Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Selbu

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytter i Selbu
Området er ca 2000 daa. Gnr/bnr: 23/1, 22/1, 21/1 og 20/5. 300 enheter, tursti på 4,5 km.
Opparbeidelse av infrastruktur for ny sentrumsbebyggelse mm i Selbu
Planen skal legge til rette for sentrumsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ny dagligvare, arealer for mindre butikker og servering, leilighetsbygg, arbeidsplassareal kontor, byggevare butikk med tilhørende uteområde. "Biltomta". 45,8 dekar.
Forsterking av eksisterende vei langs Fv. 6722 i Trøndelag
Fv.6722 Sjøbygdvegen omfatter forsterking av 4,4 km eksisterende fylkesveg. Det skal i hovedsak utføres kantforsterking/masseutskifting/utkiling, grøfting, drenering, skifte stikkrenner, ny utkiling på enkelte stikkrenner, nye kummer og asfaltering. Fv.705 Røsbekk kulvert omfatter utskifting av Svalbard-stikkrenne på/under Fv. 705 med 2 nye betongrør Ø 2000mm. Komplett jobb med avgraving av veg og gjenoppbygging inkl. asfaltering. Bygging og fjerning av interimsveg i fbm. stikkrenneskiftet.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.