Finnmark
Opprustning og asfaltering av fylkesveien på Norkynhalvøya.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Utdyping av fiskerihavn, Skarsvåg i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Kvaløyvåg i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Arnøyhamn i Skjervøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Gjesvær i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Flytting av 132 kV kraftledning mellom Øren - Bakslåtten i Alta kommune
Omlegging 132 kV linje Øren – Bakslåtten ved Altaelva i Raipas.
Utbedring av eksisterende bru over Breivikelva i Tromsø kommune
Utbedring av eksisterende bru over Breivikelva i Tromsø kommune. Målet med prosjektet er å forsterke eksisterende brukonstruksjon med spunting og nytt toppdekke i tre. Løsningen skal sikre bruas levetid og muliggjøre videre motorisert ferdsel over brua.
Etablering av automatikk og SD-anlegg ved flere eksisterende vannverk i Lebesby Kommune
Dette gjelder: 1.Kjøllefjord Vannverk 2.Mollaveien Pumpestasjon (OPSJON) 3.Snattvika Trykkøkningsanlegg (OPSJON) 4.Dyfjord Vannverk 5.Lebesby Vannverk 6.Kunes Vannverk 7.Veidnes Vannverk
Fornying av eksisterende sjøledning på Trollneset på Bjarkøya i Harstad kommune
Traseen skal flyttes på land og bores gjennom fjell under eksisterende masseuttak. Prosjektet skal gjennomføres ved gjennomboring ca. 250 m for vannledningstrasé.
Ombygging av turveger i Tromsdalen
Prosjektet går ut på oppbygging av turvegen etter kommunalteknisk norm i Tromsø kommune, stikkrenner, grøfting og vekstjord på veiskulder. I tillegg skal én rasteplass oppgraderes og én enkel rasteplass bygges. Oppgradert vegbredde (toppdekke) skal være 3 meter. Arbeidet utføres på strekningen Elvestrand parkering til Freidigtunet (Gutta på skauen) i Tromsdalen. Prosjektet består av to delstrekninger: 2200 meter og 360 meter.
Renovering av rekkverk ved Gyllenborgbrua i Tromsø kommune
Renovering av blått rekkverk ved Kirkegårdsveien, Kongsbakken og Petersborggata.
Rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Vadsø kommune, del 1
Rehabilitering av vann og avløpsnettet i Markvegen i Vadsø. Dette skal gjøres i to deler, der del 1 skal gjennomføres sommeren 2022, mens del 2 skal gjennomføres vinter 2023. Det vil bli lyst ut en ny entreprise for del 2. Det planlegges å rehabilitere 273 meter med vann- og avløpsledninger, og i tillegg etalere nytt overvannssystem i grøften. Det vil være 6 kumgrupper med både vann-, spillvann- og overvannkum. Det skal bygges opp veg, og etablere fortau langs traseen. I tillegg vil det bli etablert sluker langs vegen.
Rehabilitering av bru i Målselv kommune
Svakt brurekkverk, korroderte hovedbjelker og utvaskede landkar. Konstruksjonen er en stålbjelkebru i ett spenn, med overliggende tredekke. Landkar av betong. Rekkverk av tre og slitelag av grus på begge landsider. Lengde på brua er ca. 11 meter og føringsbredde ca. 4,15 meter. Fri høyde til Takelva ca. 2,6 meter.
Renovering av vannrenseanlegg i Gratangen kommune
Renovering av vannrenseanlegg i Gratangen kommune (Gratangsbotn vannverk). Utskifting og tilpasning av nye elementer til anlegget og noe bygningsmessig arbeid. Rive/demontere tak, demontere installasjon og løfte ut tanker, inn med nye tanker og tilkobling av disse. Deretter gjenoppbygging av takkonstruksjon.
Oppgradering av vann- og avløpsnett i Hammerfest kommune
Gravearbeidet blir ferdigstilt i løpet av 2022, og det er planlagt asfaltering sommeren 2023.
Fornyelse av inspisientanlegg ved teater i Tromsø kommune
Omfatter utskifting og fornying av fast forlagt kabling og uttakspaneler, primært nettverkskabling (parkabel og SM fiber). Leveransen er delt opp i tre delleveranser, som hver lyses ut som separate kontrakter: Delleveranse I - Kabling og infrastruktur. Delleveranse II - Regikommunikasjon. Delleveranse III - Inspisientanlegg.
Etablering av pumpeteknisk utrustning til trykkøkningsstasjon i Tjeldsund kommune
Komplett pumpeteknisk løsning med pumper, trykk- og mengdemåler, samlestokk, rør og ventiler. Det skal også leveres styringsskap for pumpene. Skapet skal være montert på pumperigg eller på vegg i pumperommet. Stasjonen skal sørge for nødvendig tykk på vannforsyning og brannvann til Kongsvik. Det skal etableres et nytt bygg i en annen entreprise. Utvendig rørarrangement og bygg leveres av byggherre. Rørene er ført inn under bygget og avsluttet over gulv.
Oppgradering av bru i Lyngen Kommune
Det vil bli gjort forsterkninger av bærekonstruksjonen, lagt nytt dekke og nytt rekkverk.
Riving av radiolinjestasjon ved Grytøya i Harstad kommune
Forsvarsbygg ønsker å rive en radiolinjestasjon på Grøtavær ved Grytøya i Harstad kommune. Stasjonen er utrangert og Forsvaret har derfor ikke lenger bruk for den. Betong fra rivingen er ønsket gjenbrukt på stedet til oppfylling av grop etter nedgravd oljetank, resten leveres til godkjent mottak. I tillegg skal flere betongfundamenter fjernes, og inngangen til en liten, nedgravd bunkers skal igjenstøpes. Selve bunkersen skal stå igjen.
Utskifting av hovedport ved lufthavn i Vardø kommune
Hovedport ved Røros lufthavn og Vardø lufthavn er gamle og skal skiftes ut. Leveransen består av levering og montering av nye hovedporter. Det inngås en kontrakt pr. lufthavn. Avtalens estimerte verdi: 500000 NOK ekskl. mva. Røros: Foldeport med mål bredde 6 meter, høyde 2,5 meter, med varmekabler på motorer. Vardø: Foldeport på minimum 7 meter åpning. Høyde 2,5 meter, med varmekabler på motorer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.