Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Orkland

Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Rehabilitering av bru på E39 i Orkland kommune
Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk, arbeid med bakvegg med vinger, mekanisk fuge, myk fuge, lagerarbeid, mekanisk reparasjon under bruplate.
Tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal i Orkland kommune
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal. I tilbygget skal det plasseres en grovrist og ventilasjonsanlegg med kullfilter. Eksisterende renseanlegg skal få noen oppgraderinger som nye pumper osv.
Oppgradering av gang- og sykkelveg i Råbygda
390 m. Stabilisering og oppgradering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.