Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Trøndelag fylke

Utskifting av sjøkabel i Ofotfjorden
Fornye eksisterende sjøkabelanlegg over Ofotfjorden fra Lødingen kommune til Narvik kommune i Nordland fylke. Prosjektet vil også berøre Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke. To sjøkabelanlegg skal erstattes. Muffehus skal rives og erstattes av kabelendemast på begge strekninger. Begge anlegg er i dag på 132 kV og det blir også på samme spenningsnivå. 8,3 km.
Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Renovering av vannledninger i Trondheim 2024, del 2
Ringvålvegen x Kongsvegen, Ringvålvegen x Kirkeringen, Kattemsvegen x Myrstadvegen, Lisbeth Nypans veg, Kattemskogen, Amundsdalvegen og Bøckmans veg
Tilbygg av ventilasjon- og luktreduksjonsanlegg på renseanlegg i Trondheim
Det er bestemt å bygge nytt ventilasjons - og luktreduksjonsanlegg for slambygget, de nye anleggene vil bli etablert på taket av slambygget i et nytt bygg på ca 300 kvm. Det skal brukes aktivt kullfilter i luktreduksjonsanlegget.
Kabling av luftledninger (66 kV) i Verdal
Lengden på dagens luftledning som søkes omgjort er om lag 650 m. Kabeltrase vil bli lagt om i henhold til kart, slik at lengde på ny trase vil bli om lag 750 m.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge 2024-2025, Trøndelag fylke
Gjelder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Verdi 20-50 mnok.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept næring og overnatting. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal Tjurrufattjuva øvre 6.500 m2. Tjurrufattjuva nedre 12.600 m2. Byggesone øvre, 1000 m2 næring/overnatting. Byggesoner nedre 26 enheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Fillan sentrum
Gnr/bnr 95/1 mfl. Området skal benyttes til følgende hovedformål; forretning/kontor/industri og forretning/kontor/tjenesteyting.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger/forretning mm på Hitra
Gnr/bnr 94/1, 96/1, 94/9, 94/8, 5, 6, 4, 1714/21, 95/18, 1. Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter utvikling av området Lervågen til boligformål i nord og bolig/forretning/kontor i sør. I tillegg foreslås det områder regulert i og nært sjø til naust, småbåthavner, badeområde, molo, samt forretning/tjenesteyting.
Forlengelse av overløps- og utslippsledning i Saksvik
For å bedre vannkvaliteten i Hundhammeren, er det behov for å forlenge overløps/utslippsledning i området. Planlagt oppstart er i 2024.
Oppgradering av snarveger i Trondheim kommune, del 10
Delstrekning 1: Gjørtlervegen Delstrekning 2: Ved Steindal skole Delstrekning 3: Ved Havsteinekra Delstrekning 4: Nordre Husebytun Delstrekning 5: Søndre Husebytun
Oppgradering av hensettingsspor på flere stasjonsområder i Trøndelag
Oppgradering av hensettingsspor på flere stasjonsområder. Oppdal stasjon: - Bytte av sviller og skinner samt bytte av spv. 9. Berkåk Stasjon: - Bytte av sviller, bytte sporsperre, forlengelse av spor 4 (213 m), montere ny sporstopper. Levanger stasjon ( opsjon): - Bytte 4 sporveksler, bytte sviller og skinner.
Utskifting av vannledninger i Namsos
2024-2025. Skifte ut gamle jernrør.
Flytting og renovering av avløpspumpestasjon i Malvik kommune
Avløpstasjonen er bygd i 1979. Den har skader i sump og meget dårlig teknisk tilstand på pumper og annet utstyr. Stasjonen ligger vanskelig til rett ved jernbanen, og er dermed også vanskelig å vedlikehold og kostnadkrevende å drifte. Pumpestasjonen flyttes og oppgraderes i løpet av prosjektperioden.
Renovering av fyrtårn på Halten fyrstasjon i Frøya kommune
Halten Fyrstasjon - Utvendig renovering av fyrtårn og nytt tak på bolighus
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av hyttefelt i Røros
Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av Mattislia hyttefelt. Foreløpig legges det opp til en utvidelse av hytteområdet med 22 nye tomter. Området skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er 141 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for fortetting av hytteområde i Indre Fosen
Denne planendringen gjelder fortetting med 14-15 nye hyttetomter, bruksendring av tre eksisterende bygg fra dagens bruk (uthus) til fritidsboliger eller utleie (hytteutleie), to nye naustområder og småbåtområde for flytebrygger utenfor det ene naustområdet. Småvikan.
Etablering av nye minnesteder på eksisterende minnelund ved kirkegård i Trondheim kommune
Arbeidene omfatter arbeider med betongdekker, dekker av morenestein, grussti, minnesmerker av stål, blomsterbord av stål, terrengarbeider og grøntanleggsarbeider.
Etablering av nye minnesteder på eksisterende minnelund ved kirkegård i Trondheim kommune
Tiltaket er på omlag 750 m2 og gir rom for ca. 950 urneplasser og 650 navneskilt.
Tilretteleggingsanlegg på bergkunstlokalitetene Bøla i Steinkjer og Leirfall i Stjørdal
Etablering av tilretteleggingsanlegg på to bergkunstlokaliteter i henholdsvis Steinkjer og Stjørdal. Dette er steder i naturen der helleristninger laget i steinalderen, bronsealderen og jernalderen skal tilrettelegges for publikum. Tilretteleggingen på Bøla vil gi bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede enn tilretteleggingen på Leirfall. Anlegget på Bøla skal lede publikum mellom tre enkeltstående store ristninger, blant annet den kjente Bølareinen. Anlegget på Leirfall skal lede publikum rundt et stort berg med flere hundre figurer. Tilretteleggingen på Bøla i Steinkjer er utformet for å gi bevegelseshemmede bedre tilgang til å oppleve helleristninger ute i naturen. Anleggene skal styre publikums ferdsel, slik at besøk og opplevelser av bergkunsten blir trygt både for publikum og for kulturminnene.
Etablering av minnesmerker i glassbyggerstein ved kirkegård i Trondheim kommune
Minnesmerkene er i glassbyggerstein og monteres på granittsokler. Staudebed, benker og lave granitt murer omkranser minnesmerkene.
Sikring av kvikkleiresoner i Klæbu
Levering av ca. 80 000 m3 steinmasser.
Asfaltering og utskifting av rekkverk på veier i Åfjord kommune
Arbeidene omfatter forarbeider før asfaltering og asfaltering, og utskifting av rekkverk. Veier som skal asfalteres er grusveier. Det er planlagt asfaltert om lag 7400 m², og levering og montering av ca. 860 meter rekkverk.
Opparbeidelse av friluftsområde i Skaun kommune
Ølsholmskjæret friluftsområde med tilhørende arbeid på FV800.
Opparbeidelse av parkområde ved festning i Trondheim kommune
Utvidelse av eksisterende appellplass. Denne består i dag av en asfaltert flate på ca 1900 m2. Asfalt skal fjernes, og området skal utvides til en flate på ca 4000 m2. Dette skal være en god drenert og fundamentert plass som skal brukes som sceneområde for større festivaler, konserter, sirkus, tivoli mm.
Utvidelse av massetak i Høylandet
Planområdet er tenkt til uttak av stein, men tilbakeføring til skogsdrift etter endt uttak. Det vil bli avsatt areal til vegetasjonsskjerm rundt uttaket, samt til mellomlagring av stedlige vegetasjonsmasser. Uttaket skal skje etappevis, slik at avsluttede områder kan settes istand med stedlige masser og tilplantes etter endt drift. Det vil bli utarbeidet driftsplan som en del av planmaterialet. Det antas at det kan tas ut ca 240.000 m3 masse fra Råummyrhautgen, noe som tilsvarer 20 års drift.
Utbedring av vei i Osen kommune
Det vurderes hensiktsmessig med en rask utbedring av veien, da den midlertidige løsningen kan medføre risiko og i verste fall en ulykke. Denne risikoen er økende etter hvert som masser vaskes ut som følge av nedbør.
Sikring av kvikkleiresoner i Trøndelag
Sikringsarbeid med behov for sprengte steinmasser i en sidebekk til Namsen ved Lilleberre.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Asfaltering av vei på Kvål
Ca. 210 meter veg og snuhammer i Hårråvegen som skal få nytt dekke og asfaltarmeringsnett.
Ombygg av deming og ledningsnett Aurdalen, Hitra
Det må gjøres tiltak på demning i sigevannsbasseng.
Ny oppvarmingsløsning på renseanlegget i Oppdal
Renseanlegget har en oljefyr med el-kolber med tvilsom tilstand. For å sikre driften av anlegget bør denne skiftes ut. Det er ikke lenger lov å benytte oljefyr, derfor overgang til ren el-kjel. Reduserer risiko for skader på anlegget og dermed ytre miljø. I og med at oljefyring er utfaset, bør man komme bort i fra dagens løsning med oljefyring som nødløsning.
Etablering av trapp ved universitet i Trondheim kommune
NTNU planlegger å etablere en trapp fra Abels gate til Sem Sælands vei. NTNU har en FoU-kontrakt på prosjektering og utførelse av selve trappetrinnene og kulvert til rørene i lavkarbon betong. NTNU ønsker at totalentreprenør tar ansvar for gjennomføring av hele prosjektet, inkl. fremdrift og all koordinering, hvor vi tenker at FoU-kontrakt kan tiltranspoteres. NTNU ønsker innspill på hvordan prosjektet best kan løses.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.