Aktuelle nybygg av anlegg i Sarpsborg

Utskifting av VA-ledninger i Sarpsborg
Fornying/utvidelse avløpsstrømmer og mengder.
Etablering av gassanlegg i forbindelse med nytt renseanlegg på Alvim i Sarpsborg kommune
I entreprisen inngår følgende hovedarbeider: - Etablering av nytt gassanlegganlegg. - Levering og montering av ny gassfakkel. - Levering og montering av nye gasstanker. - Levering og montering av ny gassledning. - Levering og montering vann- og avløpsledninger med isolering og varmekabel. - Ny rørbro for gassledninger, vanntilførsel og avløp (stålkonstruksjoner). - Tekniske installasjoner i viftehus. - Tilhørende elektro- og automasjonsinstallasjoner. - Forberede for riving av eksisterende gassanlegg. - Initiering av gassanlegg før riving.
Utbygging av bredbånd i Østfold fylkeskommune
Utbygging av bredbånd med tilskudd 2024.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
1,5 km. 2065/1, 2065/11, 2065/27 mfl. Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Nybygg av flytebryggeanlegg i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1134/14, 1134/14/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.