Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Trøndelag fylke

Utbygging av E6 Ranheim-Værnes, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Energi-sertifisering ISO 50001. 22 900 m. Være-, Stavsjø-, Helltunnelen og den nye doble Hommelviktunnelen. Tidligere entreprenør, Acciona Construcción, S.A. med Leonhard Nilsen & Sønner AS, Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A. som underleverandører.
Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Separering av avløpsnett i Trondheim, fase 4
Separering av avløp. Sluppenvegen-traseen er ca 600 meter. Bekkeåpningstraseen er ca 700 meter. Vannforsyning i området forsterkes.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytter i Selbu
Området er ca 2000 daa. Gnr/bnr: 23/1, 22/1, 21/1 og 20/5. 300 enheter, tursti på 4,5 km.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Opparbeidelse av infrastruktur for ny sentrumsbebyggelse mm i Selbu
Planen skal legge til rette for sentrumsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ny dagligvare, arealer for mindre butikker og servering, leilighetsbygg, arbeidsplassareal kontor, byggevare butikk med tilhørende uteområde. "Biltomta". 45,8 dekar.
Tilbygg av ventilasjon- og luktreduksjonsanlegg på renseanlegg i Trondheim
Det er bestemt å bygge nytt ventilasjons - og luktreduksjonsanlegg for slambygget, de nye anleggene vil bli etablert på taket av slambygget i et nytt bygg på ca 300 kvm. Det skal brukes aktivt kullfilter i luktreduksjonsanlegget.
Utskifting av vannledninger og ny fortau i Trondheim
Fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 182. Ca 150 meter.
Utvidelse av transformatorstasjon i Tydal kommune
Systemspenning 145 kV. Driftsspenning 132 kV. Tydal Data Center (TDC) planlegger en trinnvis etablering av et nytt datasenter ved Kirkvollen industriområde nord for dagens Nea transformatorstasjon i Tydal kommune, Trøndelag fylke. Tilknytning av datasenteret medfører et betydelig økt forbruk (inntil ca. 400 MW) som det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet til i dagens kraftnett. For å kunne realisere tilstrekkelig kraftforsyning til datasenteret, er det behov for en utvidelse av dagens Nea transformatorstasjon.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvidelse av næringsareal i Bjugn
Gnr/bnr: 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/56, 32/128, 32/144, 32/145, 32/160, 32/244.
Oppgradering av distribusjonsanlegg for renset vann til Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger
Avdeling for Laboratoriemedisin har i dag 2 stk Millipore Milli-Q HX7080 renseanlegg som produserer vann mot 2 stk S.D.S.-200 tanker fra Millipore på totalt 400l. Det sitter en pumpe i forbindelse med disse tankene som sirkulerer vannet i en sløyfe som forsyner flere tappekraner og analysemaskiner. Renseanlegget er av eldre kvalitet og det jobbes nå med å sikre stabil drift av anlegget. Oppdragsgiver ønsker innspill fra markedet både på helt nye komplette løsninger for sirkulasjonssystem samt løsning der eksisterende tankanlegg oppgraderes eller bygges om med nye pumper og andre slitedeler som vil sikre kontinuerlig drift.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortau langs Gammel-lina fra Bekkvegen og cirka 400 meter nordover skal utbedres. I tillegg skal også VA-anlegg utbedres i Dvergstien og Ringvegen.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Trøndelag fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Rehabilitering av bru på E39 i Orkland kommune
Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk, arbeid med bakvegg med vinger, mekanisk fuge, myk fuge, lagerarbeid, mekanisk reparasjon under bruplate.
Utbedring av vei i Åfjord kommune
Ca. 650 meter. På strekningen skal det etableres nytt rekkverksfundament, og utføres utbedring av veibanen, det skal også byttes stikkrenner og legges lukket drenering for bedre overvannshåndtering.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging av område for næringsutvikling, forretning, tjenesteyting mm i Røros
Gjøsvika AS ønsker å tilrettelegge planområdet for næringsutvikling, herunder produksjonslokaler, forretningslokaler, lokaler for tjenesteyting og kontorvirksomhet, samt tilhørende kjøreadkomster og parkeringsplasser for bil og sykkel. Mer konkret har planarbeidet som formål å: Legge til rette for etablering av varierte typer næringsvirksomhet på området, dvs. industri, forretning, tjenesteyting og kontor. Sikre god trafikkavvikling, herunder ny, felles avkjøring (kryss) fra Fv.30, nødvendige adkomstveger for alle typer transport og myke trafikanter som ferdes langs Fv.30. Sikre gode parkeringsløsninger for bil og sykkel. Sikre god utnyttelsesgrad og tilstrekkelige byggehøyder innenfor planområdet.
Opparbeidelse av infastruktur for nybygg av boliger i Steinkjer
Gnr.189/Bnr.234, Gnr.189/Bnr.235, Gnr.189/Bnr.237, Gnr.189/Bnr.239. Mulighetsstudien viser 37 enheter.
Kabling av luftledninger (66 kV) i Verdal
Lengden på dagens luftledning som søkes omgjort er om lag 650 m. Kabeltrase vil bli lagt om i henhold til kart, slik at lengde på ny trase vil bli om lag 750 m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt og utleie. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal, Tjurrufatmyra 27500 m2, Brennestue 2900 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept næring og overnatting. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal Tjurrufattjuva øvre 6.500 m2. Tjurrufattjuva nedre 12.600 m2. Byggesone øvre, 1000 m2 næring/overnatting. Byggesoner nedre 26 enheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Storbrenna Sør, ca 48000 m2, Storbrenna Øst ca 28500 m2.
Vedlikehold av elektriske anlegg på riksveg og riks- g/s-veger i Trøndelag fylkeskommune
Oppdraget omfatter i hovedsak strekningsbytte av belysningsarmaturer knyttet til elektriske anlegg.
Utbygging av eneboligtomter i Rørvik
Det er for lite boligtomter på Rørvik sentrum – eneboligtomter, og det er en stor etterspørsel. På Byåsen er det regulert et område – deler av planen «Byåsen 7» - med til sammen 34 tomter, som ikke er utbygd. Dette området er ikke utbygd fordi det er behov for avklaringer rundt kulturminner. Avklaring med kulturminner 2024 (2,1 mill kr) og opparbeidelse av feltet i 2025 (10 mill kr).
Forsterking av eksisterende vei langs Fv. 6722 i Trøndelag
Fv.6722 Sjøbygdvegen omfatter forsterking av 4,4 km eksisterende fylkesveg. Det skal i hovedsak utføres kantforsterking/masseutskifting/utkiling, grøfting, drenering, skifte stikkrenner, ny utkiling på enkelte stikkrenner, nye kummer og asfaltering. Fv.705 Røsbekk kulvert omfatter utskifting av Svalbard-stikkrenne på/under Fv. 705 med 2 nye betongrør Ø 2000mm. Komplett jobb med avgraving av veg og gjenoppbygging inkl. asfaltering. Bygging og fjerning av interimsveg i fbm. stikkrenneskiftet.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger/forretning mm på Hitra
Gnr/bnr 94/1, 96/1, 94/9, 94/8, 5, 6, 4, 1714/21, 95/18, 1. Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter utvikling av området Lervågen til boligformål i nord og bolig/forretning/kontor i sør. I tillegg foreslås det områder regulert i og nært sjø til naust, småbåthavner, badeområde, molo, samt forretning/tjenesteyting.
Overflatebehandling på Sandfærhus bru i Stjørdal kommune
Det skal utføres komplett overflatebehandling med sandblåsing ned til stål og påføring av nytt system 2 på hovedbjelker og vindkryss under brua i perioden august 2023 - oktober 2024. Det blir utført løpende 3.parts kontroll av overflatebehandling i henhold til Frosio nivå 3,2 til 5 dager i uka avhengig av aktivitetsnivå. Hovedmengder: Overflatebehandling stål: 3350 m2
Oppgradering av hensettingsspor på flere stasjonsområder i Trøndelag
Oppgradering av hensettingsspor på flere stasjonsområder. Oppdal stasjon: - Bytte av sviller og skinner samt bytte av spv. 9. Berkåk Stasjon: - Bytte av sviller, bytte sporsperre, forlengelse av spor 4 (213 m), montere ny sporstopper. Levanger stasjon ( opsjon): - Bytte 4 sporveksler, bytte sviller og skinner.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hyttefelt i Røros
Hyttefeltet skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er på ca. 44 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Oppdal
Del av gnr/bnr. 271/91 og 271/5 og 235. 15-20 enheter. Skredvoll.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hyttefelt på Buhaugen, Seter i Osen
Forslag til plannavn: Molthaugen. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for: • Et mindre hyttefelt med 20-25 hyttetomter for salg og utleie på Buhaugen, samt adkomstvei til hyttefeltet. • Rekkenaust som tilbud for fritidsinnbyggere • Brygge for lasting og lossing av fritidsbåter i havneområdet (båtplass tilgjengelig i felles småbåthavn ved nordmoloen) • Båthotell/lager i det gamle steinbruddet • Åpen utsiktshytte på Tomasneset med mulighet for galleri/bevertning • Fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelsjordbruk
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsbebyggelse i Oppdal
Det tas utgangspunkt i 27 tomter á 400 m2 med et maks bebygd areal (BYA) på 25 % pr. tomt.
Opparbeidelse av lagerareal på Monstad
Utvidelse av lagerareal på industriområde. 23 mål.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger og rekkehus i Stjørdal
Gnr/bnr 48/1 og deler av 48/14. Forslagstiller ønsker å bygge terrasserte frittstående eneboliger og rekkehus med garasje/carport. Det antydes ca. 17 boenheter.
Etablering av infrastruktur for utleiehytter, badehus og småbåtanlegg i Leka
Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av utleiehytter i turistøyemed. Det planlegges for opp mot ti utleiehytter, infrastruktur, badehus og småbåtanlegg.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Inderøy
Det planlegges i hovedsak for eneboliger med mulighet for eneboliger i rekke samt en terrasseenhet ved Skoglivegen. Planområdet er på ca 80 daa.
Oppgradering av underganger i Trondheim kommune
Undergangen på Heimdal stasjon og Gregus gate skal oppgraderes slik at det blir tryggere og mer attraktivt å ferdes der. Undergang i Gregus gate skal få ny belysning, nymalte vegger, ny elektrisk gatevarme både i trapp og undergang og nytt tak over inngang fra Gregus gate. Snarveg fra undergang til Biskop Sigurds gate skal også få en ny trase med ny oppbygging, belysning og nytt fletteverksgjerdet. Undergang på Heimdal stasjon skal få ny belysning.
Oppgradering av Arnøyvegen i Nærøysund kommune
Oppgradering i form av økt bæreevne og asfalt på hele vegstrekningen. Ferdigstillelse innen 15. november 2023
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hyttefelt i Nærøysund
Uklart omfang, ev. ca. 15-20 hytter. Gnr/bnr: 271/5 samt gnr. 271 og følgende bnr.; 45, 46, 53, 55, 59, 60, 61, 71, 77, 78, 81 og 83
Opparbeidelse av infrastruktur for fortetting av hytteområde i Indre Fosen
Denne planendringen gjelder fortetting med 14-15 nye hyttetomter, bruksendring av tre eksisterende bygg fra dagens bruk (uthus) til fritidsboliger eller utleie (hytteutleie), to nye naustområder og småbåtområde for flytebrygger utenfor det ene naustområdet. Småvikan.
Tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal i Orkland kommune
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal. I tilbygget skal det plasseres en grovrist og ventilasjonsanlegg med kullfilter. Eksisterende renseanlegg skal få noen oppgraderinger som nye pumper osv.
Utvidelse av steinbrudd i Melhus
Det varslede planområde er på ca. 91 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidshus i Oppdal
Ønsker å regulere inn to ekstra tomter. Tomtene var opprinnelig med ved første regulering, men ble tatt ut av hensyn til byggegrense mot dyrkamark. Ønsker å kunne bygge inntil to enheter på hver tomt. Det kan også være aktuelt å regulere inn tomter med mindre areal, men da flere. Eksempelvis fire tomter på 300-600 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Melhus
Området har et samlet areal på 27 daa og ligger mellom E6 og jernbanen.
Opparbeidelse av infrastruktur for fortetting av hytteområde i Rennebu
Formålet med en ny detaljreguleringsplan er å fortette det bebygde området med 8- 9 større tomter og en 12 -13 mindre tomter. På de mindre tomtene vil man foreslå små hytter med en miljøprofil (grønn hytteutvikling), forenklet grunnarbeid med mindre bruk av betong. v tiltakshavere Kristine Gjervan Fjellstad og Arild Fjellstad Gjervan.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Rehabilitering av bru i Oppdal
Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar er utvasket og har mangelfull bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lager. Rekkverk er svakt/løst og for kort på begge sider. Det anbefales fjerning av eksisterende bakvegg og støp av nye, i tillegg til såletå ved landkar og overflatebehandling av stålbjelker. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt brurekkverk i stål og vegrekkverk på langsider. Brua har ikke begrensninger på bruksklasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.