Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Troms og Finnmark fylke

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger i Sør-Troms
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu kommuner
Driftskontrakt 5438 Varangerhalvøya i Troms og Finnmark, 2023-2028
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene. Dette er på fylkesveger med tilhørende sideområder, utstyr og installasjoner i Gamvik, Lebesby, Båtsfjord, Berlevåg og Tana kommuner.
Utbedring av E8 bussterminal ved lufthavn i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer. Gravearbeid (ca 5000m2), Brubygging (ca 17 meter), Omlegging av eksisterende infrastruktur og koordinering mot berørte etater. Detalj prosjektere og etablere fjernvarme tining, drens og overvanns håndtering, Asfalt/Stein/Betong legging (ca.4500m2), Etablering av 2 stk venterom, 1 stk buss skur og 1 stk sanitærbygg med 5 toaletter og teknisk rom. Elektroarbeider.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Etablering av ny innseiling til småbåtshavn i Olderdalen, Kåfjord
Lage en ny innseiling til Olderdalen småbåthavn, og delvis fylle igjen den eksisterende innseilingsåpningen i moloen.
Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Finnmark: E75 Vardø-E6 Alta (Storsandnes) E105 Hesseng (Trifon) E69 Smørfjord-Honningsvåg Riksvei 94 Kvalsund-Hammerfest Troms: E6 Storslett-Skibotn (Larsberg) E8 Tromsø (Tromsøysund, Flyplass) Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Harstad
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger og næring på Bergsvågen i Harstad
Det planlegges 87 leiligheter og 3000 kvadratmeter med næringsarealer. 4 hus, 4-5 etasjer.
Vedlikehold av veitunneler i Troms og Finnmark fylkeskommune
Totalt 51 917 meter tunnel. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: Tromsø- 8 Harstad-3 Senja-19 Lyngen-3 Nordreisa-1 Skjervøy-2 Sørreisa-1 Ibestad-2 Tjeldsund-1 Storfjord-1
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Forsterke og forhøye damm i Honningsvåg
Prioritering Høy. Krav fra NVE.
Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Utvidelse av gravlund i Evenskjer Syd
Det synes av terrengmessige grunner mest naturlig å utvide mot øst inn i friområdet. Delområde 2.
Etablering av ny adkomstvei og gangfelt og opparbeidelse av adgangskontrollområde til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny adkomst til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I adgangskontrollområdet skal det etableres skyveporter, bommer og et lite bygg - Diákka. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Oppgradering av vann-og avløpsanlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utbedring av Sandnes kulvert på Fv 885 i Sør-Varanger
I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022. Dårlig bæreevne.
Rehabilitering av bru langs Fylkesveg 7910 på Rebbenesøy i Karlsøy
Det skal bygges ny bru / kulvert med en lengde på 3,5 meter og 6,5 meter bredde.
Oppgradering av adkomstvei til Idrettshallen i Karasjok kommune
Nytt veikryss, asfaltdekke og bussnuplass. Kontrakten innholder også opsjon på oppgradering av veier og plasser rund idrettshallen.
Utskifting av rekkverk i Finnmark 2023
Alta kommune, Hammerfest kommune, Måsøy kommune, Nordkapp kommune, Lebesby kommune og Gamvik kommune
Renovering av høydebasseng i Måsøy kommune
Havøysund Høydebasseng skal rehabiliteres pga. vannlekkasjer og manglende vedlikehold samt forbedre den generelle forsyningssikkerheten til bebyggelsen i Havøysund.
Mudring, fylling og plastring langs Fylkesveg 7772 Stakkevollvegen - Skattørvegen Tromsø
Denne konkurranse omfatter: - Mudring i sjø - Oppfylling i sjø til ca. kote 1,5, maks til ca. kote 2. Med i hovedsak masser fra prosjekt «oppgradering Tromsøtunnelene». - Mudring ca. 29000m3 - Muddermasser til sjødeponi ca. 16000m3 - Tilbakefylling innenfor sjøfylling ca. 3500m3 - Tilbakefylling foran sjøfylling ca. 9500 m3 - Fylling fra sjøredskap ca. 17700m3 - Fylling fra land ca. 15600m3 - Etablering VA langs ved og gjennom molo for ny Fv. - Tiltak avlastningsområder eksisterende fylling/molo.Dette omfatter en strekning på ca. 200 meter
Demontering av eksisterende autovern og montering av nytt autovern på 8 strekninger i Tromsø kommune
Stedene er som følger: - Bjørnebekken 590 meter - Ekornvegen 450 meter - Grevlingvegen 20 + 50 meter - Valbeinet 30 meter4 - Tirilbakken 60 meter - Planetvegen 20 meter - Kirkegårdsvegen 40 meter - Målselvgata 50 meter
Separering og utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv kommune
Oppdragsgiver planlegger å skifte ut ca 600m spillvannsledning med tilhørende kummer og samtidig separere overvann fra spillvann ved å legge en Ø400mm overvannsledning med tilhørende kummer som dreneres til bekk i nærheten av V1 på Rustahøgda på Bardufoss. Det skal også skiftes ut ca. 190m vannledning PVC Ø225mm med tilhørende to kummer, samt ca. 50 meter vannledning PVC Ø160 og/eller Ø110 PE ved Bardufoss ungdomsskole. Eksisterende SP-ledning er i dag en fellesledning Ø200.
Utbedring av vei i Nordkjosen, Nordreisa kommune
Utbedring av utrast område på Nordkjosveien.
Opprustning av Bekkestrandveien i Karlsøy kommune
Veien skal rustes opp med grøfting, nye stikkrenner, anrikes og asfaltering
Sammenkobling av vannledning i Nesseby
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Vadsø kommune, del 2
Rehabilitering av vann og avløpsnettet i Markvegen i Vadsø. Dette skal gjøres i to deler, der del 1 skal gjennomføres sommeren 2022, mens del 2 skal gjennomføres vinter 2023.
Fundamenter til seilingsmerker i Senja kommune
Etablering av 6 stk. fundamenter for nye seilingsmerker i farleden.
Etablering av miljøbrønner og gjennomføring av borehull for jordprøvetaking i forskjellige dybder på Banak flystasjon i Porsanger kommune
Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på kartlegging av PFAS forurensning ved Banak flystasjon, i Porsanger. Banak Flystasjon skal kartlegges for PFAS og olje forbindelser, av den grunn det skal settes ned 30 miljøbrønner og gjennomføres 37 borehull for jordprøvetaking i forskjellige dybder på Banak flystasjon.
Utskifting av rekkverk og nye kantdragere på bru i Tromsø
I tillegg til brurekkverk skal det også tilstøtende rekkverk byttes.
Brøytetjenester på offentlige veier og parkeringsarealer, områder tilknyttet barnehager, skoler og institusjoner i Alta kommune, 2023
Oppdraget gjelder seks kontrakter av ulik mengde. Rode 6 Kviby Rode 8 Øvre Alta Rode 9.1 Gamle Alta sentrum Rode 9.2 Komsa og Midtbakken Rode 12 Gakori Rode 15 Aronnes
Brøytetjenester på offentlige veier og parkeringsarealer, områder tilknyttet barnehager, skoler og institusjoner i Alta kommune, 2023
Oppdraget gjelder seks kontrakter av ulik mengde. Rode 6 Kviby Rode 8 Øvre Alta Rode 9.1 Gamle Alta sentrum Rode 9.2 Komsa og Midtbakken Rode 12 Gakori Rode 15 Aronnes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.